Protokół z XIV sesjiProtokół Nr XIV /2007
z XIV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 13 listopada 2007 roku


Sesja odbyła się w dniu 13 LISTOPADA 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz.

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 21 radnych, co stanowi 100%

Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:


1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta

2 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji RM.
- przegłosowanie poprawek
3. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok.

4. Sprawa określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

5. Sprawa opłaty od posiadania psów.

6. Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

7. Sprawa stawek podatku od nieruchomości

8. Sprawa zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w 2007 roku
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Podgórnej,
Stromej, Cegielnianej”.

9. Interpelacje radnych

10. Wolne wnioski i informacje

11. Zakończenie

Ad.1. OtwarciePrzewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XIV sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza-Stwierdzenie quorum


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

- przyjęcie protokołu z XIII sesji

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół z XIII uznaje za przyjęty.


Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Miasta ChełmnaPrzewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XIV sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.Ad.3. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok.Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 6 ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :

1) Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna ( opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ( opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2006 rok została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu )Ad.4. Sprawa określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychSkarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 7 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 8 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw głosował 1 radny, głosów wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu )Ad.5. Sprawa opłaty od posiadania psów.


Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 6 ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 11 do protokołu )

Radny p. Giżyński - poprosił o następującą informację – każda z uchwał musi opierać się na konkretnej podstawie prawnej, ale czy przy podejmowaniu uchwał podatkowych muszą być wymieniane wszystkie ustawy , jak np.: w przypadku tej uchwały – ustawa o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ,wyrok trybunału konstytucyjnego dotyczący ordynacji wyborczej, ustawa o drogach publicznych, herbach, miastach, nazw ulic i tym podobne, ustawa o podatkach, ustawa dotycząca przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o zmianie ustawy o grupach producenckich, rolnych i związkach.

Radca prawny p. Stegienka – wyrażając zdziwienie pytaniem stwierdził, iż podstawa prawna jest ściśle określona - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Dodał, iż uchwała jest aktem prawa miejscowego publikowanym w dzienniku urzędowym , co nakłada dodatkowe obostrzenia, a mianowicie wypisanie tekstu jednolitego, a także zmian wszystkich przepisów prawa. Niemniej podstawą prawną dla tej konkretnie uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym , który wskazuje na uprawnienia rady gminy do ustalania podatków i opłat, a także ustawa o opłatach i podatkach lokalnych art. 19, który wprowadza opłatę od posiadania psów. Wypisywanie w podstawie prawnej wszystkich zmian jest nakazem urzędu wojewódzkiego.

Radny p. Dzikowski – przypomniał, że w latach 2006 i 2007 Rada Miasta Chełmna uchwaliła podatek za posiadanie psa w wysokości 53,20 zł i był to jeden z najwyższych podatków w kraju. Obecnie proponuje się podniesienie tej stawki o stopień inflacji, niemniej , zdaniem mówcy pobieranie opłaty winno być odzwierciedlone w utrzymaniu czystości zwłaszcza na starym mieście. Zwrócił uwagę, że wielokrotnie na sesjach była mowa, iż pod tym względem nie jest w mieście najlepiej.
Następnie podał wysokości podatków w innych gminach i tak:
- Chełmża – 40 zł.,
- Stolno 10 zł.
- Kijewo- wyłącznie za psy ras agresywnych - 76 zł.
- Brodnica – pierwszy 5 zł, następny 6 zł,. kolejny 7 zł.,
- Łubianka 15 zł.,
- Bydgoszcz – 40 zł,.,
- Toruń 20 zł. ,
- Włocławek 35 zł.,
- Grudziądz 30zł.,
- Chojnice 34 zł.,
- Inowrocław 48 zł.
W związku z powyższym zgłosił wniosek o następujące zmiany stawek :
§ 3 kwotę 55 zł. zamienić na 50 zł.
§ 4 ust. 1 50% od kwoty 50 zł. , czyli 25 zł.
§ 5 kwotę 45 zł. zamienić na 35 zł.

Radny p. Błażejewicz – poinformował, że środki uprzednio z podatku a obecnie z opłaty za posiadanie psa przeznaczane były na różne zadania m.in. na finansowanie szczepień oraz sprzątanie na terenie miasta. Zdaniem mówcy oznacza to zasadność pobierania tych opłat, a środki zebrane z tego tytułu są potrzebne. Poprosił o informację w jaki sposób ewidencjonowane są psy, czy miasto faktycznie egzekwuje 100% opłat za posiadane psy. Zwrócił uwagę, że w ostatnich czasach dużo więcej mieszkańców naszego miasta posiada psy, sugerując równocześnie, że być może zwiększenie wpływów z tego tytułu powinno nastąpić nie poprzez podnoszenie wysokości opłaty, a poprzez większą ściągalność.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że faktycznie nie ma możliwości dokładnego sprawdzenia kto w mieście posiada psa. Ewidencja ta jest sporządzona na podstawie informacji z zakładu weterynaryjnego jakie osoby szczepiły psy oraz na podstawie dobrowolnych zgłoszeń uczciwych obywateli, którzy nabyli psa.

Radny p. Błażejewicz – zasugerował zwrócenie się do spółdzielni mieszkaniowych, czy wspólnot o przekazanie informacji na temat psów znajdujących się w danych zasobach.
Radny p. Wygnański - wyraził opinię, iż jest to co najmniej śmieszny podatek ośmieszający samego ustawodawcę. Zdaniem mówcy poprzez podjęcie takiej uchwały Rada Miasta Chełmna również się ośmieszy.
Uzasadniając powyższe przypomniał, że środki z tego tytułu przeznaczane są na sprzątanie zanieczyszczeń po psach, czy też odwożenie bezpańskich zwierząt do schronisk, jak również na utrzymanie schroniska. Tu nasuwa się pytanie dlaczego posiadacz psa ma płacić ten podatek, a nie wszyscy mieszkańcy. Stwierdził, że jest to niesprawiedliwość, a podatek ten jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości i równości. Dodał, że nie rozumie czym mówca się różni, jako posiadacz psa od innego mieszkańca, który psa nie ma, że ma płacić za sprzątanie miasta. Zdaniem mówcy, o ile radni podpiszą tę uchwałę w ślad za tym można przyjąć następną o treści – jeżeli ktoś maluje po murach, to Burmistrz będzie karał wszystkich malarzy za to , że posiadają pędzle.
Złożył wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił radcę prawnego o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku złożonego przez radnego Wygnańskiego, ponieważ dotyczy on porządku obrad, który już został ustalony

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że taki wniosek winien paść na samym początku sesji, podczas ustalania porządku obrad. W tej chwili wniosek jest spóźniony, a radni mogą się jedynie wypowiedzieć , czy przyjmują uchwałę w zaproponowanym kształcie czy też nie. Stwierdził, że w tej chwili takiego wniosku formalnego nie można głosować

Radny p. Wygnański – w związku z opinią radcy prawnego dotycząca zdjęcia tematu z porządku obrad , zapytał czy istnieje możliwość wprowadzenia uchwały zwalniającą mieszkańców z opłat za posiadanie psa

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że radni mają prawo nie podjąć uchwały i sprawa będzie załatwiona.
Kontynuując wrócił do wypowiedzi przedmówcy, iż projekt uchwały jest niezgodny z konstytucją i uwłacza godności radnych , poprosił o zwrócenie uwagi na podstawę prawną . Poddał pod rozważenie, czy należy domniemać, iż ustawa o samorządzie gminnym czy podatkach i opłatach lokalnych jest sprzeczna z konstytucją, skoro na jej podstawie podejmuje się uchwały rady miasta.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że w przypadku nie podjęcia tej uchwały nadal psy będą musiały być wywożone do schroniska , co generuje koszty, za pozostawienie psa w schronisku także trzeba płacić, ponadto jest zatrudniony pracownik , który obsługuje odkurzacz.

Radny p. Wrażeń – zapytał czy Rada musi przyjąć tę uchwałę, czy też jest to tylko dobra wola radnych. Po uzyskaniu z sali odpowiedzi twierdzącej podziękował i zwrócił się do Komendanta z propozycją zajęcia się ściągalnością opłat oraz zdyscyplinowaniem właścicieli psów. Informując o przypadkach biegania psów bez smyczy i kagańców poprosił o podanie informacji jakie wpływy z mandatów za powyższe były do budżetu w ubiegłym roku.

Burmistrz Miasta p. Kędzierksi – poinformował, że na pytania przedmówcy odpowie Komendant Straży Miejskiej. Kontynuując wrócił do czasów poprzedniej kadencji podczas której w radzie zasiadali również radni obecnej kadencji przypominając, że miasto dopłacało do szczepień psów i wówczas była kontrola nad tym , kto posiada psa. Decyzją Rady poprzedniej kadencji dopłata za szczepienie psów została zdjęta i w tym momencie miasto straciło kontrolę nad tym jakie psy były szczepione.

Komendant SM p. Świdlikiewicz – poinformował, że od stycznia do chwili obecnej 30 osób ukarano za wyprowadzanie psów bez smyczy. Dodał, że Straż Miejska zajmuje się wyłapywaniem bezpańskich , bądź wypuszczanych przez właścicieli psów, które zostają wywożone do schroniska. Wiele psów nie zostaje odbieranych przez właścicieli, ponieważ właściciele psów nie chcąc płacić kary, nie zgłaszają się po odbiór psa.
Jeśli chodzi o zanieczyszczenie miasta przez psy, zdaniem mówcy, pod tym względem w Chełmnie sytuacja przedstawia się znacznie lepiej niż w innych miastach.
Dodał, że podczas rannych patroli praktycznie nie spotyka się właścicieli psów wyprowadzający psy bez smyczy, a właściciele psów już z daleka pokazują, ze posiadają przy sobie pakiet sanitarny. Poinformował również, że w przypadku jakiejkolwiek interwencji związanej z psem, właściciel jest pytany czy uiszczona została opłata, jeżeli osoba przyznaje , że nie płaciła zostaje spisana notatka służbowa, która następnie zostaje skierowana do wydziału finansowego, po czym osoba ta zostaje administracyjnie wezwana do uiszczenia podatku.

Radny p. Gzella - stwierdził, że najbardziej uciążliwe są psy, które zostają wypuszczane na terenie starego miasta, czy osiedli mieszkaniowych powodując zanieczyszczenia. Poparł wypowiedź radnego Wygnańskiego, niemniej zdaniem mówcy nie dojdzie do całkowitego zaniechania poboru opłaty za psy, wobec czego zaproponował obniżenie podatku dla osób, które mieszkają w ogrodzonych posesjach i posiadających psy.
Zwrócił uwagę, że te psy nie zanieczyszczają miasta, a właściciele sami po nich sprzątają. Zgłosił wniosek o zmianę w § 5 kwoty 45 zł. na symboliczną kwotę 10 zł.

Radna p. Rostek – w imieniu niepełnosprawnych dzieci posiadających psy, zapytała, czy dziecko może być właścicielem zwierzęcia oraz czy może mieć uprawnienia do płacenia 50% opłaty tylko jeśli posiada grupę inwalidzką, czy też może być tylko orzeczenie o niepełnosprawności.

Radny p. Błażejewicz – odnośnie wypowiedzi Burmistrza, że to Rada Miasta zadecydowała o zniesieniu dopłat do szczepień przypomniał, że kwestia ta byłą omawiana podczas sesji budżetowej, gdzie dochody z tytułu podatku za psa zaplanowano wysokości 30 tysięcy , a wydatki z tym związane na 45 tys zł.,. Ideą Rady tamtej kadencji było, aby te dwie kwoty równoważyły się, czyli jeśli dochody były 30 tysięcy, wydatki tez powinny być w tej wysokości. Zaniechanie dopłat do szczepień było konsekwencją obniżenia kwoty przeznaczonej na wydatki, jednak to Burmistrz zadecydował, że nie będzie dopłat do szczepień.
Dodał, że nie wykluczone jest , iż można wrócić do dopłat za szczepienie, niemniej nie muszą być one finansowane w 100%, ale np.: w 50%

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że szczepienia nigdy nie były płacone w 100% , zawsze były dofinansowywane.
Jeśli chodzi o zniesienie dopłat, zdaniem mówcy, to właśnie Rada o tym zadecydowała.
Radny p. Janowski – stwierdził, że jak wynika z wypowiedzi Burmistrza w poprzedniej kadencji była dodatkowa kwota, przeznaczana na dopłaty do szczepień.
Tymczasem z dokumentów przygotowanych na sesję wynika, iż ze środków uzyskanych z opłaty za psy mają być dopłaty do szczepień oraz sprzątanie.
W dalszej części wypowiedzi poddał pod rozwagę propozycję, aby Straż Miejska podczas kontrolowania, czy właściciel posiada pakiet sanitarny sprawdzała również dowód opłaty za psa. Zdaniem mówcy samo pytanie właściciela psa, czy została dokonana opłata na nic się nie zda, jeśli właściciel się nie przyzna do nieopłacenia.

Komendant SM p. Śwdlikiewicz – wyjaśnił, że do kontroli pakietów sanitarnych dochodzi na ulicy, a niema obowiązku, aby właściciel psa posiadał przy sobie dowód opłaty za jego posiadania, Wyjaśnił, że podczas kontroli zostaną spisane dane osoby kontrolowanej, a następnie w Wydziale Finansowych sprawdza się, czy została uiszczona opłata, jeśli nie osoba ta zostanie wezwana do zapłaty.

Radny p. Wrażeń – poprosił o podanie taryfikatora kar przewidzianych za poszczególne wykroczenia – brak smyczy, brak kagańca, pakietu sanitarnego czy w końcu brak opłaty.

Komendant SM p. Świdlikiewicz – - poinformował, że istniej taryfikator i tak:
- art. 77 – niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – kara 200 zł.(przypomniał, że ukarano 30 osób, co daje kwotę 6.000 zł. ).
- Art. 54 – brak pakietu sanitarnego - przewidywana kara od 20 do 500 zł, w mieście przyjęto karę 50 zł.,
- jeśli chodzi o karanie za nieopłacenie podatku – straż nie ma uprawnień do karania , jest to sprawa administracyjna

Radny p. Kordowski – przypominając, że podejmowanie uchwał podatkowych zawsze wzbudzało wiele kontrowersji, zaproponował podjęcie tej uchwały, ewentualnie z poprawkami zaproponowanymi przez radnego Dzikowskiego, ponieważ wpływy z tego podatku są potrzebne miastu.
Kontynuując wyraził zdziwienie postawą przewodniczącego Komisji Budżetu, który najwyraźniej nie dba o dochody dla miasta.
Zwrócił uwagę, że w przypadku nie pobierania opłat, nie będzie środków ani na wyłapywanie psów, ani na odkurzacz .
Ponadto , zdaniem mówcy ważne jest też oddziaływanie na psychikę człowieka, a mianowicie, w przypadku, gdy mieszkaniec zamierza kupić psa wiedząc jednocześnie, ze generuje to za sobą ponoszenie pewnych wydatków, zastanowi się . Natomiast w przypadku zniesienia opłaty może dojść do sytuacji, że ludzie lawinowo będą kupowali psy.
Kontynuując przypomniał sytuację, jaka miała miejsce w ubiegłym roku, gdy policja kontrolowała oprogramowania komputerów, co spowodowało masową instalację legalnych programów, zasugerował , skoro policja miała możliwość wchodzenia do domów celem kontroli programów, być może straż miejska w porozumieniu z policją mogłaby przeprowadzić kontroli celem sprawdzenia kto uchyla się od płacenia podatku, czy też ma nie szczepionego psa. Zgodził się z radnym Wygnańskim, że podatek jest niesprawiedliwy ponieważ dotyczy tylko tych uczciwych właścicieli psów, którzy dobrowolnie opłatę uiszczają
Kontynuując stwierdził, że pomimo, iż zmniejszyło się zanieczyszczenie psimi odchodami na ulicach miasta, w dalszym ciągu problem istnieje.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że w 2007 roku dochody z tytułu podatku od posiadania psa wyniosły ok. 33 tys. zł,. Obowiązkiem ustawowym gminy jest posiadanie własnego schroniska bądź podpisanie w drodze przetargu umowę z innym miastem i wywożenie wyłapywanych psów do tego schroniska . Chełmno ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Toruniu, co generuje koszty 25.tyys. zł.. Oznacza to, że pozostaje niewielka kwota, która uniemożliwia dopłaty do szczepień.

Radny p. Ziemecki – poprosił o doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 1 - ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 27,50 zł. tj. 50% stawki opłaty określonej w § 3 dla osób, dla których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta i które prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe. Skoro ustawa zwalnia osoby, które ukończyły 65 lat z opłat z tytułu posiadania psa, dlaczego nie zostało to zapisane w uchwale, która stanowi prawo lokalne. Zdaniem mówcy niewiele osób będzie miało możliwość zapoznania się z ustawą. Zasugerował doprecyzowanie tego punktu w taki sposób, aby osoby zwolnione z płacenia podatku mogły się o tym dowiedzieć z uchwały.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska- wyjaśniła, że w przypadku, gdy ustawodawca definitywnie zwalnia jakąś grupę ludności z płacenia podatku, rada miasta nie może tego zmienić poprzez wprowadzanie innych zapisów w uchwale. Jednocześnie w uchwale nie powiela się zapisów zawartych w ustawie . Dodała, że pracownik urzędu zajmujący się poborem opłaty za psa zawsze pyta mieszkańca, czy ukończył już wiek umożliwiający zwolnienie z opłaty.
Jeśli chodzi o zapis paragrafu 4 mówi on, że stawkę obniża się tym osobom, które są emerytami albo rencistami i prowadzą samodzielne gospodarstwa, bez względu na wiek.

Radny p. Wrażeń – poinformował, że wraz z Komisja Rewizyjną , której jest członkiem był na wysypisku w Osnowie, gdzie znajdują się boksy, które jak wynika z informacji kierownika wysypiska służą do przechowywania wyłapanych psów
Po usłyszeniu z sali, iż psy są tam przechowywane tymczasowo, zapytał jak długo trwa tymczasowe przechowywanie złapanych zwierząt

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - odpowiadając przedmówcy poinformował, że miasto nie posiada schroniska na wysypisku, przechowuje się tam psy jedynie tymczasowo, ponieważ trudno żądać, aby samochód jeździł do schroniska z jednym psem.

Radny p. Błażejewicz – zasugerował zakończenie dyskusji, która , zdaniem mówcy schodzi niejako na boczne tory. Przypomniał, że radni maja przyjąć uchwał oraz że, są konkretne wnioski, które należy przegłosować i w ten sposób radni zadeklarują swoje poglądy.

Radny p. Jurczak – zapytał, czy Pan Burmistrz bądź Pani Skarbnik mają informację, iż jest w Polsce takie miasto, w którym uprzednio pobierano podatki za posiadaniem psa, a obecnie zniesiona zostanie opłata.
Kontynuując stwierdził, że można się zastanawiać, czy radnym nie brakuje konsekwencji, skoro nie tak dawno ta rada podjęła uchwałę dającą możliwość zakupu odkurzacza, a obecnie zamierza znieść opłaty .
Zdaniem mówcy Straż Miejska nie jest w stanie złapać każdego psa , który zanieczyszcza miasto, a posiadacz zwierzęcia musi ponosić konsekwencje z tytułu jego posiadania.
Zwracając uwagę jak wielu zadań nie można wykonać z uwagi na zbyt mało środków w budżecie, poddał pod rozwagę fakt, ze sugerując zniesienie opłat te środki będą jeszcze mniejsze, ponieważ pewnych wydatków nie uda się uniknąć.

Radny p. Janowski – poprosił o informację , co urząd robi w przypadku, gdy po kontroli Straży Miejskiej okazuje się, iż właściciel nie opłacił podatku za psa. Wyjaśnił, że taka informacja jest mówcy niezbędną do podjęcia decyzji o głosowaniu.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, ze w takim przypadku osoba otrzyma wezwanie do zapłaty i musi zapłacić. W przypadku, gdy opłaty nie uiści sprawa zostaje kierowana do egzekucji przez Urząd Skarbowy.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski do projektu uchwały i tak:
.
1) radnego Dzikowskiego w § 3 kwotę 550 zł zamienić kwotą 50 zł.
Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. Poinformował również, że oznacza to, iż paragraf 4 również pozostanie bez zmian , ponieważ mówi on o 50% kwoty zawartej w paragrafie 3.

2) radnego Gzelli w § 5 kwotę 45 zł. zamienić na 10 zł. jako iż jest on dalej idący niż wniosek radnego Dzikowskiego dotyczący tego samego paragrafu
Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 10 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu
Stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów

3) radnego Dzikowskiego dotyczący § 5 kwotę 45 zł. zamienić na 35 zł
Za wnioskiem głosowało 6 radnych , przeciw głosowało 7 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu
Stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu )
Następnie ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwałAd.6. Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnegoSkarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( opinia stanowi załącznik nr 15 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XIV/83/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego została przez Radę jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu )


Ad.7. Sprawa stawek podatku od nieruchomościSkarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 5
( stanowi załącznik nr 17 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 18 do protokołu )

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że podwyżka o 5 % stawki podatku dla podmiotów gospodarczych jest stanowczo zbyt wysoka.
Przypomniał, że w przeciągu ostatnich trzech lat podwyżek w tym paragrafie nie było, tymczasem obecnie proponuje się 5 procentowy wzrost.
Złożył wniosek o następującą zamianę :
pkt 2 ppkt b i c zmniejszyć o 50%
Kwotowo wygląda to tak - pozycja 1 -est 83 grosze, należy ją zmienić na 41 gr.
- pozycja 2 - jest 80 groszy zamienić ja na 40gr.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił o doprecyzowanie wniosku.

Radny p. Wygnański – odwołując się do sumień radnych zaproponował dyskusję o sprawiedliwości. Zdaniem mówcy takim projektem uchwały zostaną ukarani przedsiębiorcy za to, że są przedsiębiorczy. Poprosił o wskazanie czym różni się osoba x , będąca przedsiębiorcą od osoby y zatrudnionej na państwowej posadzie, czym różni się mówca od Pana Burmistrza, dlaczego musi być ukarany , bo jest przedsiębiorca , a Pan Burmistrz nie. Zdaniem mówcy nie należy karć przedsiębiorców, a raczej ich wspierać, ponieważ są oni motorem napędu całej gospodarki. Dodał, że dzięki przedsiębiorcom są wpływy z podatków od wynagrodzeń, dzięki przedsiębiorcom pracujący u nich ludzie budują domu, a w konsekwencji płacą podatki od nieruchomości.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził że podnoszenie podatków w taki sposób, że dla osób fizycznych jest on niższy niż dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo niesprawiedliwe. Niemniej należy zwrócić uwagę na to, że osoba fizyczna nigdzie sobie takiego podatku nie odliczy, natomiast przedsiębiorca włoży to w koszty

Radna p. Neumann – stwierdziła, iż wielkim błędem było przez kilka lat nie podnoszenie tego podatku, ponieważ w momencie, gdy proponuje się wzrost tego podatku są głosy sprzeciwu. Wyjaśniając, iż nie chce występować przeciwko przedsiębiorcą przypomniała, że ta różnica spowodowana jest nie podnoszenia podatku w tej sferze w latach poprzednich. Zdaniem mówczyni podatki winny być podnoszone corocznie. Poparła wypowiedź radcy prawnego, iż przedsiębiorca wrzuci to w koszty dodając iż dochody przedsiębiorców są zdecydowanie wyższe niż osób fizycznych. Zwróciła uwagę, ze pensje płacone pracownikom są niewysokie w naszym mieście.

Radny p. Janowski - Zasugerował wprowadzenie dobrego zwyczaju, a mianowicie aby radni w materiałach otrzymywali kwoty podatków , które obowiązują na dzień dzisiejszy. W związku z tym, iż zdaniem mówcy nie ma takiej informacji , poprosił Skarbnika Miasta o podanie stawek.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła , że w materiałach radni otrzymali uzasadnienie do projektu uchwały, w którym podano stawki w tabelkach w latach od 2002 do 2008. Wyjaśniła, ze tabelka zawiera zarówno maksymalne, ustalone przez Ministra stawki, jak również te uchwalone przez Radę Miasta

Radny p. Wygnański – stwierdził, że informatyk może prowadzić działalność gospodarczą , lekarz może prowadzić działalność gospodarczą we własnym domu, podobnie, malarz, plastyk, czy grafik. Uczciwe byłoby, gdyby od części tego budynku zapłacili wyższy podatek, ponieważ na tej części prowadzą działalność gospodarczą.
Niestety, zdaniem mówcy nikt tego nigdy nie sprawdza, podobnie, jak nikt nie sprawdza, czy płacone są podatki od psa przez wszystkich właścicieli.
Kontynuując poinformował, że jako uczciwy obywatel płaci podatek od pokoju, w którym prowadzi działalność gospodarczą, a jest on dużo wyższy niż podatek od pozostałej części domu. Stwierdził, że czuje się karany za to, iż wszedł w tzw. samozatrudnienie. Poparł wniosek radnego Ziemeckiegop o obniżenie wysokości wzrostu tego podatku.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że prowadzone są kontrole podatników płacących podatki od nieruchomości. Burmistrz podejmuje zarządzenie i powołana do tego specjalna komisja mierzy lokale wszystkich podatników, którzy złożyli deklaracje. Dodał, że w przypadku, gdy podatnik zadeklarował mniejszy lokal , a powiększając go, nie zgłosił tego faktu i jeśli podczas kontroli zostanie to wykazane, wówczas z mocy ustawy urząd ma prawo 5 lat wstecz naliczyć ten podatek, łącznie z odsetkami.

Radny p. Jurczak – odnośnie wypowiedzi radnego Wygnańskiego zwrócił uwagę, że przedsiębiorca płaci wyższy podatek, ponieważ czerpie zyski z tytułu funkcjonowania firmy, natomiast np.: emeryt płaci jedynie podatek od nieruchomości , a ma jedynie emeryturę i żadnych innych dochodów. Nie zgodził się również, ze stwierdzeniem, iż przedsiębiorca prowadzący działalność we własnym lokalu jest karany poprzez płacenie wyższego podatku.
Kontynuując przypomniał, że Rada staje przed zadaniem przyjęcia budżetu na rok przyszły do którego złożono wiele wniosków, wobec czego zasugerował osobie, która złożyła wniosek o obniżenie podatku o wskazanie z jakich inwestycji należy zrezygnować. Prosząc o nie uznawanie wypowiedzi za złośliwą zasugerował odrzucenie wszystkich wniosków złożonych do budżetu przez osoby zamierzające obniżyć podatki.

Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę, że Komisja Budżetu, a zwłaszcza jej przewodniczący powinna być niejako strażnikiem finansów miasta. Wyraził zdziwienie , że , że cyt.” idzie to w odwrotnym kierunku”. Przypominał, że zarówno radni jak i Burmistrz Miasta mają ambitne plany, co należy zrobić w mieście, tymczasem proponuje się obniżenie podatków. Zdaniem mówcy o ile zmniejszone zostaną wpływy do budżetu będzie należało zrezygnować z kilku inwestycji np.: stadionu, , nakładek czy ul. Podgórnej.

Radna p. Neumann – zwracając się poprzez telewizję kablowa do mieszkańców miasta poinformowała, iż radni stają często w konflikcie wewnętrznym pomiędzy łatwym populizmem, ponieważ łatwo zaproponować, obniżenie bądź zniesienie podatków z jednej strony, z drugiej zaś strony jako , że radni są bardziej świadomi i więcej wiedzą od przeciętnego mieszkańca, ponieważ pracują nad budżetem muszą dbać, aby ten budżet był jak największy. Budżet zawiera wiele inwestycji i w przypadku ich nie wykonania wyborcy będą niezadowoleni, że nie ma chodnika, nakładek itp. Poprosiła mieszkańców o zrozumienie ,że podwyżki podatków nie wynikają ze złej woli radnych, którzy również są podatnikami.

Radny p. Wrażeń – zasugerował wystąpienie do społeczeństwa o samo opodatkowanie, co zdaniem mówcy jest realne, niemniej mieszkańcy muszą wiedzieć, że skoro przekażą 50- zł., coś za te pieniądze zostanie zrobione.

Radny p. Gzella – jako członek Komisji Budżetu , stwierdził, że komisja ta na swoich posiedzeniach szczegółowo analizuje budżet i dba o finanse miasta. Jeśli chodzi o konstruowanie i przebieg realizacji tego budżetu, to zdaniem mówcy całkiem inna sprawa. Zapewnił radnych, że Komisja stoi na straży budżetu. Dodał, że poczuł się bardzo urażony wypowiedzią radnego Dzikowskiego

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zaapelował do radnych o to, aby dyskusja dotyczyła wyłącznie sprawy podatku od nieruchomości. Następnie wyraził ubolewanie brakiem opinii Komisji Budżetu do projektu uchwały.

Radny p. Gzella – poinformował, że wyszedł do mównicy, ponieważ jako członek Komisji Budżetu poczuł się w obowiązku do złożenia wyjaśnienia. Dodał, że jest zainteresowany zdaniem Pana Przewodniczącego na temat podatku od nieruchomości sugerując, że pomogłoby to mówcy w podjęciu decyzji o głosowaniu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że swoje stanowisko dotyczące podatku wyrazi poprzez glosowanie, które jest jawne,

Radny p. Wygnański – stwierdził, że komisja, której przewodniczy jest bardzo zatroskana budżetem jak również jest zainteresowana rozwojem miasta.
Zdaniem mówcy wpływy do budżetu z podatków będą wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorcy będą lepiej żyli i gospodarowali, a każde zwiększenie podatku spowoduje wstrzymanie tego rozwoju. Kontynuując stwierdził, że nie jest przeciwny poniesieniu podatku jednak dla wszystkich grup winien zostać podniesiony tylko o stopę inflacji, dla wszystkich grup jednakowo.

Radny p. Gizyński – wyrażając opinię ,iż radni wypowiedzieli się już na temat podatku od nieruchomości, poprosił, aby radny Ziemecki przedstawił swoje propozycje dotyczące stawek tego podatku.

Radny p. Ziemecki – zaapelował do Skarbnika Miasta o dalsze utrzymanie formy przygotowania materiałów, które jest , zdaniem mówcy bardzo ponocne.
Następnie po raz kolejny przedstawił wniosek.
Pkt. 2 b - zmiana kwoty na 16,91zł.
c – zmiana kwoty na 16,60 zł.

Radny p. Kordowski – zwracając się do Pani Skarbnik poprosił o podanie skutków finansowych jakie przyniesie ewentualne przyjęcie propozycji radnego Ziemeckiego.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach w celu umożliwienia dokonania wyliczeń.

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Skarbnik Miasta p. Brzeziński – poinformowała, że przy obniżeniu stawki podatku od działalności gospodarczej różnica wyniesie ok.65 tys. zł. w skali roku.
Kontynuując poinformowała radnych, że przedsiębiorca , który ma 100 metrowy sklep przy zaproponowanej przez Burmistrza stawce zapłaciłby podatek w wysokości 1.734 zł., obniżając tę stawkę będzie on w skali roku niższy zaledwie o 40 zł. Zdaniem mówczyni kwota ta nie powinna mieć dużego wpływu na koszty jakie ponosi przedsiębiorca.
Dodała, że w roku ubiegłym poprzez obniżenie stawek podatku od nieruchomości miasto straciło ok. 1 mln. zł. wpływów., poprzez zmniejszenie przez Ministra stawki subwencji wyrównawczej. Wyjaśniła, że jest to spowodowane tym, iż stawki podatku w naszym mieście były o 2 zł. niższe niż sugerowane przez Ministra, co zdaniem Ministra sugeruje, iż miasto jest n bogate, skoro sobie samo obniża podatki.

Radna p. Rostek - poprosiła Panią Skarbnik o informację dotyczącą wykupu gruntów przez mieszkańców mających mieszkania w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, a mianowicie ile mieszkańcy będą płacili podatku od nieruchomości od ułamkowej części gruntu wokół bloku.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że podatek od budynków mieszkalnych w roku bieżącym proponuje się 0,48 zł. za w metr, natomiast podatek od gruntu 0,17 zł. od 1 metra

Radny p. Ziemecki w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Skarbnik odnośnie subwencji, stwierdził, że stawki w naszym mieście nie są drastycznie obniżone , wahają się w granicach 87 %

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod glosowanie wnioski złożone przez Radnego Ziemeckiego.
wniosek - w punkcie 2 b kwotę 17,34 zł zamienić na 16,91
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, 5 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów.

wniosek w punkcie 2 c wpisać kwotę 16,60 zł.
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, 6 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XIV/84/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu )Ad.8. Sprawa zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie
w 2007 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej
w ulicy Podgórnej, Stromej, Cegielnianej”.


Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 5 ( stanowi załącznik nr 20 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 21 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:

1) Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna ( opinia stanowi załącznik nr 22 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ( opinia stanowi załącznik nr 23 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było , 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XIV/85/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w 2007 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Podgórnej, Stromej, Cegielnianej” została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu )

Ad.9. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował zebranych , że do dnia sesji nikt z radnych nie złożył interpelacji.


Ad.10. Wolne wnioski i informacje


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował zebranych , że do biura Rady wpłynęły następujące pisma . w związku z obszernością materiału , poprosił, aby radni zainteresowani zapoznali się ich treścią w biurze rady.:

1) Pismo Zakładu Usług Administracyjnych „Ojar” - jest to komentarz do artykułu w prasie
pt. „Wielka podwyżka czynszów od stycznia „ ( pismo stanowi załącznik nr 25 do
protokołu )

2) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok opracowane przez Sekretarza Miasta
Chełmna ( pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu ),

3) Pismo Burmistrza Miasta informujące o spotkaniu dotyczącym Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Chełmna na lata 2007-2013 ( pismo stanowi załącznik nr 27 do
protokołu )

4) Pismo radnego Adama Ziemeckiego dotyczące zmiany uchwały Nr X/55/2006 Rady
Miasta Chełmna czerwca br. ( pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu )

5) Odpowiedź Burmistrza Miasta na propozycję radnego Ziemeckiego w powyższej sprawie.
( pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu )

6) Drugie pismo radnego Ziemeckiego dotyczące zmiany uchwały nr X/55/2007 z dnia 26
czerwca br. ( pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu )

Radny p. Giżyński – zgłosił następujące wnioski:
- na ul. Krótkiej , na odcinku od ul. Dworcowej do pierwszego zakrętu, jest niedostateczne oświetlenie, w imieniu mieszkańców poprosił o zainstalowanie w tym miejscu lampy,

- poprosił o postawienie znaku na parkingu przy wyjeździe z basenu, informującego , iż jest to droga jednokierunkowa. Poinformował, że osoby spoza Chełmna często zamiast w prawo skręcają w lewo.

Ad.11.Zakończenie


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XIV sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.


Protokołowała: Przewodniczył:
(-) Danuta Derebecka (-) Waldemar Piotrowski


Wytworzył: Danuta Derebecka (3 marca 2008)
Opublikował: Danuta Derebecka (3 marca 2008, 09:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2884

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij