Protokół z XVI sesji RM 28.12.2007 r


Protokół Nr XVI /2007
z XVI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2007 roku


Sesja odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku i trwała od godz. 14.00 do godz. 19.00

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było radnych, co stanowi 100%

Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji RM.
- przegłosowanie poprawek

3. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok.

4. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

5. Sprawa zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasta Chełmna

6. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna
na rok 2008.

7. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna
na rok 2008.

8. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Chełmna na rok 2008.

9 . Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na
rok 2008.

10. Sprawa zawiadomienia Sekretarza Miasta Chełmna o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego

11. Sprawa zawiadomienia Skarbnika Miasta Chełmna o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego

12. Interpelacje radnych

13.Wolne wnioski i informacje

14. Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XVI sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości .Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
- stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sesji obecnych jest 21 radnych, co stawowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miasta.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian, stwierdził że porządek obrad uznaje za przyjętyAd 3. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok.Skarbnik Miasta p. Brzezińska - przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ).
Następnie zgłosiła autokorektę do projektu uchwały :

- w Dziale 801 Rozdział 80195 § 2030 dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zobowiązań pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników- zwiększa się o kwotę 52 487 zł. Tą samą kwotę należy ująć w wydatkach- Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300

- w Dziale 852 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne § 3110 zasiłki- zwiększa się o kwotę 50 447 zł. Powyższą kwotę rekompensuje zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych- Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0010.

- w Dziale 926 Rozdział 92605 § 2820 dotacje dla klubów sportowych- zmniejsza się o 1 000 zł z przeznaczeniem na stypendium dla sportowca Klubu Motorowego. W paragrafie 3250 po zwiększeniu o kwotę 1 000 zł plan będzie wynosił 2 000 zł.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XVI/95/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu )Ad.4. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008rok ( stanowi załącznik nr 5 do protokołu )

- zreferowanie przez Burmistrza Miasta planu dochodów i wydatków oraz przedstawienie części opisowej budżetu wykonanej dla planowanych zadań rzeczowych,

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zreferował plan dochodów i wydatków oraz przedstawił część opisową budżetu. Następnie w formie elektronicznej zaprezentował zaplanowane w roku przyszłym inwestycje, przewidywane dochody i wydatki.

-odczytanie opinii komisji Rady Miasta , w tym Komisji Budżetu,
klubów radnych oraz radnych klubów radnych oraz radnych,

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił przewodniczących Komisji Rady o zapoznanie zebranych z wypracowanymi na posiedzeniach opiniami do projektu budżetu miasta na 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – odczytał opinię ( stanowi załącznik nr 6 do protokołu ) oraz aneks do opinii ( stanowi załącznik nr 7 do protokołu )

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - w odpowiedzi na wnioski zawarte w opinii Komisji Budżetu stwierdził, co następuje:
- wniosek dotyczący zdjęcia kwoty 175 tys. zł. z budowy boiska przy szkole Podstawowej nr 2 oraz analogiczny wniosek dotyczący zdjęcia kwoty 156.738 zł. z budowy boiska przy Gimnazjum nr 1 – zdaniem mówcy boiska te należy wykonać i z taką prośbą zwrócił się do radnych . Zwrócił uwagę, że boiska mają służyć dzieciom, o czym nie należy zapominać.

- wniosek dotyczący zmniejszenia kwoty na dofinansowywanie remontów obiektów wpisanych w rejestr zabytków z kwoty 100 tys. zł. do kwoty 50 tys. zł. – przypomniał, że Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowywania tych remontów, a kwota 100 tys. zł. nie jest zbyt wygórowana wiedząc, jak wysokie są koszty remontów, szczególnie obiektów zabytkowych. Dodał, że wyremontowane obiekty zabytkowe, bez względu na to czy są własnością miasta, czy osoby prywatnej zdecydowanie podniosą estetykę miasta, a przecież wszystkim zależy na tym, aby nasze miasto było piękne.

- wniosek dotyczący obniżenia dotacji na utrzymanie stadionu z kwoty 60 tys. zł. do kwoty 40 tys. zł. - zwrócił uwagę, że na jednej z poprzednich sesji wszyscy radni byli zgodni , co do tego, że stan stadionu jest niezadowalający i należy to zmienić, co oznacza, że na jego utrzymanie potrzebne są większe środki.
Kończąc z zadowoleniem stwierdził, że pomimo, iż nie zgadza się z wnioskami zawartymi w opinii, została ona przygotowana profesjonalnie, w sposób umożliwiający ustosunkowanie się władzy wykonawczej do treści wniosków, a przewodniczącemu Rady głosowanie. Dodał, że dotyczy to opinii wszystkich komisji, za co złożył komisjom podziękowania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – zapoznał zebranych z opinią do pierwotnego projektu budżetu ( stanowi załącznik nr 8 do protokołu ) oraz drugą opinią do ostatecznej wersji projektu budżetu ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu )

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie wniosku dotyczącego zwiększenia o kwotę 10 tys. zł. wpływów z tytułu grzywien i mandatów zaproponował nie głosowanie tego wniosku, ponieważ , zdaniem mówcy jest to sztuczne zawyżanie dochodów. Zwrócił uwagę, że ilość nałożonych mandatów zdecydowanie różni się od wpływów do budżetu z tego tytułu, co nie jest spowodowane opieszałością, ani lenistwem strażników, a tym, że zgodnie z prawem, w przypadku, gdy nie ma wpływu przez 30 dni, dochód taki idzie na skarb państwa. Dodał, że mandatów nałożono na kwotę prawie 200 tys. zł., a wpływ do budżetu wyniósł zaledwie niewiele ponad 40 tys. zł.
Następny wniosek - Dział 700 – wpływy do budżetu miasta z Ojaru w kwocie 100 tys. zł. – zwrócił uwagę, że Komisja Budżetu w swojej opinii proponuje, aby 100 tys. zł. pozostawić w gestii Ojaru , natomiast Komisja Rewizyjna wnioskuje o zdjęcie tej kwoty i wprowadzenie jej jako dochód miasta stwierdzając jednocześnie, iż Rada Miasta poprzez głosowanie podejmie decyzję , który wniosek akceptuje.
Kontynuując stwierdził, że komisja sugeruje również zdjęcie z wydatków kwoty w wysokości 150 tys. zł., a w chwili sprzedaży gruntu uzupełnienie brakujących środków dochodami uzyskanymi z faktycznej sprzedaży. Zwrócił uwagę, że nie można wydawać środków hipotetycznie. Przypomniał, że przyjęta przez Rade Uchwała Nr 65 z 2007 roku wywołuje zobowiązania wieloletnie m.in. dotyczące zapłacenia za dokumentację, która została zlecona.
Stwierdził, że nie można dopuścić do sytuacji, w której wykonawca dostarczy dokumentację, a nie będzie środków na zapłacenie należności. Poprosił o nie przegłosowanie tego wniosku.
Jeśli chodzi o podwójnie księgowane kwoty w budżetach szkół stwierdził, że zostało to przyjęte w autokorekcie przez Skarbnika Miasta. Zdjęcie kwoty 10.tys. zł z zakupu energii w Szkole podstawowej Nr 4 , mówca przychylił się do wniosku informując, że w autokorekcie zdjęto z tej pozycji 12 tys. zł. Dodał, że popiera wniosek komisji odnośnie wycofania się ze stowarzyszenia Energie Cites i Kapituły Najstarszych Miast Polskich.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Kordowski – odczytał, opinię Komisji ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu)

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - odnośnie wniosku dotyczącego ponownego uruchomienia kuchni i stołówki w szkole nr 4 stwierdził, że nie może się zgodzić na tę propozycję z wielu względów. Dodał, że na posiedzeniach komisji wyjaśniał, że jednym z powodów jest np.: to, że kuchnia przy gimnazjum nr 2 przygotowując obiady równocześnie dla Szkoły nr 4 , wydaje ok. 30 posiłków mniej, niż kuchnia w szkole podstawowej nr 2. Argumentem członków Komisji Oświaty było to, że ilość wydawanych obiadów w szkole podstawowej nr 4 mogłaby być o wiele większa, ponieważ mieszkańcy osiedla Skłodowskiej mogliby stołować się w szkolnej stołówce. Stwierdził, że jest to niemożliwe do wykonania ze względów prawnych. Poinformował, że powody te wyjaśni Pani Kierownik Referatu Oświaty
Jeśli chodzi o zwiększenie środków na organizację Dni Chełmna, poparł propozycję Komisji, podobnie jak wniosek dotyczący stadionu

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego. Zdrowia Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak – przedstawił opinię Komisji ( stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – jeśli chodzi o wniosek dotyczący naprawy i modernizacji ul 22 Stycznia przypomniał, że w załączniku robót publicznych zawarta jest kwota 30.000 zł na bieżące naprawy, zdaniem mówcy z tych środków można będzie wykonać to zadanie.
Zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu aparatury laparoskopowej – poinformował, że ZOZ wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. , wobec czego w tej wysokości umorzony zostanie podatek, który ZOZ jest winien miastu
Naprawa nawierzchni ul Dworcowej na odcinku od PKO do ul. Wojska Polskiego, droga nie należy do miasta, ale przyznając, że odcinek ten jest fatalny i wymaga naprawy miasto wystąpi do właściciela drogi o naprawę.
Jeśli chodzi o wnioski, których realizacja miałaby nastąpić po pojawieniu się wolnych środków w budżecie, Burmistrz uznając zadania za zasadne stwierdził, że dołoży wszelkich starań , aby zostały one wykonane.
Odnośnie budowy południowej obwodnicy Chełmna poinformował, że całkowity koszt tego zadania to kwota 19. 279.000 na podstawie kosztorysu wskaźnikowego. Pełna dokumentacja wraz z kosztorysem, zgodnie z informacją Starosty Powiatowego zostanie wykonana w marcu 2008 roku. Zwrócił uwagę, że w przypadku, gdy, tak jak zamierza Starosta inwestycja ma zostać rozpoczęta od roku 2009 , będzie ona wymagała znacznego ograniczenia inwestycji miejskich, ponieważ zabraknie środków. Dodał, że jest to zobowiązanie przekraczające kompetencje Burmistrza, wobec czego, to Rada będzie musiała podjąć decyzję czy należy zrezygnować, z któregoś zadania miejskiego i wejść w budowę obwodnicy. Jednak tę decyzję będzie należało podjąć dopiero po otrzymaniu kosztorysu, co nastąpi w marcu 2008
Podkreślił, że pierwotnie dofinansowanie tego zadania z funduszy unii europejskiej, miało wynieść 85% kosztów realizacji inwestycji, a tyko 15% miało być wkładu własnego samorządów ( podział jest 75% miasto , 25% starostwo). Na dzień dzisiejszy sytuacja się zmieniła, a mianowicie obwodnica ma zostać dofinansowana w 25% przez unię europejską i w 25% przez Urząd Marszałkowski, co oznacza, że dofinansowanie będzie 50%, a drugie 50% musiałoby zapłacić miasto wspólnie ze starostwem


-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu,


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił Uchwałę Nr 37/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii do projektu budżetu miasta Chełmna na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Chełmna ( opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu )
oraz Uchwałę Nr 37a/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Miasta Chełmna ( opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu )
Następnie ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, ze po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

Radny p. Ziemecki – zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił o wyjaśnienie następującej kwestii , a mianowicie w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarto następujące zdanie: w projekcie uchwały błędnie określono limity zobowiązań na sfinansowanie planowego deficytu budżetu podano kwotę 4.980.809 zł., winno być 3.105.050 wynika to z załącznika nr 3 w poprzednim projekcie budżetu, a autokorekcie podano , że planowane sfinansowanie deficytu budżetowego to kwota 3.264.787 zł. Poprosił o wyjaśnienie.
W dalszej części wypowiedzi w odniesieniu do całego projektu budżetu i opinii zwrócił uwagę na następującą sprawę – w przedstawionym projekcie budżetu , planowanych wydatkach i dochodach, po odjęciu środków z planowanej sprzedaży terenów po PKP , na inwestycje na rok przyszły pozostaje zaledwie 507.000 zł.. Stwierdził, że jest to zbyta mała kwota wiedząc, iż planowane inwestycje zawarte w załączniku nr 5 i nr 7 określone zostały wieloletni na ponad 100 mln. zł.
Zwrócił uwagę, iż nawet jeśli są to inwestycje wieloletnie przy dochodach uzyskiwanych na poziomie tych jakie zaplanowano 2008 roku, będą one niemal całkowicie finansowane z kredytu, a spłaty tych kredytów będą finansowane nowymi kredytami.
Zdaniem mówcy należy bardzo wnikliwie analizować wszystkie wydatki, ograniczać je, co w swojej opinii sugerowała Komisja Budżetu.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła , co następuje: tak jak zauważył przedmówca w pierwotnym projekcie budżetu wpisano planowany limit zaciągniętych zobowiązań do wysokości deficytu. Natomiast RIO zauważyło, że miasto posiada wolne środki, wobec czego zmniejszyło wysokość deficytu o kwotę wolnych środków postanawiając jednocześnie, że zaciągnięcie zobowiązań ma być w wysokości wartości kredytów i pożyczek zaciąganych, a nie do wysokości deficytu.
W związku z powyższym zostanie to poprawione. Wyjaśniła, iż sugerowała się, tym, że wolne środki nie koniecznie będą w takiej wysokości na koniec roku, bo np.: już na dzień dzisiejszy wiadomo, że kwota zaplanowana w wysokości 2.500.000 zł. zmniejszy się do kwoty 2.200.000 zł, ponieważ pożyczka, zaplanowana w budżecie, która opiewała na kwotę 375.000 zł. zostanie zapłacona w miesiącu styczniu.

Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie następujących kwestii:
- tereny po PKP – w 2007 roku, jak wynika z załącznika nr 5 na koncepcję przekazano 10.tys. zł., w 2008 roku na dokumentację przekazano 200.tys. zł , jednak na dzień dzisiejszy nie zostało to zrobione, wobec czego nasuwa się pytanie dlaczego nie można zdaniem Burmistrza tej kwoty przeznaczyć na inne zadania do czasu faktycznej sprzedaży terenu.

- sprawa obwodnicy - jak wynika z wypowiedzi Burmistrza w momencie gdy miasto przystąpi do realizacji zadania budowy obwodnicy trzeba będzie zrezygnować z innego zadania realizowanego w mieście. Przypomniał, że o tym, iż będzie budowana obwodnica wiadomo było znacznie wcześniej, wobec czego niepotrzebnie wprowadzono zupełnie nowe zadania do budżetu wiedząc, że ma być realizowana obwodnica. Obecnie burmistrz informuje, że Rada Miasta będzie musiała zadecydować z jakiego zadania należy zrezygnować, tymczasem , to Burmistrz wprowadza określone zadania do budżetu, a Rada je akceptuje bądź nie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie terenu po PKP przypomniał, że Rada Miasta przyjęła uchwałę o zobowiązaniu wieloletnim, która umożliwiła Burmistrzowie ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji w 2007 roku, a zapłata za to będzie w roku 2008.
Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, miasto jest w takiej sytuacji, iż na liście indykatywnej znalazła się ochrona dziedzictwa, gdzie unia europejska finansuje 70% tego zadania, co znaczy, że wykłada kwotę 20. mln. zł..
Ponadto miasto jest na liście rezerwowej w programie operacyjnym dotyczącym wodociągów i kanalizacji – II etap i jest duża szansa że Chełmno znajdzie się na liście podstawowej. Miasto znajduje się też na liście indykatywnej, czyli bezprzetargowej jeśli chodzi o rewitalizację obszarów miejskich, jak również na liście indykatywnej na zadanie obwodnicy południowej miasta .
W związku z powyższym poprosił o podjęcie decyzji z czego należy zrezygnować, ponieważ taką decyzję może podjąć wyłącznie Rada Miasta. Dodał, że miasto jest również na liście podstawowej w programie operacyjnym jeśli chodzi o międzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadów. Jedynym zadaniem, na które nie uda się pozyskać środków zewnętrznych jest budowa nawierzchni ulicy Podgórnej.
Wyjaśnił, że Radni musza podjąć decyzję, zczy należy wejść w obwodnice natychmiast i wówczas będzie trzeba zrezygnować, z któregoś z zadań, bowiem będzie to oznaczało , że priorytetem dla Rady Miasta jest budowa obwodnicy, bądź Rada podejmie decyzję o przesunięciu na rok 2012 wejście w budowę obwodnicy. Stwierdził, że ta decyzja należy do Rady Miasta , a jest to bardzo trudna decyzja.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza zapytał dlaczego podjęcie tej decyzji zrzuca na Radę Miasta. Zdaniem mówcy Burmistrz nie powinien wymagać, aby Rada Miasta decydowała czy ma być robiona rewitalizacja, skoro sam jednoosobowo zadecydował, ze obwodnica nie będzie na razie robiona.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - stwierdził, że decyzja, czy miasto będzie robiło to czy inne zadanie należy do Rady Miasta, ponieważ takie decyzji podejmują radni. Przypomniał, że wszyscy radni startując w wyborach wiedzieli, że będzie trzeba podejmować trudne decyzje. Dodał, że nie podjął decyzji, iż obwodnica nie będzie finansowana., a niezbędne środki na zabezpieczenie wydatków w roku 2008 są w budżecie. Odnośnie stwierdzenia , iż Burmistrz zrzuca odpowiedzialność na Radę przypomniał, że kompetencje zarówno Burmistrza jak i Rady Miasta są ściśle określone w ustawie o samorządzie gminnym. Podkreślił, że nie zamierza wymigiwać się od swoich obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności, czego radni tez nie powinni robić. Stwierdził, że na wykonanie wszystkich zadań nie wystarczy środków, wobec czego trzeba będzie podjąć trudne decyzje. Przypomniał, że cyt. „ stanowisko radnego wymaga pewnych odpowiedzialnych decyzji , nie polega tylko na tym, aby odwiedzać pierwsze piętro, miłe miejsce , tylko podejmowanie takich decyzji.”

Radny p. Giżyński – stwierdził, że skoro można przesunąć obwodnicę, należy domniemać, iż inne zadania również można przesuwać w czasie.
Kontynuując stwierdził, że Burmistrz przesadził w ostatnich słowach swojej wypowiedzi, ponieważ sam również odwiedza pierwsze piętro. Zwracając się do Przewodniczącego Rady poprosił o zwrócenie uwagi Burmistrzowi Miasta, aby takie sytuacje nie powtarzały się więcej.

Radny p. Błażejewicz – odnośnie budowy obwodnicy zaapelował, aby dobrze przemyśleć sprawę i nie dopuścić do sytuacji, że obwodnica Chełmna nie zostanie pobudowana, bowiem jej budowa jest dla miasta bardzo cenna.
Jeśli chodzi o propozycję zdjęcia jednego z zadań przypomniał , że podczas spotkania przewodniczących klubów, komisji, Pana Przewodniczącego i Pana Burmistrza podczas którego analizowane były wszystkie opinie ustalono, że obwodnica będzie robiona oraz, że ustalone to zostanie na sesji budżetowej. Również podczas tego spotkania Burmistrz zadał pytanie jakie zadanie należy zdjąć i podjęto wówczas decyzje, że nie zostanie zdjęte żadne zadanie, ponieważ zostaną wprowadzone środki ze sprzedaży terenu po PKP. Dodał, że w autopoprawce środki te zostały wprowadzone , jednak o obwodnicy najwyraźniej Pan Burmistrz zapomniał. Zwracając się do Burmistrza stwierdził cyt. „ nie taka byłą Panie Burmistrzu umowa. Umowa była zupełnie inna - wprowadzamy tereny po PKP, a jednocześnie wprowadzamy obwodnicę. Takie były uzgodnienia”
Kontynuując wrócił do wniosków zawartych w opinii Komisji Budżetu stwierdzając, że jest przeciwny zdejmowaniu środków na budowę boisk, ponieważ zadania te są bardzo potrzebne.
Jeśli chodzi o remonty elewacji wyraził obawę, iż w przypadku, gdy na to zadanie zostanie zaledwie 50.000 zł. , dla właścicieli prywatnych kamienic zabytkowych może nie starczyć środków, wiedząc jak wielkie są potrzeby na remonty obiektów sakralnych.
Poruszając sprawę stadionu poprosił o informację, czy istnieje możliwość przeznaczenia 40 tys. zł. na bieżące utrzymanie stadion i 20 tys. zl. Na rozpoczęcie inwestycji zmierzających do poprawienia stanu stadionu

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - wyrażając niezadowolenie z faktu, że Pan radny zwraca uwagę Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącego Rady co winni robić, kogo Przewodniczący powinien reprymendować przyznał , że należy zakończyć polemikę na tematy nie będące przedmiotem obrad sesji.
Wracając do meritum odpowiedział przedmówcy, że jest możliwe , iż Rada zdecyduje, które z zadań zostanie odsunięte. Przyznał, że na spotkaniu ustalono, iż w miarę możliwości finansowych obwodnica powinna jak najprędzej zostać rozpoczęta, jednak po przeliczeniu środków , dogłębnej analizie budżetu okazało się, ze niemożliwe jest na dzień dzisiejszy wyłożenia kwoty 7.500.000 zł. na budowę obwodnicy. Stwierdził, że dostrzega konieczność budowy obwodnicy, jednak miasto nie posiada środków na wszystkie zadania, wobec czego z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Dodał, że nie jest przeciwny budowie obwodnicy, niemniej należy zaczekać do czasy otrzymania wszystkich informacji , chociażby kosztorysu

Radny p. Wygnański – poparł wypowiedź burmistrza stwierdzając, że należy obdarzyć zaufaniem osobę, która została wybrana na to stanowisko przez większość mieszkańców tego miasta. Zdaniem mówcy decyzja o takim skonstruowaniu budżetu miasta była słuszna, ponieważ pozwala na zrealizowanie wszystkich inwestycji, nawet obwodnicy. Zdaniem mówcy nie zasadnym byłoby podejmowanie się wielkiej i kosztownej inwestycji , rezygnując z innych, równie ważnych dla miasta zadań, z uwagi na brak środków na ich realizację.
Stwierdził, że troską Komisji Budżetu było znalezienie środków na inwestycje, stąd wnioski zawarte w opinii .
Jeśli chodzi o boiska, Komisja Budżetu nie zamierza zdjąć tych inwestycji, gdyż jej członkowie uważają, iż szkoły winny być nowoczesne, niemniej w latach 1995 do 2007 miasto wydało kwotę ok. 13 mln. na inwestycje w szkołach, wobec czego czas, aby teraz wykonać inne najpilniejsze potrzeby tego miasta jak choćby budowę chodników, których stan pozostawia wiele do życzenia.

Radny p. Kordowski – jako radny tego miasta wyraził opinię, iż obwodnica winna być priorytetem, ponieważ niezasadne jest remontowanie starych kamienic, wykonywanie elewacji, skoro transport ciężki dalej przejeżdża przez starówkę, a spaliny i drgania niszczą starówkę.
Kontynuując stwierdził, że pochwalić należy Burmistrza za pozyskiwanie środków unijnych, m.in. na remonty zabytków, bowiem jest to jedyna, niepowtarzalna okazja na pozyskanie tak wielkich środków. Stwierdził, że w pierwszej kolejności należy wykonywać te inwestycje, które są dofinansowywane, a wykonanie pozostałych, które miasto finansuje w 100% należy przesunąć.
Zaapelował o niedopuszczenie do nie wykorzystania środków z unii.
W dalszej części wypowiedzi wrócił do sprawy boisk stwierdzając, że z wielkim niesmakiem i zdziwieniem przyjął propozycje zdjęcia tych zadań . Zwrócił uwagę, że dzieci w szkole nr 2 zasługują na to, aby stworzono im przynajmniej namiastkę warunków sportowych, ponieważ obecnie zajęcia wychowania fizycznego nie są prowadzone tak, jak powinny, bo szkoła nie ma warunków.
Zdaniem mówcy również w Gimnazjum nr 1 budowa boiska jest niezbędna. Zwrócił uwagę, że dzieci są przyszłością tego miasta i należy zadbać o ich rozwój.
Wracając do wniosku Komisji Oświaty o przywrócenie stołówki w szkole nr 4 przypomniał, że już kilka lat wcześniej, podczas likwidacji stołówki wielu radnych nie popierało tej decyzji, a wniosek przeszedł zaledwie minimalną przewagą głosów. Wyjaśniano wówczas, że konsekwencją likwidacji stołówki będzie przeniesienie „zerówek” z budynku CHDK do szkoły, tymczasem okazało się, że nie ma warunków w tej szkole na otwarcie oddziałów zerowych, co oznacza, ze stołówka została zlikwidowana , a zerówki pozostały tam gdzie były. Komisja Oświaty stoi na stanowisku, że należy przywrócić funkcjonowanie kuchni i stołówki w tej szkole. Ponadto komisja sugeruje umożliwienie korzystanie z posiłków ludziom starszym zamieszkującym osiedle Skłodowskiej.
Kontynuując przyznał, że na oświatę miasto wydaje zbyt duże środki i należy to zmienić, niemniej należy to dokładnie przeanalizować, aby nie było to ze szkodą dla dzieci.
W dalszej części wypowiedzi poruszył propozycję zdjęcia 50 tys. zł. z zabytków, co zdaniem mówcy jest niezasadne wiedząc jak potrzebne są remonty elewacji starych, zabytkowych kamienic. Zwrócił uwagę, że przyznane przez miasto dotacje stanowią zaledwie niewielką część nakładów, jakie należy ponieść na remonty obiektów zabytkowych. W związku z powyższym obniżanie środków na tak kosztowne remonty jest co najmniej nie na miejscu. Jeśli chodzi o miejski stadion, to winien on być zrobiony najlepiej z udziałem pieniędzy unijnych, ponieważ na to zadanie potrzebne są duże środki finansowe.
Poruszając sprawę remontu chełmińskiego rynku stwierdził, że rzeczywiście jest to bardzo potrzebna inwestycja, niemniej nie należy tego robić kosztem dzieci, poprzez ściąganie środków na wykonanie boisk , bo te środki i tak na niewiele się zdadzą. Jest to zadanie bardzo kosztowe i winno zostać wykonane kompleksowo .
Kończąc wyraził opinię, że o ile trzeba zrezygnować z jednej inwestycji, powinna to być budowa budynku socjalnego. Przypomniał swoją wcześniejszą wypowiedź , iż budowa tak drogiego budynku i późniejsze rozdawnictwo jest niecelowe.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie wniosku Komisji Oświaty w sprawie stołówki stwierdził, że poprzez wcześniejszą likwidację stołówki cel został osiągnięty, ponieważ dwie funkcjonujące na terenie miasta Chelmna stołówki przygotowują i wydają mniej więcej tę samą ilość posiłków., a ponadto zmniejszyło się zatrudnienie. Stwierdził, że o ile posiłki rzeczywiście są zimne można rozważ zakup bojlerów.
Kontynuując poparł wypowiedź przedmówcy dotyczącą inwestycji, a mianowicie, iż należy w pierwszej kolejności wchodzić w zadania, na które miasto pozyska środki zewnętrzne i rezygnować z tych finansowanych przez miasto.
Dodał, że nie można zrezygnować z budowy budynku socjalnego , ponieważ w ostatnim czasie nasilają się wystąpienia właścicieli prywatnych kamienic o odszkodowania , które miasto przegrywa i musi płacić. Odnośnie propozycji radnego Kordowskiego aby emeryci mogli korzystać ze szkolnej stołówki poinformował, iż nie zezwalają na to przepisy.

Radny p. Jurczak – poruszając sprawę budowy obwodnicy i brak tego zadania w załączniku nr 5 przypomniał, że miasto nie jest inwestorem tego zadania, w związku z czym w załączniku inwestycyjnym nie ma tego zadania, niemniej jest przeznaczona kwota na opracowanie dokumentacji.
Kontynuując stwierdził, iż realizując zadanie inwestycyjne należy brać pod uwagę możliwości pozyskania środków z zewnątrz i niezasadnym byłoby niewykorzystanie tych możliwości. Są jednak, zdaniem mówcy zadania, które musza być realizowanie bez względu na to czy zostaną dofinansowane, czy też nie. Przyznał, że w pierwotnej wersji inwestycja dotycząca budowy obwodnicy miała być dofinansowana w 70 a nawet 80%, a obecnie dofinansowanie zmieniło się do 50% niemniej nie należy się obrażać i przyjąć te środki Jeśli chodzi o termin rozpoczęcia inwestycji stwierdził, że należy go ustalić w taki sposób, aby zadłużenie nie powodowało braku płynności finansowej miasta i nie została przekroczona granica bezpieczeństwa.
Zdaniem mówcy za wcześnie jeszcze na podejmowanie decyzji, które z inwestycji należy zdjąć, a tematem sesji jest uchwalenie budżetu miasta .
Zwrócił uwagę, że przed przystąpieniem do budowy obwodnicy uruchomione muszą zostać wszystkie procedury przetargowe , a co za tym idzie należy domniemać, iż rozpoczęcie nie nastąpi wcześniej niż na przełomie lat 2008-2009, co oznacza, że większe finansowanie ze strony miasta nastąpi w późniejszym terminie
Zaproponował nie sprzeczanie się o to, która inwestycja jest ważniejsze i przyjęcie budżetu wraz z planem inwestycyjnym na rok 2008 pamiętając o wieloletnim planie inwestycyjnym, który zawiera obwodnicę.
Wyraził opinię, iż działania Burmistrza Miasta zmierzają w kierunku pozyskania jak największej kwoty dofinansowania.
W dalszej części wypowiedzi wrócił do propozycji dotyczącej zdjęcia budowy boisk przypominając, że te inwestycje z uwagi na brak środków już wielokrotnie nie doczekały realizacji. Zwrócił uwagę, że boiska są potrzebne nie tylko dla potrzeb lekcji wychowania fizycznego, ale również po to, aby dzieci mogły się wybiegać podczas przerw lekcyjnych.
Stwierdzając, że nie należy realizować jednych zadań kosztem ściągania innych, wyraził swój sprzeciw przeciw takim praktykom.
Jeśli chodzi o zdjęcie 50 tys. z zabytków mówca również jest przeciwny tej propozycji wyjaśniając, iż są to obiekty budowane przez wieki i bez znaczenia jest w czyim są obecnie posiadaniu – samorządu, skarbu państwa , czy osoby prywatnej , należy je odnawiać i o nie dbać.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – uprzedzając, iż nie jest to przytyk do wystąpienia radnego Jurczaka zaapelował do mówców o nie przekraczanie wyznaczonego czasu jednej wypowiedzi do 5 minut.

Radny p. Knap – w sprawie boiska przy szkole nr 2, jako były uczeń tej placówki stwierdził, iż wybudowanie tam boiska winno być priorytetem, ponieważ uczące się tam dzieci nie mają żadnych warunków do ćwiczeń - boiska nie ma, a na sali która tam jest nie powinny się odbywać żadne zajęcia, bo grozi tam wypadkiem. Zdaniem mówcy o ile w przyszłości w Chełmnie ma być zdrowe społeczeństwo należy zadbać o to, aby dzieci mogły ćwiczyć i wyrosły na sprawnych fizycznie ludzi.. Jeśli chodzi o boisko przy gimnazjum stwierdził, że pomimo, iż jest tam hala sportowa , boisko również powinno być , ponieważ nie wszystkie zajęcia odbywają się na hali , szczególnie latem.
W dalszej części wypowiedzi, wracając do sprawy obwodnicy przypomniał, że już podczas ubiegłej kadencji uznano, iż budowa obwodnicy jest priorytetem.
Jako mieszkaniec domu przy drodze 550 stwierdził że jest tam taki ruch , że nie da się tam mieszkać. Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Budżetu stwierdził cyt. „ Pan Wygnański mieszka tam na dole , tam jest sanatorium, bo tam nie ma ruchu. Ruch się zacznie jak zrobimy Podgórną i zaczną samochody tym asfaltem jeździć. Wtedy po prostu sanatorium już Pan tam nie będzie miał”
Zaproponował, aby wykonano pomiary ile samochodów na dobę przejeżdża ulica Toruńską, o ile przekroczona jest emisja spalin oraz przekroczenie głośności decybeli.

Radny p. Janowski - podziękował przedmówcom za poruszenie sprawy budowy obwodnicy stwierdzając iż obawiał się, żeby tak się nie stało. Przypomniał spotkanie , jakie miało miejsce 10 grudnia, gdzie w pierwotnym projekcie budżetu była niewielka wprawdzie kwota , bo 200 tys. zł i jeszcze wówczas zamierzano robić obwodnicę , po tym spotkaniu kwota ta zniknęła z projektu. Zdaniem mówcy tylko burmistrz nie chce budowy obwodnicy. Skoro powodem nie budowania obwodnicy jest zmniejszenie dotacji do 50% zapytał dlaczego więc nie budowano jej w 2003 roku, kiedy Pan Burmistrz został Burmistrzem, a dotacja miała być w wysokości 80%. Wyraził obawę, że w przypadku, gdy rozpoczęcie budowy przesunie się w czasie, za około 5 lat miasto dostanie zaledwie 30% dotacji, albo 20-% , tak jak na budownictwo komunalne.
Odnośnie boiska przy szkole podstawowej nr 2 poinformował, iż pierwotnie popierał tę inwestycję, jednak po opinii Komisji Budżetu uznał, że należy zrezygnować z tego zadania, a pieniądze przeznaczyć na budowę hali sportowej. Zdaniem mówcy w momencie budowy hali sportowej powstanie tam plac budowy, a co za tym idzie zostanie zniszczone boisko, które teraz ma być budowane Zdaniem mówcy należy jak najszybciej wykupić grunt, przygotować dokumentację i budować hale sportową i nie należy z tym zwlekać.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwracając się do przedmówcy stwierdził, że kwota 200 tys. zł. , o której wspominał, w dalszym ciągu znajduje się w projekcie budżetu , jak również kwota 160 tys. zł. , która jako środki niewygasające została przesunięta z roku poprzedniego
Zdaniem mówcy środki należy umieć znaleźć w budżecie , a jeśli nie , to należy zasięgnąć opinii osób, które się na budżecie znają np. Pani Skarbnik, czy bardziej doświadczonego radnego. Odnośnie zarzutu w sprawie nie rozpoczęcia budowy obwodnicy w 2003 roku, stwierdził, że pozostawi to bez komentarza wyjaśniając jedynie ze było to zupełnie niemożliwe.

Radny p. Janowski - wyjaśnił, że mówił o tym, iż pozycja budowa obwodnicy zginęła z budżetu, a cyt. : ” To , że Pan Burmistrz będzie manipulował i przesuwał cyfry, to my to tym wiemy, że to można zrobić w budżecie”.
Korzystając z wystąpienia , w związku z artykułem w gazecie mówiącym, że 20 radnych było za budową ul Podgórnej, stwierdził, że wstrzymał się wówczas podczas głosowania, bowiem już wtedy uznał, iż priorytetem winna być budowa obwodnicy, tymczasem prasa się rozpisywała, że jeden radny nie wiedział nad czym głosuje

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, dlaczego hasło budowa obwodnicy zniknęło , a mianowicie kwota 200 tys. zł. zawarta jest w dotacji , ponieważ obwodnica południowa jest zadaniem, którego inwestorem jest starostwo powiatowe. W związku z powyższym nie może to być zawarte w załączniku nr 5 . Dodał, że do kwoty 200 tys. zł. zawartej w dotacjach należy dodać 160 tys. zł. ze środków niewygasających, co łącznie da kwotę stanowiącą 75% kwoty , którą miasto będzie musiało wspólnie ze starostwem wydać na dokumentację.

Radny P. Wrażeń – odnośnie budowy obwodnicy stwierdził, że jako radny nie podpisywał w starostwie żadnych zobowiązań, zrobił to jako przedstawiciel Pan Burmistrz. Zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie następującej kwestii – w ubiegłej kadencji jako radny mówca pracował w zespole ,którego zadaniem była aktualizacja Wieloletniego Planu inwestycyjnego. Zespól złożył wniosek aby cyt. „ coś zrobić z przejściem Droga nr 1 – Łunawska”. Wniosek ten został zaakceptowany i ujęty w planie. Jak wynika z informacji Burmistrza wniosek ten został usunięty z WPI o czym zadecydowali radni. Obecnie znów mówca pracował w tym zespole i to zadanie było cały czas. Pytanie do radcy prawnego jest następujące – jeśli zbiera się zespół, aby uaktualnić Wieloletni Plan, czy nie powinien on stanąć na Radzie, aby Rada zadecydowała. Zwracając się do Burmistrza stwierdził, że zdjął on 50 tys. zł. z Łunawskiej i środki te ma na budowę obwodnicy. Podkreślił, że nie radni to zrobili , a Burmistrz.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdzając, że odpowie w zastępstwie radcy prawnego- przyznał, że Wieloletni Plan Inwestycyjnej po aktualizacji stanie pod obrady Rady Miasta. Niemniej nastąpi to po zatwierdzeniu budżetu miasta, ponieważ dopiero wówczas będzie wiadomo jakie zadania powinny być w WPI , jakie zadania miasto będzie realizowało
Zapewnił, że w momencie, gdy nadejdzie informacja z Zarządu Generalnych Dróg i Autostrad, iż rozpoczyna się realizacja przejścia pod drogą E-1, wówczas kwota 50 tys. zł. zostanie zaangażowana w to zadanie, ponieważ jest to koszt pokrywający dojścia do inwestycji wykonywanej przez GDiA w Bydgoszczy,

Radny p. Wrażeń – podziękował Burmistrzowi za wyjaśnienie stwierdzając jednocześnie , że na jedno pytanie nie uzyskał odpowiedzi a mianowicie, radni to zadanie , o którym mówca mówił wcześniej do Wieloletniego Planu wprowadzili, ale radni tego nie zdjęli, a więc zrobił to Burmistrz przy tworzeniu obecnego budżetu. W imieniu Mieszkańców stwierdził, że będą trzymać burmistrza za słowo, iż w przypadku rozpoczęcia inwestycji znajdzie na to kwotę 50 tys. zł.

Radny p. Dzikowski – wrócił do sprawy boisk i propozycji Komisji Budżetu dotyczącej zdjęcia tych zadań oraz przeznaczeniu środków na remont chodników na Rynku. Po wyjaśnieniach Burmistrza, iż remont Rynku ma być realizowany z pieniędzy zewnętrznych wyraził nadzieję, że Komisja Budżetu wycofa swój wniosek. Stwierdził, że nie powinno się więcej wykonywać inwestycji przy 100% wkładzie własnym miasta
W dalszej części wypowiedzi odnośnie stołówki poprosił o przedstawienie na jakiej podstawie , na podstawie jakich przepisów nie mogą ze szkolnych stołówek korzystać emeryci i renciści, czyli osoby nie będące pracownikami szkoły oraz uczniami. Poprosił o informację w tej kwestii jeszcze przed głosowaniem, aby radni mieli pełną jasność w tej sprawie.

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – wyjaśniła, że stołówka jest integralną częścią szkoły. Działalność stołówki jest zapisana w statucie szkoły , dlatego też dopuszczenie innych użytkowników dających możliwość zarobkowania szkoły wychodzi poza statutową działalność szkoły. Ponadto prawo wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej, czy komercyjnej przez stołówki szkolne.

Radny p. Dzikowski – poprosił o informację na jakiej zasadzie te stołówki funkcjonowały dotychczas. Jeśli było to niezgodne z prawem, czy nie należy podać do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy. Poprosił o podanie jaki to jest dokument, na którym się opierano oraz jak to wygląda winnych gminach.

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska wyjaśniła, że jest to opinia kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa.

Radny p. Gzella – informując że jako członek Komisji Budżetu dosyć dogłębnie poznał sytuację finansową miasta stwierdził, że będzie głosował przeciw przyjęciu tego budżetu.
Następnie , wyjaśniając, iż nie żąda od Burmistrza żadnych odpowiedzi , ponieważ w myśl ustawy o samorządzie gminnym, która to likwidując zarządy spowodowała, że Burmistrz jest jedynym autorem tego budżetu .Przedstawił jakie ma zastrzeżenia i dlaczego będzie głosował przeciw. Zdaniem mówcy w budżecie brakuje konkretów – nie ma obwodnicy, a dyskusja trwa na ten temat już dość długo. Przypomniał, że w przeszłości radni tego miasta zamierzali pobudować halę widowiskowo - sportową , została opracowana dokumentacja, która generowała poważny wydatek dla miasta. Następnie okazało się, że miasta nie stać na realizację tego zadania, niemniej za dokumentację już zapłacono.
Wyraził obawy, że wydając środki na dokumentacje dot. Budowy obwodnicy miasto może stanąć po raz drugi przed takim samym dylematem tym bardziej , że tak naprawdę nie wiadomo ile będzie ta obwodnica kosztować.
Składowisko Odpadów Komunalnych – inwestycja wspólna z miastem Świecie – zdaniem mówcy to dobra inwestycja , niemniej radni nic nie wiedzą na jej temat, albo może niewiele wiedzą – jak to ma wyglądać, kto ma tam pracować, kto ma wybierać oferenta, na jakiej zasadzie ma to funkcjonować.
Sprawa informatyzacji – tez niewiele wiadomo – jak choćby ile ludzi trzeba zatrudnić do monitoringu.
Program roku jubileuszowego również jest nieznany, pomimo, że zaczyna się on już za trzy dni.
Strategia rozwoju Chełmna jako produktu turystycznego – mówcy brakuje konkretów. Podobnie jak organizacja Walentynek , zdaniem radnego 14 luty w godzinach wieczornych nie jest najlepszym terminem na tego typu imprezę.
Po raz kolejny stwierdził, że nie prosi o odpowiedzi na te pytania, ponieważ mówi o tym jedynie do mieszkańców tego miasta między innymi do tych którzy go wybierali na radnego, którzy nie zgadzają się z polityką prowadzoną przez Burmistrza. Stwierdził, że jest to polityka, która do niczego nie prowadzi. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że Komisja Budżetu została oskarżona o to, że zamierza zlikwidować szkołę podstawową stwierdzając, że jest to nieprawdą. Komisja zamierza w sposób logiczny, perfekcyjny i profesjonalny to zrobić wiedząc, że miasto nie ucieknie przed niżem i pewne rzeczy w strategii tego miasta można przewidzieć.
Zwracając się do Burmistrza stwierdził cyt.: „mam już dość tego pouczania przez Pana nas. My jesteśmy dorosłymi ludzi, którzy wiedzą po co tu przyszli. I proszę mi nie odpowiadać na te tematy. I proszę mnie więcej nie pouczać”
Nawiązując do sprawy boisk przy szkołach, stwierdził, że jest ostatnią osobą, która wykreśliłaby te zadania z budżetu. Niemniej Pan Burmistrz jeszcze w tym roku zamierza wykupić ziemię od Pana Olszewskiego, co jeszcze do niedawna było rzeczą niemożliwą. Dlatego należy wykupić ten teren, zrobić dokumentacje i wykonać halę sportową, a następnie pobudować tam boisko co będzie inwestycją w tę szkole.
Dodał, że ani przy jednej, ani przy drugiej szkole nikt nie tonie w błocie, nie jest aż tak źle. Stwierdził cyt. „ Pan burmistrz patrzy teraz na zegarek. Jest to proszę Państwa kolejny etap wyprowadzania z równowagi ludzi na tej sali.”
Na pouczenie przewodniczącego obrad o wypowiedzi na temat budżetu stwierdził, że ma prawo do zabierania głosu.
Stwierdził, że nie prawdą jest , że radni chodzą tylko po diety, jako członek komisji budżetu poinformował , że wraz z komisja spędził nad budżetem ponad 40 godzin.
Kontynuując stwierdził, że Rada nie musi mieć wyrzutów sumienia jeśli chodzi o oświatę, ponieważ jest ona dotowana w bardzo dużym stopniu , klasy są bardzo mało liczne, ale nikogo nie zamierzają zwalniać. Dodał cyt. „ Panie Janie ja zaznałem tego od Pana 31 grudnia zwolnienia więc ja wiem co to znaczy i nikogo nie zamierzam zwalniać, natomiast chcę reformować”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – mimo, iż przedmówca sugerował iż są to pytania retoryczne stwierdził, że na niektóre musi odpowiedzieć
Jeśli chodzi o kwestię diet stwierdził, że sugerował jedynie, iż oprócz miłych chwil być radnym jest piekielnym obowiązkiem.
Następnie poinformował, że kompetencją Burmistrza jest przygotowanie i przedstawienie projektu uchwały, ale to Rada Miasta budżet przyjmuje bądź nie, co oznacza, ze projekt budżetu może znacznie różnić się od budżetu już uchwalonego
Jeśli chodzi o obwodnice poprosił przedmówcę o zapoznanie się z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały, który przed chwilą Rada przyjęła , gdzie w Dziale 600 Rozdział 60016 § 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego zapisana jest tam kwota 160.000 zł.
Następnie poprosił o zwrócenie uwagi na projekt budżetu , gdzie w tym samym dziale , rozdziale i paragrafie o tej samej nazwie zawarto kwotę 200.000 zł., co oznacza , że nie prawda jest to co mówił, iż pozycja dotycząca budowy obwodnicy południowej jest niezasygnalizowana w budżecie na rok przyszły.
Kontynuując stwierdził, ze tylu słów nie wiem , nie widzę , nie padło jeszcze z tej mównicy wyrażając zadowolenie , iż rada poprzedniej kadencji nie manifestowała swojej niewiedzy poprzez niepodejmowanie uchwał budżetowych, bowiem wówczas nie byłoby ani rewitalizacji zabytków, ani kanalizacji. Przypomniał, że wówczas tak naprawdę ani Rada nai mówca niewiele wiedzieli o dotacjach unijnych ani o ich pozyskiwaniu.
Zdaniem mówcy w wypowiedzi przedmówcy wiele było sprzeczności, z jednej strony wyraził on zadowolenie, że miasto wchodzi w rok jubileuszowy, jest zainteresowany obchodami z drugiej zaś informuje, że będzie głosował przeciw uchwaleniu budżetu. Zwrócił uwagę, ze o ile budżet nie zostanie uchwalony może dojść do tego , ze nie będzie żadnych obchodów 775 lecia lokacji miasta

Radny p. Jurczak – zauważył, że wypowiedzi radnych się powtarzają , a nic nie zostaje ustalone. W związku z powyższym z zgłosił wniosek formalny o zamkniecie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Jurczaka o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.. Następnie ogłosił przerwę w obradach. Na czas poprosił do Biura Rady przewodniczących komisji Panią Skarbnik oraz Radcę prawnego celem doprecyzowania wniosków do projektu uchwały

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał


Następnie poddał pod głosowanie wnioski:

1) Komisji Budżetu

Dział 801, Rozdział 80101 § 60650 – budowa boiska przy SP2 zdjąć kwotę 175.000 zł. i zwiększyć wydatki Dział 600, Rozdział 60016 o kwotę 175.000 zł. z przeznaczeniem na
remonty chodników na rynku.

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciw głosowało 14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek nie uzyskał większości głosów.

Dział 801, Rozdział 80101 § 6050 – budowa boiska przy Gimnazjum nr 1zdjąć kwotę 156.738 zł. i zwiększyć wydatki Dział 600, Rozdział 60016 o kwotę 156.738 zł. z przeznaczeniem na remonty chodników na rynku

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek nie uzyskał większości głosów.

Dział 921, Rozdział 92120 § 6720 zdjąć kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 13 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek nie uzyskał większości głosów.


Dział 926, Rozdział 92601 § 62820 obniżenie kwoty z kwoty 60.000 zł. do kwoty 40.000zł. i zwiększenie wydatku działu 600 Rozdziału 60016 o 20.000 zł. z przeznaczeniem na remont chodników na Rynku

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek nie uzyskał większości głosów.

2) Komisji Rewizyjnej

Dział 750 Rozdział 75023 – wpływy z tytułu grzywien i mandatów – zwiększyć o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie ulic

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek został przez Radę przyjęty do realizacji

Dział 700 Rozdział 70004 – wpływ z Ojaru do budżetu miasta w kwocie 100.000 zł. z uzyskanych dochodów na lokalach użytkowych. z przeznaczeniem na utrzymanie ulic

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek nie uzyskał większości głosów.

Dział 600 Rozdział 60095 – zdjąć środki w wysokości 40.000 zł. – jest to autopoprawka komisji , a z chwilą sprzedaży gruntu uzupełnić zdjęte środki, dochodami uzyskanymi z faktycznej sprzedaży z przeznaczeniem na utrzymanie ulic


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, ze kwota 160.000 zł. jaka pozostanie będzie przeznaczona na dokumentację, tymczasem musi być jeszcze napisany wniosek i opracowane studium uwarunkowań na co właśnie potrzebna jest kwota 40.000 zł.

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciw głosowało 12 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek nie uzyskał większości głosów.

3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Komisji p. Kordowski – informując, ze dwa wnioski niejako zostały przez Burmistrza przyjęte do realizacji wobec czego doprecyzował jednie jeden wniosek , co do którego nie uzyskano porozumienia odczytał wniosek po autopoprawce komisji

Dział 801 Rozdział 80101 § 8148 - kwotę 50.000 zł. z rezerwy budżetowej przeznaczyć na przywrócenie kuchni i stołówki w szkole podstawowej nr 4

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski , stwierdził, że wniosek został przez Radę przyjęty do realizacji


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przegłosowanymi wnioskami.
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw głosował 4 radnych, głosów wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr XVI/ 96/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu )


Ad.5. Sprawa zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Chełmna

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska - przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 16 do protokołu )
Następnie zgłosiła autokorektę do projektu uchwały :

§ 2.1 ppkt 1 zapis 0,40% minimalnego wynagrodzenia za pracę zmienić na 0,35%, wówczas kwota ta zaokrąglona do pełnych złotych nie będzie przekraczała 4 zł. i w takim wypadku obiad dla ucznia nie będzie mógł przekroczyć 4 złotych

Radny p. Giżyński – odnośnie źródeł finansowania zapytał w jakiej wysokości sponsorzy czy też budżet państwa może finansować posiłki – w 100% czy też wyłącznie koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – wyjaśniła, że zgodnie z art. 66 a ustawy o systemie oświaty uczeń ponosi tylko i wyłącznie koszt wsadu do kotła, co oznacza, że w przypadku, gdy znajdzie się sponsor , będzie on ponosił tylko i wyłącznie koszt wsadu do kotła. Dodała, że nie wolno od ucznia żądać pokrywania kosztów przygotowywania posiłków.

Radny p. Giżyński – zapytał czy należy rozumieć, iż resztę pokrywa budżet miasta, a jeśli tak, to dlaczego na projekcie uchwały nie ma pieczątki Skarbnika Miasta.

Radny p. Kordowski - odnośnie zapisu, iż ze stołówek mogą korzystać nauczyciele i pracownicy szkół publicznych , dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Chełmno, w których nie utworzono stołówki , zapytał czy należy rozumieć, iż pracownicy szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe nie mogą korzystać, a jeśli tak to dlaczego.

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – poinformowała, że nauczyciele i pracownicy ponoszą pełne koszty przygotowania posiłku . Na pełne koszty przygotowania posiłku oprócz wkładu do kotła składają się media oraz wynagrodzenia pracowników. Pracownicy stołówek finansowani są z budżetu miasta, wobec czego nie ma powodu dla którego miasto miałoby dofinansowywać nie swoich pracowników, jeśli płaci pracownikom kuchni.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że nie rozumie dlaczego inna osoba nie może korzystać skoro płaci za obiady, ponieważ tak samo obca osoba nie mogłaby korzystać z sali gimnastycznej czy z basenu, a szkoły nie mogłyby wynajmować pomieszczeń. Odnośnie proponowanego zaokrąglenia do pełnych złotych , zdaniem mówcy może to być bardzo niekorzystne, ponieważ w stosunku do 4 zł. jest to 12%. 12% błędu kalkulacji pomnożona razy ilość dzieci razy dni w miesiącu daje już sporą kwotę. Zaproponował przeanalizowanie powyższego.

Radny p. Błażejewicz – zasugerował bardziej odważne podchodzenie do propozycji korzystania ze stołówek przez inne osoby, oczywiście po zaspokojeniu w pierwszej kolejności potrzeb szkoły, ponieważ to miasto dotuje stołówki , a co za tym idzie może podejmować decyzje w tej kwestii. Zdaniem mówcy dopuszczenie do korzystania ze stołówek osób z zewnątrz spowoduje obniżenie kosztów. Jeśli chodzi o art. 72 a stanowi on bardzo ogólnie i mówi tylko, że Rada musi uchwalić regulamin, a nie o tym, że nie wolno prowadzić działalności, ani kto może korzystać ze stołówek. Ponadto zwrócił uwagę, że w okresie letnim szkoły organizują obozy sportowe i wówczas również ofertą było, że sportowcy stołowali się w szkolnych stołówkach. Zwrócił uwagę, że pracownicy szkoły nie mają wakacji tak jak nauczyciele, co oznacza, że dyrektor szkoły musi zorganizować pracę dla tych osób , celem obniżenia kosztów.
W dalszej części wypowiedzi zgłosił wątpliwość odnośnie zapisu paragrafu 1 pkt 3 – nauczyciele i pracownicy szkoły prowadzącej stołówkę. Zdaniem mówcy stołówki powinny w pierwszej kolejności służyć dzieciom , a dopiero później innym osobom. W związku z powyższym dziwny jest zapis pkt 2 tego samego paragrafu – uczniowie szkół publicznych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Chełmna, w których nie utworzono stołówki- po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły prowadzącej stołówkę, skoro na korzystanie ze stołówki nauczyciele ze szkoły prowadzącej stołówkę nie muszą mieć zgody dyrektora Podkreślił, że stołówki tworzone są dla dzieci bez względu na to do jakiej chodzą szkoły. Dopiero po zaspokojeniu potrzeb wszystkich dzieci dyrektor powinien wyrazić zgodę na korzystanie ze stołówki nauczycielom i pracownikom szkoły nie tylko prowadzącej stołówki
Złożył wniosek o wykreślenie punktu 3 w paragrafie 1, natomiast w punkcie 4 wykreślenie słów „ w których nie utworzono stołówki „. Poddał pod rozwagę dopisania dodatkowego punktu mówiącego o tym, iż po zaspokojeniu potrzeb osób wymienionych w punktach 1-3, po wyrażeniu zgody dyrektora szkoły umożliwić korzystanie ze stołówki osobom spoza szkoły.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że ustawa o systemie oświaty wprowadzając artykuł 67 a wprowadziła go w sposób nieokreślony, niemniej nie należy zapominać o jednym – ustawa o systemie oświaty ściśle określa pewne zadania, które wynikają z zasad ogólnych, chodzi tam zwłaszcza o nauczycieli, uczniów i cały system nauczania. Ustawa nie dopuszcza rozciągnięcia tych przepisów na zupełnie inne grupy zawodowe, bądź inne osoby spoza takich szkół., co oznacza, ze propozycja rozszerzenia zakresu działania stołówek szkolnych na osoby spoza jest pomysłem chybionym.

Przyznał, że faktycznie można uznać za dziwne to, iż przez okres wakacyjny czy okres ferii stołówki nie działają. Zdaniem mówcy żeby można było rozciągnąć w takim sposób przepisy, aby umożliwić korzystanie ze stołówek innym osobom, należałoby z tych stołówek utworzyć gospodarstwa pomocnicze, które miałyby prawo do utyskiwania dochodów i działały w ramach jednostki budżetowej, jaką jest szkoła Bez takiego uregulowania prowadzenie stołówki sprowadzałoby się do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ uzyskiwałyby dochody z tytułu sprzedawania obiadów.

Radny p. Kordowski – wyraził zdziwienie dlaczego np.: nauczyciel pracujący w Liceum, płacąc wyższą stawkę od dziecka, nie może się stołować dlatego, że organem prowadzącym szkołę jest starostwo. Następnie poparł wypowiedź radnego Wygnańskiego, iż szkoły komercyjnie wynajmują sale , które również są integralną częścią szkoły , a ze stołówek nie mogą korzystać inne osoby, ponieważ sugeruje się, że jest to niezgodne z przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Poinformował, że prowadzi schronisko młodzieżowe na czym robi niezły biznes, a także dzięki temu zarabiają inne szkoły. W roku ubiegłym Zespól szkól zarobił 11.000 zł, gimnazjum nr 1 kilka tysięcy złotych, a najwięcej zarobiła stołówka która serwowała obiady,. śniadania i kolacje. Zaapelował o nieprzyjmowanie tej uchwały bez wprowadzenia logicznych poprawek.

Radny p. Janowski – poparł wypowiedź przedmówcy wyrażając jednocześnie zdziwienie dlaczego w takim przypadku nie umożliwić korzystania ze stołówek emerytom i rencistom. Zaproponował zmianę zapisu punktu 4 , który otrzymałby brzmienie: „ nauczyciele i pracownicy szkół publicznych oraz osoby inne – po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły prowadzącej stołówkę”

Skarbnik Miasta p. Brzezińska - przypomniała, że projekt uchwały jest odzwierciedleniem tego, iż mają wejść nowe przepisy dotyczące rachunków dochodów własnych. Obecnie te rachunki funkcjonują we wszystkich szkołach po to, aby szkoły mogły zarobkować czy to poprzez wynajem sali gimnastycznej czy basenu.. Projekt ustawy przewidywała , że rachunki dochodów własnych przestaną funkcjonować od stycznia 2008 roku stąd nie byłoby możliwości, aby szkoły zarobkowała, a wszystkie dochody wpływałyby do budżetu miasta, niemniej miasto również nie ma możliwości zarobkowania. Dodała, że na dzień dzisiejszy szkoły mogą jeszcze zarobkować jednak jest to kwestia maksymalnie do końca 2008 roku i rabunków dochodów miasta nie będzie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały :
Z paragrafu 1 wykreślić ust. 3, z ustępu 4 tego samego paragrafu wykreślić słowa „ w których nie utworzono stołówki „
Dopisanie ust. 3 w brzmieniu: „osoby nie wymienione w ust. 1-3 po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły prowadzącej stołówkę.”

Radna p. Rostek – stwierdziła, że zamierzała poprosić o to, co autopoprawką wprowadził burmistrz. Poinformowała, że chodziło o dzieci z kolonii, które przebywająC nad Jeziorem Starogrodzkim ze stowarzyszeń m.in. „Światełko Nadziei”, które korzystały ze stołówek Podziękowała za wprowadzenie autopoprawki.

Radny p. Wyganński – stwierdził, że ma dylemat natury podatkowej, który nie dotyczy tylko stołówek, ale również wynajmu sal sportowych czy basenu, ponieważ nie posiada informacji, czy te działalności są zwolnione od podatku.
Następnie zgłosił wniosek o zmianę w paragrafie 2 pkt 1 słowa „ wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnych złotych „ zmienić na zapis „ Wyliczone kwoty zaokrągla się do dziesiątek groszy”

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – sugerując, że być może zapis tego punktu jest niezbyt czytelny i jego treść nie została dobrze zrozumiana, wyjaśniła co następuje: koszt jednego obiadu wylicza się do dziesiątek groszy . W chwili obecnej obiad w szkołach kosztuje 2,70 zł. Ta kwota w paragrafie 2 punkt 1 oznacza, Że nie można przekroczyć maksymalnej kwoty posiłku. Ta zmiana nie ma większego wpływu, ponieważ obiad kosztuje 2,70 i zrobiono taki zapas, aby nie przekroczyć do 4 zł.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że zapis w dalszym ciągu jest niejasny i poprosił radcę prawnego o interpretację. Ponadto prosił o wyjaśnienie co znaczy minimalne wynagrodzenie, czy jest to kwota brutto czy netto.
Podtrzymał również swój wniosek o zmianę zapisu

Radny p. Jurczak- odnośnie zmiany mówiącej o tym , że ze stołówek mogą korzystać inne osoby zwrócił uwagę na możliwości produkcyjne tychże stołówek. W przypadku , gdy podczas kontroli okaże się , że wydaje się ponadnormatywne ilości obiadów, dyrektorzy szkół będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Zdaniem mówcy nie należy dopuszczać do zapisów , z których dyrektorzy szkół, przy których są stołówki nie będą mogli się wywiązać.

Radca prawny p. Stegienka – zgodził się z wypowiedzią radnego Wygnańskiego iż zapis mówiący o tym, że zaokrągla się do pełnie kwoty wskazuje, że w sytuacji np.: gdy jest kwota 3,70 należałoby zaokrąglić ją do pełnej kwoty 4 zł., wobec czego zaproponował wykreślenie tego zapisu. Jeśli chodzi o zapis dotyczący minimalnego wynagrodzenia wyjaśnił, że podana jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i oczywiście mowa jest o kwocie brutto

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – w związku z wypowiedzią radcy prawnego zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały – należy wykreślić zdanie: „wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnych złotych.”

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XVI/ 97/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie.( uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu )

Ad.6. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna
na rok 2008.Przewodniczący Komisji p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 18 do protokołu ) . Następnie zgłosił autopoprawkę do planu pracy i tak:
W punkcie 3 rok 2008 należy zamienić na 2007
W tabeli w Punkcie 3 zapis „Wydział Techniczno Inwestycyjny” należy zastąpić „Wydział Mienia Komunalnego i Inwestycji”

Radca prawny p. Stegienka - poprosił o powtórzenie czego dotyczyła pierwsza autopoprawka. Po usłyszeniu z sali, ze należy zmienić rok, podziękował za informację

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XVI/ 98/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na rok 2008została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu )Ad.7. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna
na rok 2008.Przewodniczący Komisji p.Wygnański– przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 20 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XVI/ 99/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna na rok 2008.została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu )

Ad.8. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miasta Chełmna na rok 2008.Przewodniczący Komisji p. Kordowski przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 22 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XVI/ 100/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na rok 2008.została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu )Ad. 9 . Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady
Miasta Chełmna na rok 2008.
Przewodniczący Komisji p. Jurczak przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 24 do protokołu )

Radny p. Wrażeń – poprosił o informację dotyczącą bezpieczeństwa na terenie miasta , i tak: droga nr 1 biegnie w granicach administracyjnych miasta , czy miasto w takim przypadku nie ma żadnego wpływu na poprawienie bezpieczeństwa przejścia Ustronie, a Wybudowanie.
Poinformował, że w tej sprawie kilkakrotnie składał już wnioski do budżetu i zawsze odpowiedź była , że to nie nasza działka, ani droga.

Przewodniczący Komisji p. Jurczak – wyjaśnił, że plan pracy nie jest planem szczegółowym i zawiera tylko punkty ogólne w ramach których organizuje się inne zadania m.in. te o którym mówił przedmówca Zacytował zapis pkt I .1. planu pracy „
I. W zakresie bezpieczeństwa osób i mienia:
1) Analizy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta

a) obowiązującej organizacji ruchu drogowego oraz wypracowanie ewentualnych propozycji zmierzających do poprawy istniejącego stanu,
Wyjaśnił, że komisja nie ma prawa samodzielnie występowania do Dyrekcji Dróg i Autostrad, a jedynie może sygnalizować pewne sprawy burmistrzowi. W celu uspokojenia radnego zadeklarował iż komisja zajmie się tym problemem, podkreślając jednocześnie , że komisja nie zapomniała o tym problemie

Radny p. Wrażeń – podziękował Przewodniczącemu Komisji za obietnicę zajęcia się tematem

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XVI/ 101/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na rok 2008 została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu )Ad.10. Sprawa zawiadomienia Sekretarza Miasta Chełmna o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 26 do protokołu )

Radny p. Giżyński – zwracając się do radcy prawnego poprosił o informację, co się stanie w przypadku, gdy Rada nie podejmie tej uchwały, bo np. uzna , że nie chce tych pań stresować lustracją.

Radca prany p. Stegienka – poinformował, ze rzeczywiście ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa szczegółowo określiła procedurę występowania o oświadczenie lustracyjne. Oświadczenie lustracyjne składa się tylko wówczas, gdy właściwy organ zawiadomi osobę o konieczności złożenia takiego oświadczenia i dostarczy odpowiednie do tego dokumenty. W przypadku, gdyby Rada nie podjęła takiej uchwały Panie byłyby zwolnione ze złożenia oświadczenia lustracyjnego. Natomiast pojawia się dalej pytanie co z odpowiedzialnością tych Pań - na pewno nie poniosą z prostej przyczyny, bo nie zostały odpowiednio powiadomione o obowiązku złożenia oświadczenia, również trudno byłoby znaleźć odpowiedzialnego radnego za to, ze taka uchwała nie przeszła. Wyraził obawę czy w związku z uporczywym uchylaniem się od stosowania przepisów ustawowych wojewoda nie podjąłby decyzji o ustanowienie zarządu komisarycznego.
W związku z głosami z sali , iż radni mogą głosowa jak chcą przypomniał, że jest to obowiązek ustawowy, aby te osoby powiadomić.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosował 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr XVI / 102/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zawiadomienia Sekretarza Miasta Chełmna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego .została przez Radę przyjęta jednogłośnie( uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu )Ad. 11. Sprawa zawiadomienia Skarbnika Miasta Chełmna o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnegoPrzewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 28 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr XVI/ 103/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zawiadomienia Skarbnika Miasta Chełmna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego .została przez Radę przyjęta jednogłośnie( uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu )Ad.12. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do dnia sesji wpłynęły dwie interpelacje. Następnie udzielił głosu radnemu Ziemeckiemu

Radny p. Ziemecki – przedstawił interpelacje w sprawie segregacji odpadów komunalnych ( interpelacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu )

Radny p. Janowski – odczytał interpelację dotyczącą środków na sport seniorski ( interpelacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu )


Ad. 13.Wolne wnioski i informacjePrzewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał pismo Stowarzyszenia Ludzie Ludziom z prośbą o wsparcie akcji charytatywnej – zbiórka pieniędzy na zakup leków przeciwko miastenii dla mieszkanki naszego miasta p. Małgorzaty Ożyńskiej ( pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu )

Radny p. Wygnański – a propos przyjętego przed chwilą regulaminu dotyczącego korzystania ze stołówek w szkołach zaproponował rozważenie możliwości , aby szkoły mogły zarabiać na prowadzeniu stołówek, chociażby podczas wakacji, gdzie obecnie obowiązujący regulamin to uniemożliwia. Zasugerował sporządzenie aneksu do regulaminu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił Przewodniczących komisji , aby materiały na sesje były dogłębnie analizowane na posiedzeniach komisji , co w przyszłości zapobiegnie takim dyskusjom na sesji jakie były dzisiaj.

Radny p. Wrażeń – poinformował, że mieszkańcy ul. Łunawskiego zastanawiają się dlaczego w sobotę i niedzielę na tej ulicy lała się woda, a w wigilię prowadzono naprawę wykuwając dziury w nowym asfalcie. Stwierdził, że na takie pytania swoich wyborców nie potrafił odpowiedzieć, wobec czego prosi Burmistrza o wyjaśnienia.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że woda lała się rzeczywiście, co spowodowała awaria., a ekipa dokonująca naprawy przez 3 dni nie mogła znaleźć właściwej rury. Przyznał , że faktycznie powstało 6 dziur , które zostaną zaasfaltowane

Radny p. Wrażeń – poinformował, że mieszkańcy zwracali uwagę, iż kopano po drugiej stronie niż wypływała woda. Zapytał kto zapłaci za ten wyciek.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że ekipa, która od lat usuwa awaria miała kłopot ze zlokalizowaniem źródła wycieku. To, zdaniem mówcy, że woda płynęła z drugiej strony wcale nie oznacza, że po tej stronie była awaria, bowiem woda zawsze znajdzie sobie jakieś ujście. Jeśli chodzi o to kto zapłaci odpowiedział, że my wszyscy.

Radny p. Kordowski – poruszył następujące sprawy:
1) o różnym porach dnia i nocy następują w mieście detonacje ładunków pirotechnicznych mimo zakazu . Przypomniał, ze uchwała Rady wyraźnie mówi, iż można detonować fajerwerki w dniach 31grudnia i 1 stycznia. W imieniu mieszkańców , a szczególnie właścicieli czworonogów , które przezywają gehennę z tytułu wybuchów , poprosił raz jeszcze uczulić straż miejską na to.

2) sprawa szopki na Rynku. Poinformował, że ostatnio doszło do niemiłego zgrzytu, mianowicie procesja z symbolicznym dzieciątkiem doszła do szopki, której drzwi niestety były zamknięte i należało je wywarzyć.
3) poinformował, że po ponad roku starań udało się mówcy namówić burmistrza jednego ze szkockich miast na złożenie wizyty w naszym mieście. Wyjaśnił, że już wcześniej ustalił to z Burmistrzem naszego miasta. Stwierdził, że jest duża szansa, iż pod koniec stycznia burmistrz szkockiego miasta odwiedzi Chełmno Wyraził nadzieję, że w związku z tym, iż szkocka strona jest bardzo zainteresowania współpracą, być może uda się dokonać jakiś ustaleń.

Radna p. Konowalik – poprosił o informację jak wygląda sprawa poszerzenia ulicy Kwiatowej.

Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę na akty wandalizmu jakie mają miejsce podczas weekendów. Każdej niedzieli rano na głównych ulicach miasta kosze do śmieci są poprzewracane. Stwierdził, że skoro służby porządkowe nie potrafią temu zaradzić należy zorganizować akcje sprzątania,. Zdaniem mówcy kobiety, które sprzątają obecnie nie dają rady.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie detonacji – stwierdził, że straż miejska jest uczulona na to i jeśli Pan radny jest zainteresowany otrzyma szczegółowy wykaz osób, które zostały ukarane. Odnośnie zgrzytu przy szopce, stwierdził, że cyt. „ to nie był zgrzyt, a straszna awaria jeśli chodzi o pasterkę i nie otworzenie szopki po pasterce”. Poinformował, że zawiniło najsłabsze ogniwo – człowiek. Osoba oddelegowana do obsługi szopki nie pomyślał, że symbolicznego Jezusa wkłada się do żłobka. Poinformował, że konsekwencje w stosunku do pracownika zostały już wyciągnięte. Jeśli chodni o kontakt z Burmistrzem szkockiego miasta wyraził zadowolenie z tego tytułu. Przypomniał, że w ubiegłym roku miasto Chełmno gościło jednego Szkota, który prezentował się mieszkańcom chodząc w prawdziwym kilcie.
Odpowiadając radnemu Ziemeckiemu poinformował, że są brygady sprzątające po aktach wandalizmu. Nie zgodził się z radnym, iż do tego zadań powinni być wytypowani mężczyźni wyrażając opinie, iż to właśnie kobiety są bardziej zdyscyplinowane , odpowiedzialne i chętniej przychodzą do pracy w dni wolne.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – w uzupełnieniu informacji na temat wandalizmu stwierdził, że są dwie możliwości, jedna to stworzenie ekip i zaplanowanie środków na ten cel i druga zwiększenie środków na straż miejską i zrobienie dodatkowych dyżurów
Odpowiadając radnej Konowalik poinformował, że jeśli chodzi o ulice Kwiatową były kłopoty z właścicielami gruntu, którzy mieli postawione ogrodzenia na miejskim terenie. Osoby te dostali zawiadomienie, iż do końca marca 2008 roku ogrodzenia muszą zostać usunięte z miejskiego terenu i poprzenoszone na własne. Jeśli to nie nastąpi zostanie przymusowe otwarcie granic, oczywiście na koszt miasta, następnie dochodzenie tych kosztów. Jeśli chodzi o fizyczne poszerzenie tej drogi , jest to dłuższa sprawa, ponieważ najpierw musi zostać zrobiona dokumentacja nie tylko na poszerzenie rogi, ale również na usunięcie linii napowietrznych.Ad.14. ZakończeniePrzewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XVI sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
Następnie w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem złożył noworoczne życzenia wszystkim zebranym, a za pośrednictwem telewizji kablowej mieszkańcom miasta Chełmna.


Protokołowała: Przewodniczył:
( -)Danuta Derebecka ( -)Waldemar Piotrowski
Wytworzył: Danuta Derebecka (14 marca 2008)
Opublikował: Danuta Derebecka (14 marca 2008, 09:21:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2019

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij