XVsesja RM - 18.12.2007


Protokół Nr XV/2007
z XV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 18 grudnia 2007 roku


Sesja odbyła się w dniu 18 grudnia 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.00
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 19 radnych, co stanowi 90,4 %.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XV sesji RM.

3. Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2008 r.

4. Sprawa sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki nr 472/3 o pow. 1942 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Kwiatowej.

5. Sprawa nadania nazwy urzędowej parkowi na terenie miasta Chełmna

6. Sprawa uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

7. Sprawa zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno.

8. Sprawa programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008.


9. Sprawa ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2008 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

10. Sprawa zmiany uchwały Nr X/55/2007 Rady Miasta Chełmna z 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2007 – 2011.

11. Sprawa wydatków budżetu miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

12. Interpelacje radnych

13. Wolne wnioski i informacje

14. ZakończeniePunkt 1. Otwarcie

Otwarcia XV sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.


· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
Poinformował, że nieobecni na sesji tj. Radna Małgorzata Lenartowska - Gostkowska i Radny Jarosław Wygnański usprawiedliwili swoją nieobecność.

· przyjęcie protokołu z XIV sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół z XIV sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XIV sesji Rady Miasta, uważa za przyjęty.Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XV sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XV sesji, a następnie w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.Punkt 3. Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2008 r.

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych p. Świtkowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu).
Dodał, że w obradach uczestniczą członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z jej Przewodniczącą p. Aleksandrą Kozłowską oraz pedagogiem dla dorosłych p. Dariuszem Jach. Omawiając projekt uchwały szczególną uwagę zwrócił na przedstawioną diagnozę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami, i tak:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 4 do protokołu,
- Klubu Radnych Forum Samorządowe i Sprawiedliwość - Załącznik
nr 5 do protokołu,

Radny p. Giżyński – nawiązując do części programu dotyczącej profilaktyki stwierdził, że zapis, cyt. „kilkudziesięciogodzinny program skierowany do uczniów klas pierwszych gimnazjum” jest bardzo lakoniczny. Następnie zwrócił uwagę na brak badań dotyczących rynku chełmińskiego. Poinformował, że posiada diagnozę opracowaną w 2004 roku przez Panie: Lubańską, Kozłowską i Bajfus. Stwierdził, że diagnoza ta jest czytelna i opracowanie podobnej za rok 2006 pozwoliłoby na ocenę działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny p. Jurczak – nawiązując do opinii Komisji stwierdził, że została ona opracowana na podstawie otrzymanych materiałów. Dodał, że uwaga dotycząca opracowania diagnozy dotyczyła faktu, że badania były prowadzone w latach wcześniejszych. Zdaniem mówcy diagnoza ma służyć do wskazania możliwości rozwiązywania problemów, dlatego też diagnoza powinna być opracowana na podstawie roku ubiegłego, ewentualnie z przed dwóch lat. Zwrócił uwagę, że środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie są nigdy wykorzystywane w pełni, dlatego Komisji już w roku ubiegłym wnioskowała o zwiększenie środków na godziny zajęć sportowych w szkołach. W imieniu Komisji zaapelował, o uwzględnienie wniosku zawartego w opinii.

Radny p. Błażejewicz – wyjaśniając sprawę pozyskiwania środków z Ministerstwa Sportu z tzw. odpisu alkoholowego poinformował, że jako nauczyciel wychowania fizycznego składał taki wniosek dwa lata temu, jednakże został on odrzucony i żadna szkoła w Polsce nie otrzymała tych środków, ponieważ szkoły nie posiadają osobowości prawnej i jednymi podmiotami, które mogą się o te środki ubiegać - są gminy. Po otrzymaniu wyjaśnień mówca ponownie podjął próbę pozyskania tych środków, obecnie, jako gmina. Wniosek został podpisany przez Burmistrza i złożony w Ministerstwie Sportu.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do przedstawionej diagnozy poprosił o informację, ile osób jest uczniami trzecich klas gimnazjum, ponieważ podano tylko informacje procentowe.
Następnie zwrócił się z pytaniem do Komendanta Straży Miejskiej, ile z wystawionych 281 mandatów za spożywanie alkoholu w niedozwolonych miejscach, było dla osób nieletnich. Ponadto poprosił o informację ilu „wagarowiczów” wylegitymowała Straż Miejska oraz czy na wagarach był spożywany alkohol.

Radny p. Giżyński – nawiązując do zapisu: „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej”, poprosił o wyjaśnienie, gdzie jest planowane założenie takiego centrum i ile w budżecie na 2008 rok zaplanowano na ten cel środków.

P. Świtkowski – nawiązując do sprawy centrów integracji społecznej wyjaśnił, że nie ma takich centrów na terenie naszego miasta i dlatego nie zaplanowano środków na ten cel. Nawiązując do propozycji Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska dotyczącej zwiększenia do pełnej godziny zajęć sportowych w szkołach poprosił o sugestię, jakie zadanie należy zdjąć z Miejskiego Programu, dodał, że jest to kwota 9 tys. zł. Poinformował, że obecnie wszystkie środki zostały zaplanowane i od bieżącego roku nie ma środków niewygasających.
Nawiązując do sprawy diagnozy w szkołach stwierdził, że jest to wyłącznie sprawa szkół, ponieważ wszystkie szkoły mają obowiązek prowadzenia programu profilaktyki, który musi opierać się o diagnozę dla wszystkich uczniów danej szkoły. Takie materiały Miejska Komisja winna otrzymać ze szkół.

Radny p. Jurczak – stwierdził, że Komisja nie będzie wskazywała, jakie zadanie należy zdjąć, ponieważ nie jest kompetentna do wybierania zadań, a wniosek Komisji o zwiększenie godzin był już zgłoszony w roku ubiegłym. Dodał, że o ile p. Świtkowski często powtarza, że nie jest kompetentny to być może nie powinien prowadzić tych spraw.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Kozłowska – nawiązując do sprawy lakoniczności materiału informacyjnego, stwierdziła, że złożony w Biurze Rady Miasta materiał dotyczący „Trzeciego elementarza” był kompletny. Wyjaśniając sprawę wykonanej cztery lata temu diagnozy przypomniała, że została ona wykonana za środki, które pokryły wartość materiałów, przy dobrej woli nauczycieli. Dodała, że obecnie Komisja nie otrzymała diagnozy ze szkół, która byłaby płaszczyzną odniesienia. Komisja postanowiła, że trzeba wykonać diagnozę za rok ubiegły.

P. Świtkowski – zaproponował, że do sesji budżetowej wspólnie z Komisją przedstawi propozycje zmiany zadań i przesunięcia środków na pełną godzinę zajęć sportowych w szkołach. Zwracając się do radnego p. Jurczaka stwierdził, że w zakresie czy mówca pracuje i jak pracuje, oddaje się do dyspozycji Burmistrza Miasta.

P. Jach – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – nawiązując do sprawy kwoty 30 tys. zł. przeznaczonej na badania dotyczące rozpoznania problemów uzależnień społeczeństwa Chełmna, wyjaśnił, że są to dwa badania. Pierwsze dotyczy rozpoznania problemu substancji psychoaktywnych zażywanych przez dzieci i młodzież, drugie badanie odnosi się do społeczeństwa chełmińskiego. Odnośnie drugiego rodzaju badań nie ma na terenie Chełmna żadnej osoby, która posiada licencje na prowadzenie tego typu badań.

Radny p. Giżyński – zwracając się do p. Świtkowskiego stwierdził, że cytowany wcześniej przez mówcę punkt regulaminu dotyczy działania Centrów Integracji Społecznej, a w odpowiedzi usłyszał, że takich centrów nie ma.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi nt. ilości uczniów klas trzecich gimnazjów wyjaśnił, że w Gimnazjum Nr 1 jest 126, a w Gimnazjum Nr 2 – 119 uczniów.
Nawiązując do pytań skierowanych do Komendanta Straży Miejskiej stwierdził, że zainteresowany otrzyma odpowiedź w dniu jutrzejszym, ponieważ Komendant nie uczestniczy w obradach.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że radni mają prawo zadawać pytania i oczekiwać na nie odpowiedzi.

Radny p. Wrażeń – uznał, że niejednokrotnie poruszał sprawę kontroli osób nieletnich przez Straż Miejską.

Radny p. Jurczak - stwierdził, że zawarte w programie dane mogą być podstawą do opracowania w sposób właściwy diagnozy na potrzeby własne, aby posiadać wiedzę, jakie działania należy poszerzać. Przypomniał, że Komisja zaopiniowała pozytywnie program, a o ile będą uwagi, które wpłyną na poprawę sytuacji, będą one przekazywane do Miejskiej Komisji.

P. Kozłowska – nawiązując do zapisu dotyczącego „wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i wspieranie centrów integracji społecznej” wyjaśniła, że jest to zapis ustawowy. W przypadku pojawienia się centrów integracji obowiązkiem komisji jest ich wspieranie. Poinformowała, że członkowie Miejskiej Komisji biorąc pod uwagę wniosek Komisji Bezpieczeństwa proponują kwotę 9 tys. zł. zdjąć ze środków przekazywanych do szkół na profilaktykę.

P. Jach – zasugerował, że zapis dotyczący wspierania centrów integracji społecznej jest przyjęty podobnie, jak w Statucie Miasta zapis dotyczący nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta”.

Radny p. Kordowski – stwierdził, że wnioski radnych niepotrzebnie są odbierane, jako atak, a powinna to być merytoryczna dyskusja dotycząca wspólnej walki z patologiami wód młodych ludzi. Stwierdził, że duże pieniądze są wydawane na kolejne programy, a brak jest efektów ich wdrażania.

P. Kozłowska – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdziła, że nie czuje się atakowana, ponieważ ma poczucie dobrze spełnianego obowiązku. Stwierdziła, że im więcej rozmów, tym więcej konstruktywnych działań. Dodała, że Komisja chce uniknąć wydawania środków na ankietowanie. Dodała, że do diagnozowania przystąpi się dopiero wiosną, aby był odpowiedni okres od sylwestra, co pozwoli na realne określenie stanu faktycznego. Na programy profilaktyczne wydawane jest 7 tys. zł. Podkreśliła, że miejscem do działań profilaktycznych są szkoły.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy przeniesienia środków na dodatkowe pół godziny zajęć sportowych zasugerował, aby propozycja Komisji była skonsultowana z dyrektorami szkół, a także z uczniami, aby ocenić jakiego rodzaju zajęć oczekują.

Radny p. Giżyński - nawiązując do zapisu „wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i wspieranie centrów integracji społecznej” zaproponował wykreślenia słowa „organizowanie”.

P. Świtkowaki – zaproponował, aby zarówno w budżecie, jak i w programie wykreślić punkty dotyczące zajęć sportowych i profilaktyki i ująć te dwa zadania, jako zadanie zblokowane i pozostawić do dyspozycji dyrektorów szkół, którzy zdecydują o wydatkowaniu. Następnie propozycję radnego p. Giżyńskiego przyjął, jako autopoprawkę polegającą na wykreśleniu słowa „organizowanie” z punktu 6 dotyczącego centrów integracji społecznej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wrażenia stwierdził, że pytania zadaje się w tym celu, aby uzyskać na nie odpowiedzi, co jest w dniu dzisiejszym niemożliwe, ponieważ nie ma na sali Komendanta Straży Miejskiej. Odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza nt. „przecierania szlaków w pozyskiwaniu środków na profilaktykę” poinformował, że w dniu wczorajszym zostało podpisane porozumienie przez wszystkich dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Chełmno z animatorem Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące działań profilaktycznych.

Radny p. Gzella – zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Tadeusza Gzellę.

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że wniosek radnego p. Gzelli nie uzyskał wymaganej większości głosów. Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 4 głosach przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/86/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2008 r. – Załącznik nr 6 do protokołu.


Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę w obradach.

- Po przerwie -


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


Punkt 4. Sprawa sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki nr 472/3 o pow. 1942 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Kwiatowej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 7 i nr 8 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:

- Komisji Budżetu - Załącznik nr 9 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 10 do protokołu.

Radna p. Konowalik – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosiła o sprawdzenie czy z drogi, która ma być wytyczona od ulicy Toruńskiej, ziemia jest wywożona na teren prywatny.

Radny p. Janowski – poprosił o informację, czy na ulicy Kwiatowej miasto posiada jeszcze inne działki i dlaczego do sprzedaży jest przewidziana tylko ta jedna działka.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że działka nr 472/3 jest to działka sprzedawana dzięki woli Rady Miasta, ponieważ transakcja przekracza wartość 20 tys. euro. Pozostały jeszcze dwie działki, których wartość nie przekracza wymienionej kwoty i mogą one być sprzedane na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy lokalizacji działki zasugerował, że do projektu uchwały należało dołączyć mapę z oznaczeniem, która działka jest przewidziana do sprzedaży.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/87/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki nr 472/3 o pow. 1.942 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Kwiatowej. (Załącznik nr 11 do protokołu).Punkt 5. Sprawa nadania nazwy urzędowej parkowi na terenie miasta Chełmna

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 i nr 13 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Turystyki - Załącznik nr 14 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 15 do protokołu,

Radny p. Dzikowski – nawiązując do opinii Komisji Rewizyjnej stwierdził, że o ile Komisja nie miała wiedzy nt. czy dr Rydygier był osobą tolerancyjną to należało to sprawdzić. Poinformował, że rozmawiał z pracownikami Muzeum Ziemi Chełmińskiej i uzyskał informację, że dr Rydygierowi nie można nic zarzucić odnośnie tolerancji, ponieważ mimo, że podkreślał swoją polskość, to leczył ludzi różnych narodowości i wyznań. Podobnie później, gdy przebywał w Krakowie, później we Lwowie, nie ma żadnych źródeł świadczących o tym, że była to osoba nietolerancyjna. Nawiązując do nazwy odnoszącej się łączenia nazwy „Park Pamięci i Tolerancji” z nazwiskiem dr Rydygiera stwierdził, że takie łączenia występują często, jako przykład podał Aleja Pokoju im. Jana Pawła II.

Radna p. Neumann – nawiązując do wystąpienia przedmówcy stwierdziła, że absolutnie Komisja nie twierdzi, że dr Rydygier nie był osobą tolerancyjną, jednakże postać ta jednoznacznie kojarzy się z medycyną i stąd taka decyzja Komisji.

Radny p. Kordowski – stwierdził, że projekt uchwał był też chwytem marketingowym, ponieważ każdy turysta powinien zastanowić się skąd taka nazwa i pozyskałby wiedzę, że na skrawku ziemi spoczywają ludzie różnych narodowości i różnych wyznań; cmentarz ewangelicki, cmentarz żydowski, a jeszcze poniżej prochy żołnierzy radzieckich. Zdaniem mówcy nazwa miejsca „Park Pamięć i Tolerancja” jest jak najbardziej stosowna. Dodał, że imieniem dr Rydygiera jest nazwany dom, pomnik, plac i szpital chełmiński. Zwrócił się do radnych z prośbą w imieniu Komisji o przyjęcie zaproponowanej nazwy.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/88/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi na terenie miasta Chełmna. (Załącznik nr 16 do protokołu).
Punkt 6. Sprawa uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 17 i nr 18 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Budżetu - Załącznik nr 19 do protokołu,
-Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Załącznik nr 20 do protokołu,

Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie czy treści Rada Miasta nie uzgadnia projektu rozporządzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, a tym samym treści uchwały.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, iż Rada Miasta ma zaakceptować, lub nie przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/89/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego Chełmińskiego Parku Krajobrazowego – Załącznik nr 21 do protokołu.


Punkt 7. Sprawa zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno.

Kierownik Referatu Oświaty p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (Załącznik nr 22 i nr 23 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 24 do protokołu.

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.

Za przyjęciem projektu głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/90/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno. – Załącznik nr ____ do protokołu.


Punkt 8. Sprawa programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008.

Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały zawierający program współpracy oraz uzasadnienie – Załącznik nr 26 i nr 27 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta, i tak:

- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 28 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 29 do protokołu.

Radna p. Rostek – zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta, aby wszelkiego rodzaju konkursy były ogłaszane najpóźniej do dnia 15 lutego, aby środki, które organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać były środkami własnymi do uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez Wojewodę.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówczyni wyjaśnił, że konkursy mogą być ogłaszane dopiero po zatwierdzeniu budżetu miasta. Dodał, że o ile w dniu 28 grudnia br. zostanie zatwierdzony budżet miasta na 2008 rok, to nie będzie żadnych przeszkód, aby konkursy ogłosić wcześniej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/91/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008. (Załącznik nr 30 do protokołu).


Punkt 9. Sprawa ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2008 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

Kierownik Referatu Oświaty p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (Załącznik nr 31 i nr 32 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 33 protokołu.

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem projektu głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/92/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2008 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno. – Załącznik nr 34 do protokołu.Punkt 10. Sprawa zmiany uchwały Nr X/55/2007 Rady Miasta Chełmna z 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2007 – 2011.

Radny p. Ziemecki – odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 35 i nr 36 do protokołu). Podkreślił, że korespondencję w przedmiotowej sprawie radni otrzymali wcześniej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 37 do protokołu.

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.

Za przyjęciem projektu głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/93/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/55/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2007 – 2011. – Załącznik nr 38 do protokołu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, aby radni o podjętej decyzji pamiętali przy uchwalaniu budżetu miasta na 2008 rok. Wyjaśnił, że wnioskowane przez komisje Rady Miasta zdjęcie kwoty 100 tys. zł. z ZUA „OJAR” przy zmianie stawek czynszu z 2% na niższą.


Punkt 11. Sprawa wydatków budżetu miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 39 i nr 40 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu - Załącznik nr 41 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 42 do protokołu.

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 9.

Za przyjęciem projektu głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/94/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Załącznik nr 43 do protokołu).Punkt 12. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył interpelacji.


Punkt 13. Wolne wnioski i informacje

Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie sprawy zjazdu z ulicy Toruńskiej na ulicę Kwiatową oraz czy miasto posiada zgodę na wyjazd z ulicy Kwiatowej na ulicę Toruńską.

Radna p. Konowalik – podziękowała Straży Miejskiej za interwencję na ulicy Konwaliowej.

Radny p. Kordowski – poprosił o informację na temat fotoradaru. Następnie zwrócił uwagę, że mało jest używany odkurzacz do psich odchodów, który szczególnie w okresie przedświątecznym powinien być częściej używany.
Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o interwencję w stosunku do osób używających środki pirotechniczne. W imieniu swoim oraz mieszkańców podziękował za oświetlenie ulicy Grudziądzkiej i wykorzystanie starego oświetlenia na ulicy Wodnej.

Radny p. Giżyński – nawiązując do wniosku zgłoszonego na poprzedniej sesji dotyczącego zainstalowania lampy na ulicy Krótkiej poinformował, że otrzymał odpowiedź od Burmistrza Miasta, że będzie to koszt około 65 tys. zł. Przypomniał, że wnioskował również, aby na parkingu przy basenie postawić znak wskazujący obowiązujący kierunek jazdy, na co otrzymał odpowiedź cyt. „Ulica Krótka jest ulicą jednokierunkową, oznakowaną na wjeździe i wprowadzenie dodatkowego znaku tylko przy bramie wjazdowej mogłoby przyczynić się do błędnego oznaczenia tej ulicy.” Mówca zwrócił uwagę, że o ustawieniu znaków drogowych na terenie miasta decyduje pracownik starostwa powiatowego, a Burmistrz Miasta sam udzielił odpowiedzi.
Następnie zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy podobnie jak w innych miastach, przed przyjęciem budżetu miasta jest możliwość przedstawienia proponowanych stawek opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz czy istnieje możliwość prawna wcześniejszego przyjęcia budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że zarówno założenie jednej lampy oświetleniowej, czy też odcinka ulic wiąże się z taką samą procedurą tzn. sporządzenie warunków technicznych, dokumentacji itp. Stwierdził, ż w przyszłorocznym budżecie miasta należy zaplanować takie środki, aby wykonać oświetlenie na ulicy Dworcowej oraz na odcinku do ulicy Krótkiej. Wyjaśnił, że jest to kwota, która została podana w odpowiedzi na wniosek radnego p. Giżyńskiego. Nawiązując do sprawy odpowiedzi na wniosek dotyczący ustawienia znaku przy basenie wyjaśnił, że kodeks drogowy obowiązuje wszystkich. Przy wjeździe na daną ulicę jest znak i zdaniem mówcy postawienie znaku przy jednej posesji zdezorganizuje cały ruch. Dodał, że o oznakowaniu na terenie miasta decyduje Burmistrz Miasta, jednakże na ustawienie znaku musi otrzymać decyzję ze Starostwa Powiatowego.

Radca Prawny p. Stegienka – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu wyjaśnił, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest zakładem budżetowym i dlatego jego budżet jest włączony do budżetu miasta.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – poinformował, że jeżeli na sesji będą omawiane stawki za wodę i [UC1] ścieki, to po ich przyjęciu jest konieczność wprowadzenia korekty budżetu.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy ustawienia znaku przy wyjeździe z basenu stwierdził, że podobna sytuacja jest przy wyjeździe z parkingu przy Relaksie. Podkreślił, że ustawienie tego znaku jest szczególnie ważne dla osób przyjezdnych.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy ustawienia znaku przy basenie stwierdził, że ustawienie znaku przy wyjeździe z zieleni miejskiej, przy bramie wyjazdowej z prokuratury, przy drodze wyjazdowej z posesji p. Lehrke, przy weterynarii oraz przy basenie doprowadzi do pełnej dezorganizacji ruchu w mieście.

Radny p. Błażejewicz – reasumując sprawę ustawienia znaku z obowiązującym kierunkiem jazdy stwierdził, że nie chodzi o mieszkańców miasta, ale o osoby przyjezdne. Dodał, że jest to problem zgłoszony przez radnych, a rolą Burmistrza Miasta jest jego rozwiązanie.

Radny p. Knap – zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego stwierdził, że od 3 m-cy na ulicy Toruńskiej nie ma lustra. Dodał, że zgodnie z badaniami w ciągu doby przejeżdża tam ok. 4.500 samochodów. Poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że z uwagi na brak środków lustro nie będzie zamontowane, co uniemożliwia włączenie się do ruchu.
Następnie zwrócił uwagę na konieczność oznakowania przejść dla pieszych na ulicy Toruńskiej.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – zaproponował, aby radny p. Knap swoje wnioski złożył w formie interpelacji, która zostanie przesłana do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radny p. Kordowski – zwrócił uwagę na brak miejsc parkingowych na terenie miasta. Zaproponował rozważenie możliwości zwiększenia opłat w soboty, co spowoduje skrócenie czasu parkowania.

Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Knapa, jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia Opieki Społecznej zadeklarował, że wystąpi z pismem do Burmistrza Miasta w poruszonej sprawie.


Punkt 14. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – życząc wszystkim obecnym, a za pośrednictwem MMS STUDIO mieszkańcom miasta, spokojnych świąt, stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady XV sesji Rady Miasta Chełmna.


Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)
Wytworzył: M. Westfalewska (25 lutego 2008)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (3 marca 2008, 08:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1738

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij