Protokół z XIII sesji


Protokół Nr XIII/2007
z XIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 23 października 2007 roku


Sesja odbyła się w dniu 23 października 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 21.20
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.


Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji RM.
3. Sprawa wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.
4. Sprawa wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
5. Sprawa wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych.
6. Sprawa wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
7. Sprawa przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2007 roku”.
8. Sprawa wyrażenia stanowiska na temat lokalizacji obiektu
handlowego na działce nr 209/24 położonej przy ul. Dworcowej
w Chełmnie
9. Sprawa przystąpienia Gminy Miasta Chełmna do realizacji projektu
oświatowego pn. „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”.
10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Stadionu Miejskiego oraz
Klubu Sportowego „Chełminianka” przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 3 lipca do 7 sierpnia 2007.
11. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
12. Interpelacje radnych
13. Wolne wnioski i informacje
14. Zakończenie

Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia XIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.


· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.· przyjęcie protokołu z XII sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół z XII sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XII sesji Rady Miasta, uważa za przyjęty.Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XIII sesji, a następnie zgłosił autoporawkę polegającą na wprowadzeniu w punkcie 11 proponowanego porządku obrad sprawy: „Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych”, pozostałe punkty otrzymają kolejną numerację.
Zwrócił się z pytaniem, czy radni mają propozycje dotyczące zmian przesłanej propozycji porządku obrad.
Następnie w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, przystąpił do
jego realizacji.

Punkt 3. Sprawa wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – odczytał uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących wyboru ławników. (Załącznik nr 2 do protokołu). Następnie poinformował, że Zespół powołany przez Radę Miasta do zaopiniowania kandydatów na ławników dokonał analizy poszczególnych zgłoszeń.

Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników p. Jurczak – poinformował, że opinia wypracowana przez Zespół została wraz z materiałami dostarczona radnym (Załącznik nr 3 do protokołu).
Dodał, że wszyscy kandydaci spełnili wymogi Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski poinformował, że wyboru ławników należy dokonać w głosowaniu tajnym w związku z czym, poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Radny p. Jurczak stwierdził, że ponieważ pracował dziewięcioosobowy zespół w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników, który zapoznał się z wszystkimi materiałami. Zaproponował, aby dla usprawnienia przebiegu głosowania w skład komisji skrutacyjnej powołać członków Zespołu, i tak zgłosił następujące osoby: radna Maria Rostek, radny Marian Mikrut, radny Andrzej Tarnawski i radny Adam Ziemecki.

Radna p. Rostek – wyraziła zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Radny p. Mikrut – wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Radny p. Tarnawski – wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Radny p. Ziemecki – wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru ławników.

Za podanym składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miasta jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem ławników w składzie: radna Maria Rostek, radny Marian Mikrut, radny Andrzej Tarnawski, radny Adam Ziemecki.
Następnie ogłosił przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

- PO PRZERWIE –

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest właściwa do podejmowania prawomocnych decyzji.

Radna p. Rostek – poinformowała, że członkowie komisji powierzyli jej obowiązki przewodniczącej komisji skrutacyjnej.
Następnie omówiła sposób głosowania i przystąpiła do odczytywania nazwisk radnych, zgodnie z listą obecności, którzy kolejno podchodzili, otrzymywali kartę do głosowania i po zaznaczeniu wybranych kandydatów wrzucali karty do urny.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach.

- PO PRZERWIE –

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest właściwa do podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Rostek – poinformowała, że dwie osoby spośród kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich otrzymały równą ilość głosów tj. Pani Renata Grzechulska i Pani Zofia Sitko. W związku z powyższym przygotowano kartę do głosowania na te dwie osoby. Zaproponowała, aby głosowanie wyglądało w taki sam sposób, jak poprzednio.

Radny p. Kordowski – stwierdził, że zaproponowana forma głosowania bardzo przedłuży czas obrad. Zasugerował, aby radni otrzymali wszystkie karty do głosowania nad wyborem ławników w poszczególnych zakresach.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że zaproponowana przez radnego p. Kordowskiego forma nie jest w pełni zgodna z zasadami tajności głosowania, jednakże tytułem przyspieszenia głosowania można przyjąć zaproponowany sposób.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z opinią radcy prawnego zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna rozdała wszystkie karty.

Po rozdaniu kart przez Komisję Skrutacyjną i po dokonaniu przez radnych wyboru Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach.

- PO PRZERWIE –

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest właściwa do podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Rostek – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich (Załącznik nr 4 do protokołu).

Radca prawny p. Stegienka – zaproponował zmianę zapisów § 3; jest „Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miasta” winno być „Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania niniejszej uchwały Prezesowi odpowiedniego sądu”.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – propozycję radcy prawnego przyjął, jako autopoprawkę do projektów uchwał dotyczących wyboru łaników. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1 (Załącznik nr 5 do protokołu) z uwzględnieniem nazwisk nowo wybranych ławników; Rutkowska Janina, Łepek Leżuch Maria, Woźny Wojciech, Szulc Barbara, Grzechulska Renata.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądy Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. (Załącznik nr 6 do protokołu).

Punkt 4. Sprawa wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Rostek – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. (Załącznik nr 7 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2 (Załącznik nr 8 do protokołu) z uwzględnieniem nazwisk nowo wybranych ławników; Badziąg Józef, Konieczna Barbara, Konopacki Janusz, Kozikowski Jacek, Ośmiałowski Longin i Szupryczyński Dariusz.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/75/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądy Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (Załącznik nr 9 do protokołu).

Punkt 5. Sprawa wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Rostek – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych (Załącznik nr 10 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3 (Załącznik nr 11 do protokołu) z uwzględnieniem nazwiska nowo wybranego ławnika; Sierocińska Zofia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.


Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/76/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych (Załącznik nr 12 do protokołu).

Punkt 6. Sprawa wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Rostek – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. (Załącznik nr 13 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4 (Załącznik nr 14 do protokołu) z uwzględnieniem nazwiska nowo wybranego ławnika tj. Dąbrowski Leszek.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/77/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (Załącznik nr 15 do protokołu).

Punkt 7. Sprawa przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku” – Załącznik nr 16 do protokołu. Przypomniał, że radni zapoznali się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – Załącznik nr 17 do protokołu.
Podkreślił, że wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2007 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 3.094.902 zł., która jest wynikiem wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków. Uchwalony przez Radę Miasta budżet po stronie dochodów zakładał kwotę 41.698.8815 zł., w trakcie wykonywania budżetu dochody zostały zwiększone o kwotę 1.761.430 zł., w związku z tym plan dochodu po zmianach zamknął się kwotą 43.460.245 zł. Planowane dochody za I półrocze zrealizowane zostały w wysokości 20.822.262 zł. tj 47,91 % planu. Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 45.094.678 zł., w ciągu I półrocza planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 619.665 zł. w związku z tym plan wydatków po zmianie wynosił 45.714.343 zł. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17.727.361 zł., co stanowi 38.78 % planu. W budżecie miasta ustalono rezerwę ogólną na kwotę 315 tys., która częściowo została rozdysponowana, a jej plan po zmianach w I półroczu wynosi 275.987 zł. Planowany deficyt w kwocie 3.395863 zł. zmniejszony został w I półroczu do wysokości 2.254.098 zł. Na zakończenie poprosił radnych o przyjęcie „Informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku”.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Budżetu – Załącznik nr 18 do protokołu.

Następnie stwierdził, że w związku z brakiem chętnych do dyskusji „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku” uważa za przyjętą.

Punkt 8. Sprawa wyrażenia stanowiska na temat lokalizacji obiektu handlowego na działce nr 209/24 położonej przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 19 i nr 20 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:

- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 21 do protokołu.

- Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 22 do protokołu.

Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że temat marketu na tych terenach wzbudzał zawsze wiele emocji, a zwłaszcza w poprzedniej kadencji RM, o co walczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców. Poprosił Burmistrza Miasta o zreferowanie, jak wyglądało porozumienie z kupcami na temat budowy marketu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy poinformował, że w dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu z kupcami. Stwierdził, że Stowarzyszenie kupców zachowuje się bardzo rozsądnie, ponieważ zdają sobie sprawę z faktu, że miasto po czterech latach bitwy o ten teren musi zabiegać o korzyści z jego pozyskania. Dodał, że sprzedaż może odbyć się wyłącznie w drodze przetargu nieograniczonego. Przetarg został ogłoszony do publicznej wiadomości w prasie ogólnopolskiej zgodnie z wymogami ustawowymi, na dzień 31 października br. na godz. 9.00 Będzie to licytacja ustna.

Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie, czy o ile przyszły nabywca zakupi przedmiotową działkę i zwróci się z wnioskiem do organu zezwalającego na prowadzenie działalności handlowej, czy wówczas postąpimy zgodnie z ustawą cytowaną w uzasadnieniu do projektu uchwały. Dodał, że art. 5 wymienionej ustawy dokładnie określa postępowanie Rady w takich przypadkach tj. wydanie opinii na podstawie ekspertyzy wykonanej przez organ zezwalający.
Zasugerował, że cel omawianego projektu uchwały jest taki, że Rada Miasta będzie musiała wydać pozytywną opinię.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że opinia została już wydana w planie zagospodarowania przestrzennego. W międzyczasie czasie pojawiła się ustawa o WOH-u, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że o ile wspomniana ustawa będzie obowiązywała w czasie, kiedy podmiot wystąpi o zezwolenie na WOH to Rada Miasta będzie pracowała na podstawie tej ustawy.

Radny p. Wygnański – zasugerował, że podjęcie w chwili obecnej przedmiotowego stanowiska Rady Miasta nie będzie zgodne z ustawą z dnia 11 maja br., która określa, że do podjęcia stanowiska Rada Miasta potrzebuje analizę i opinię. Przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji sugerował, aby cena sprzedaży była jednym z warunków przetargu, a drugim byłoby przeznaczenie. Podkreślił, że głównym celem rozwoju naszego miasta jest turystyka i dlatego zdaniem mówcy zasadnym byłoby przeznaczenie tego terenu na usługi hotelarskie i gastronomiczne. Podkreśli, że we wielu ogłaszanych przetargach cena jest jednym z kryteriów, ale nie jedynym.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że pomylił On opinię, jaką Rada Miasta musi podjąć przed wydaniem zgody Burmistrza Miasta na posadowienie WOH-u. Opinia ta może pojawić się dopiero po złożeniu wniosku przed podmiot, który chce ten obiekt wybudować. Teren nie ma jeszcze właściciela, a omawiany projekt uchwały dotyczy stanowiska dającego potencjalnemu kupcowi 90% pewności, że Rada Miasta zaakceptuje wniosek o budowę marketu. Nawiązując do sprawy przetargu stwierdził, że są instytucje, które tego rodzaju przetargi sprawdzają bardzo dokładnie. Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem sprzedaży jest przetarg nieograniczony.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że całe uzasadnienie do projektu uchwały odnosi się do cytowanej ustawy i zdaniem mówcy jest ono nieprawdziwe.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśniając przedmówcy stwierdził, że każdy kupujący twierdzi, że przystąpiłby do licytacji, jednakże nie ma pewności, że nie wyda kwoty 6,5 mln. zł. na próżno. Dodał, że o ile Rada Miasta podejmie proponowane stanowisko to kupujący będzie miał pewność, że przy zaangażowaniu tak wysokich środków będzie mógł realizować zaplanowaną budowę. Przypomniał, że nie będzie to przetarg ofertowy, ponieważ zadaniem mówcy jest uzyskanie z tego tytułu jak najwyższej kwoty.

Radny p. Jurczak – podkreślił, że Rada Miasta podejmując decyzje musi pamiętać, aby były one korzystne dla środowiska w którym mieszkamy i pracujemy. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wygnańskiego stwierdził, że nie ma żadnej pewności, że znalazłaby się osoba, która byłaby zainteresowana budową dużego obiektu hotelowego. Biorąc pod uwagę obłożenie bazy hotelowej w istniejących obiektach nie będzie zainteresowania budową hotelu. Dodał, że o ile nie będzie marketu w Chełmnie to mieszkańcy pojadą do innego miasta. Zaapelował o przyjęcie stanowiska.

Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że z dyskusji wynika, iż stanowisko nie ma mocy prawnej. Zwrócił się z pytaniem czy przyszli nabywcy żądają takiego stanowiska. Zasugerował, że przyjęcie stanowiska wcale nie będzie wiążącą gwarancją dla przyszłego nabywcy, ponieważ wynik głosowania może być inne po złożeniu wniosku przez nabywcę.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski wyjaśniając przedmówcy stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego był przyjmowany przez poprzednią Radę Miasta, która zdecydowała, że obiekty handlowe mogą być tylko o powierzchni do 2.000 m2. Przyszły nabywca chciałby poznać stanowisko obecnej Rady Miasta, czy będzie popierała stanowisko poprzedników. W związku z powyższym przygotowano przedmiotowy projekt stanowiska.

Radny p. Ziemecki – w uchwale o zagospodarowaniu przestrzennym przyjęto zapis „usługi i handel”, a w przedstawionym projekcie uchwały jest wskazanie, że Rada Miasta musi wydać pozytywną opinię na wniosek o obiekcie handlowym do 2000 m2. Stwierdził, że istnieje nieporozumienie w tym temacie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że w chwili. Kiedy pojawi się wniosek o posadowienie WOH-u to i tak Rada Miasta na podstawie ekspertyzy będzie wydawała opinię. Przypomniał, że posiada pozwolenie Rady Miasta na sprzedaż działki i gdyby nie wprowadzenie nowych przepisów ustawowych nie było by rozmowy na ten temat.

Radny p. Wrażeń – zwrócił się z pytaniem, czy do projektu uchwały nie można było dołączyć treści zmienionej ustawy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy stwierdził, że niecelowym byłoby drukowanie 21 egzemplarzy ustaw, a o ile była taka potrzeba należało zgłosić ten fakt do pracowników biura Rady Miasta.

Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta na temat przetargu na kwotę 6,5 mln. zł. stwierdził, że potencjalny nabywca musi mieć pewność, że nie będą to środki wydane bezpodstawnie. Dodał, że o ile podjęcie omawianej uchwały przez Radę Miasta byłoby błędem, to zostanie ona uchylona przez Wojewodę w trybie nadzoru.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego jest wskazówką dla potencjalnego nabywcy, że radni mają plany w zakresie obiektów handlowych. Na dzień dzisiejszy radni nie posiadają ekspertyzy i mają zbyt małą wiedzę na ten temat.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że zostanie sprzedana 1/3 terenu będącego w dyspozycji miasta. Doda, że będzie musiała być podjęta nowa decyzja przez Radę Miasta po przeanalizowaniu ekspertyzy i wniosku nabywcy działki 209/24.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących.Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/78/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wyrażenia stanowiska na temat lokalizacji obiektu handlowego na działce nr 209/24 położonej przy ul. Dworcowej w Chełmnie (Załącznik nr 23 do protokołu).


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.

- Po przerwie –

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.


Punkt 9. Sprawa przystąpienia Gminy Miasta Chełmna do realizacji projektu oświatowego pn. „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 24 i nr 25 do protokołu).

Radny p. Wygnański – poprosił o omówienie projektu „Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat”.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że analiza ofert pracy wskazuje na poważny deficyt w zawodach politechnicznych. Wyniki egzaminów uzyskanych przez uczniów z przedmiotów matematyczno – fizycznych są niższe, aniżeli z przedmiotów humanistycznych. Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do kształcenia w zawodach politechnicznych, a tym samym likwidacja deficytu w tych zawodach na rynku pracy. Adresatami projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Następnie omówił sposób realizacji tego projektu. Reasumując stwierdził, że zdaniem Konwentu Burmistrzów należy pomóc dzieciom z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, aby nie były słabsze, aniżeli dzieci z innych województw w zakresie przedmiotów technicznych.

Radny p. Gzella – stwierdził, że nie byłoby dyskusji, jeżeli informacje przekazane przez Burmistrza Miasta byłyby ujęte w uzasadnieniu do projektu stanowiska. Wyraził swoje zadowolenie z przedstawionego projektu.

Radny p. Wygnański – wyraził obawy, czy koszty administracyjne realizacji tego projektu nie przewyższą środków, jakie powinny dotrzeć do dzieci.
Ponadto poprosił o informację, czy projektem są objęte szkoły prywatne.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - poinformował, że kosztorys projektu przedstawi Radzie Miasta po zatwierdzeniu stanowiska, ponieważ są to środki na zapłatę dla osoby, która ma ten kosztorys przygotować. Wyjaśniając sprawę objęcia programem szkół prywatnych wyjaśnił, że dotychczas rozmowy dotyczyły wyłącznie szkół prowadzonych przez miasto.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt stanowiska zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Stanowisko Rady Miasta z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Chełmna do realizacji projektu oświatowego pn. „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. (Załącznik nr 26 do protokołu).
Punkt 10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Stadionu Miejskiego oraz Klubu Sportowego „Chełminianka” przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 3 lipca do 7 sierpnia 2007 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 27 i nr 28 do protokołu).

Radny p. Wygnański stwierdził, że udzielono odpowiedź na wszystkie zarzuty Komisji Rewizyjnej zawarte w punktach 1 – 9, natomiast nie odniesiono się do zarzutu „Komisja uważa, że całkowity brak nadzoru ze strony Urzędu Miasta doprowadził do dewastacji budynków znajdujących się na terenie obiektu sportowego”.
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do procesu tworzenia sprawozdania komisji Rewizyjnej stwierdził, że po dokonaniu kontroli, komisja sporządza protokół, który jest przekazywany do Burmistrza Miasta. W protokole nie było stwierdzenia dotyczącego braku nadzoru nad stadionem w związku z czym mówca nie mógł ustosunkować się do cytowanego zapisu, który pojawił się dopiero w sprawozdaniu, które mówca otrzymał podobnie, jak radni tzn. na 10 dni przed sesją. W związku z powyższym zarzut dotyczący braku odniesienia do punktu, którego mówca nie znał, jest niezasadny.

Radny p. Giżyński – wyjaśnił, że po skontrolowaniu obiektu Komisja stwierdziła, że brak jest protokołów z kontroli, tak jakby nikt z Urzędu Miasta, od przekazania obiektów w 1999 roku nie dokonał żadnej kontroli.
Komisja w protokole pokontrolnym zwróciła uwagę, że brak jest na stanie ciągnika, który w 1999 roku został przekazany do KS „Chełminianka”, a w odpowiedzi Komisja otrzymała wyjaśnienie, że takiego ciągnika nie ma.
Na uwagę „Brak pompy przy piecu c.o.”, KS „Chełminianka” wyjaśnia, że w momencie przekazania „...instalacja hydrauliczno – grzewcza była w stanie nieużywalności z licznymi brakami w obiegu, m. In. Brakiem popy przy piecu c.o. Komisja trafiła na fakturę z 2003 roku na zakup węgla – po co był zakupiony. Następnie omówił sprawę zużycia paliwa – poprosi o wyjaśnienie na jakie potrzeby paliwo było kupowane w miesiącach zimowych. Zwrócił uwagę na fakt, że corocznie był zakupywany akumulator. Omówił sprawę zakupu odzieży roboczej.

Burmistrz Miasta – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że protokół z kontroli przekazał do wyjaśnienia przez KS „Chełminianka”, ponieważ to klub winien wyjaśniać te nieprawidłowości.
Ustosunkowując się do sprawozdania z kontroli mówca poprosił o wyjaśnienie, jak sprawa powinna wyglądać. Biegła księgowa wyjaśniła, że opisywanie faktur należy do obowiązków księgowego KS, a ich kontrola do Zarządu Klubu. Rozliczenie wykorzystania dotacji odbywa się na podstawie rocznego zestawienia zbiorczego faktur i podłączenia do tego zestawienia kserokopii faktur. Obowiązek prowadzenia ksiąg inwentarzowych dotyczy wyłącznie środków trwałych, których wartość przekracza 3,5 tys. zł. W okresie kontrolnym tj. w latach 2003 – 2006 z dotacji z Urzędu Miasta nie zakupiono żadnych środków trwałych, których wartość przekraczałaby 3,5 tys. zł., w związku z czym brak jest zapisów w księgach inwentarzowych. Ponieważ ciągnik nie przedstawiał żadnej wartości inwentarzowej (całkowite umorzenie) nie został umieszczony, jako środek trwały. Ciągnik był w takim stopniu zniszczony, że nie zdołano go naprawić.
Dodał, że nie ustalił, czy w chwili przekazania stadionu przekazano księgi obiektów budowlanych.
W odniesieniu do punktu 7 i 8 wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, inwentaryzacja mienia powinna być przeprowadzana co cztery lata. Ostatnia inwentaryzacja została przeprowadzona w 2003 roku.
W odniesieniu do punktu 9 potwierdził jego zasadność i zadeklarował, że powoła komisję w skład której zostanie powołany inspektor budownictwa, przedstawiciel straży miejskiej i inspektor ds. sportu. Komisja ta będzie dokonywała kontroli przynajmniej 1 raz w roku.
Nawiązując do zapisu dotyczącego całkowitego braku nadzoru ze strony Urzędu Miasta nad majątkiem Gminy Miasta Chełmna nawiązał do 2002 roku, kiedy doprowadzono do wymiany całkowitej płyty stadionu. W 2004 roku dokonano całkowitej naprawy dachu budynku na stadionie, zakupiono mały zeskok lekkoatletyczny, zakupiono sprzęt lekkoatletyczny. W 2005 roku wykonano naprawę ogrodzenia wewnętrznego stadionu, malowanie całego ogrodzenia oraz lamp oświetleniowych, wyłożenie polbrukiem terenu przy budynku socjalnym i wykonanie wc dla publiczności w budynku socjalnym. W 2006 roku zakupiono ciągnik ogrodniczy dla potrzeb stadionu, wymiana części trybun z ławek drewnianych na siedziska, wymiana instalacji oświetlenia halogenowego na słupach oświetleniowych, wymiana głównej sieci wodociągowej wewnątrz budynku. W 2007 roku dokonano wymiany części zniszczonej darni na płycie głównej boiska, przebudowa studni i przyłącza wody, przystosowanie boiska bocznego do treningów. Ponadto corocznie w okresie wiosennym są malowane szatnie zawodnicze. Przypomniał, że w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie stadionu jest wypłacane wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za jego utrzymanie.
Reasumując stwierdził, że nie zgadza się z zarzutem, że stadion miejski został zapomniany i jest bez nadzoru.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie widziała ksiąg inwentarzowych. Dodał, że pomieszczenie muszą być malowane, ponieważ zapach stęchlizny jest w każdym pomieszczeniu. Potwierdził, że stan płyty boiska jest dobry. W odniesieniu do obiektu poinformował, że w jednym pomieszczeniu „można umyć ręce”, ale w tym czasie z drugiego pomieszczenia nikt nie może skorzystać, ponieważ na posadzce „stoi woda”. Wszystkie pomieszczenia są bardzo zawilgocone i głównie w tym zakresie Komisja miała na uwadze brak dbałości. Zasugerował, że o ile obiekt ten zobaczyli by przedstawiciele SANEPIDU, to został by zamknięty.
Zdaniem mówcy dopóki nie usunie się stęchlizny, to corocznie trzeba te pomieszczenia malować. Powinny być prowadzone księgi inwentarzowe, bez względu na to co jest zakupywane i w jakiej ilości. Dlaczego nikt z Urzędu Miasta nie zainteresował się brakiem księgi obiektu. Podkreślił, że użytkowanie obiektów przez osoby trzecie, nie zwalnia w żaden sposób Urzędu Miasta od sprawowania kontroli, ponieważ nadal jest to mienie Urzędu Miasta.
Nawiązując do sprawy norm koszenia trawy stwierdził, że na przełomie 2006 roku było 6 faktur za koszenie trawy, a podaje się informacje o zakupie paliwa do koszenia trawy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że większość zarzutów odnosi się do Zarządów KS „Chełminianka”. Potwierdził, że budynek na stadionie powinien być ogrzewany. Dodał, że jako Burmistrz Miasta stara się mienie miasta odzyskać z rąk prywatnych np. kino, jezioro Starogrodzkie.

Radny p. Ziemecki - zwrócił uwagę, że kontrolwany był KS „Chełminianka”, jednakże odpowiedzialności nie można zdjąć z Urzędu Miasta, ponieważ jest to majątek miasta. Zasugerował, że jest to druga kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną i zaproponował, aby rozważyć możliwość utworzenia na wzór OSIR-u podmiotu podobnego do ChDK.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że utworzenie OSiR-u wiąże się z dużymi kosztami. Zwrócił uwagę, że przywrócenie właściwego stanu Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim wiązało się z dużymi kosztami. Ponadto zasygnalizował, że utworzenie OSiR-u również wiąże się z dużymi kosztami. Przypomniał, że na początku obecnej kadencji postanowiono, że należy poczynić wszelkie starania, aby skomasować środki na wkłady własne w programach unijnych.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Ziemeckiego potwierdził, że malowanie, czy zakładanie bruku to nie jest kontrola, jaka powinna być na stadionie. Zdaniem mówcy w Urzędzie Miasta powinna być osoba odpowiedzialna za kontrolę funkcjonowania stadionu. Przypomniał, że po jednym ze spotkań Komisji Oświaty poprzedniej kadencji wnioskowano o ustawienie przy bramach wejściowych na stadion tablic, na których znajdowałby się regulamin korzystania ze stadionu. Zasugerował, że osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie stadionu powinna być odpowiedzialna również za bezpieczeństwo.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że osoba zajmująca się stadionem nie jest pracownikiem Urzędu Miasta, lecz pracownikiem KS „Chełminianka”. Miasto przekazuje dotacje na utrzymanie stadionu, a Zarząd KS zatrudnia opiekuna stadionu. Dodał, że kontrole w zakresie bezpieczeństwa są przeprowadzane przez Wydział Gospodarki Miejskiej; sprawdzane są bramki, huśtawki.

Radny p. Wrażeń – zwrócił uwagę, że radni są zainteresowani opinią Sanepidu dotyczącą pomieszczenia z szatniami, prysznicami i toaletami. Zasugerował, że zainteresowanych radnych Burmistrz Miasta powinien o ostatniej opinii poinformować. Przypomniał, że w gazetach były informacje, że na stadionie miało miejsce włamanie. Wyraził zdziwienie, że opiekun stadionu zorientował się, co zginęło.

Radny p. Knap – poprosił o informację, czy ciągnik, który znajdował się na stadionie to jest ten sam, który jest na stanie w Urzędzie Miasta. Ponadto poprosi o informację, kto jest Prezesem Klubu Sportowego „Chełminianka”. Dodał, stadion powinien być zamykany.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy poinformował, że Prezesem „Chełminianki” jest pan Marek Świderski, a jego zastępcą jest pan Rafał Dobrowolski. Nawiązując do sprawy zamykania stadionu przypomniał, że były takie próby, jednakże nie spotkały się one z aprobatą mieszkańców, którzy przechodzą przez stadion. Odpowiadając przedmówcy na temat ciągnika wyjaśnił, że jest ciągnik, który był przekazany w 1999 roku. Jedynym sposobem na odnalezienie tego ciągnika jest złożenie doniesienia do prokuratury przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi na temat protokołu z Sanepidu poinformował, że o ile jest taki protokół to mówca zwróci się KS o przekazanie jego kopii zainteresowanemu.
Zwrócił uwagę, że przy tworzeniu budżetu miasta na 2008 rok radni powinni zwrócić uwagę, że na utrzymanie stadionu potrzebne są większe środki. Zwrócił uwagę, że w chwili obecnej nie jest to zasadne z uwagi na planowane złożenie wniosku na obiekty sportowe, ponieważ Marszałek Województwa może te środki przydzielić w rozdaniu konkursowym.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że ostatnia pełna inwentaryzacja mienia Gminy Miasta Chełmna była robiona w 2003 roku i w związku z tym, że mija czteroletni okres w miesiącu listopadzie br. zostanie wydane zarządzenie Burmistrza Miasta o inwentaryzacji całego mienia, która musi być zakończona do 31 grudnia br. Zobowiązała się do przedstawienia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pełnych protokołów z inwentaryzacji, co pozwoli na przedstawienie obrazu, jakie środki są potrzebne na 2008 rok.

Radny p. Jurczak – przypomniał, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska również wizytowała stadion i swoje uwagi przekazała do Burmistrza Miasta. Komisja zwróciła uwagę na brak troski o pomieszczenia na terenie stadionu. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna zauważyła szereg nieprawidłowości. Brak opisów faktur zdaniem mówcy uniemożliwia stwierdzenie zasadności wydatku np. zakup paliwa.

Radny p. Giżyński odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że wszystkie faktury dotyczące klubu są opisywane bez zastrzeżeń, natomiast brak jest tych opisów do faktur dotyczących stadionu.

Radny p. Schmelter – jako osoba od kilkudziesięciu lat związana ze stadionem zwrócił uwagę na szereg usterek, jako przykład podał konieczność zamknięcia bram. Zasugerował, że należy naprawić szczególnie część sanitarną.
Nawiązując do sprawy reaktywowania Ośrodka Sportu i Rekreacji przypomniał, że temat ten poruszał już wielokrotnie. Jako przykład podał ośrodek w Świeciu.
Podkreślił, że należy rozważyć możliwość powołania w ramach reorganizacji stanowiska ds. sportu.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do sprawy reaktywowania OSiR-u stwierdził, jest to bardzo trudny proces. Dodał, że wnioski Komisji Rewizyjnej są zasadne i powinny być realizowane. Zdaniem mówcy wszystkie uwagi odnoszą się do obiektu i na dzień dzisiejszy i należy zabiegać o pozyskanie środków z unii na ten cel.

Radny p. Gzella – odnosząc się do tematów poroszonych przez Komisję Rewizyjną stwierdził, że należy zastanowić się, czy celem jest utrzymanie obiektów sportowych, aby dzieci z naszego miasta mogły rozwijać się fizycznie. Aby te cele realizować to należy dopilnować istniejące obiekty sportowe. Zasugerował, że bogate miasta inwestują w utrzymanie obiektów sportowych, które służą mieszkańcom miasta. Dodał, że najważniejsza jest koncepcja wykorzystania obiektów sportowych.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśniając sprawę koncepcji obiektów sportowych przypomniał, że w Urzędzie marszałkowskim jest złożony wniosek o środki na obiekty sportowe (stadion, boisko boczne). Jeżeli miasto nie pozyska środków, to należy czynić starania we własnym zakresie.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego potwierdził, że należy zaczekać na ewentualne środki unijne, a jeżeli ich nie będzie to rozpocząć starania we własnym zakresie. Zasugerował, że budynek na stadionie powinien zostać zburzony, a nowy powinien powstać w innym (nasłonecznionym) miejscu. Podkreślił, że z każdej kontroli należy wyciągnąć wnioski, aby coś usprawnić. Zdaniem mówcy nie należy kontroli traktować, jako atak na KS „Chełminianka”, a należy rozważyć możliwość pomocy dla Klubu w utrzymaniu obiektu.

Radna p. Neumann – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza stwierdziła, że ani Zarząd Klubu Sportowego „Chełmininka”, ani Burmistrz Miasta nie powinni odbierać wyników kontroli osobiście, ponieważ celem Komisji nie było atakowanie kogokolwiek, a jedynie zasygnalizowanie problemu. Dodała, że jest to kolejna kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną, która wywołała tak dużą dyskusję. Reasumując stwierdziła, że celem kontroli jest usprawnianie „życia w mieście”.

Radny p. Giżyński – zwracając się do radnego p. Błażejewicza podziękował za właściwe odczytanie intencji komisji. Dodał, że opiekun stadionu wykonywał to, na co pozwalał mu Urząd Miasta. Następnie zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przystąpienie do przegłosowania projektu uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Giżyńskiego.

Za wnioskiem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Giżyńskiego w sprawie zamknięcia dyskusji. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.

Za przyjęciem projektu głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/79/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Stadionu Miejskiego oraz Klubu Sportowego „Chełmininka” przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach 3 lipca do 7 sierpnia 2007 r. (Załącznik nr 29 do protokołu).Punkt 11. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – odczytał informację Wojewody Kujawsko Pomorskiego nt. złożonych oświadczeń majątkowych – Załącznik nr 30 do protokołu. Następnie odczytał informację nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych (Załącznik nr 31 do protokołu) oraz informację Burmistrza Miasta dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek podległych (Załącznik nr 32 do protokołu) i informację Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącą wszystkich złożonych oświadczeń (Załącznik nr 33 do protokołu).
Punkt 12. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelację złożoną przez radnego p. Wrażenia - Załącznik nr 34 do protokołu.
Punkt 13. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski zapoznał obecnych z petycją mieszkańców Osiedla Skłodowskiej dotyczącą zanieczyszczenia powietrza poprzez spalanie różnych materiałów w piecach co przez mieszkańców Osiedla nad Browiną. (Załącznik nr 35 do protokołu). Poinformował, że sprawę przekazał Komendantowi Straży Miejskiej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do interpelacji złożonej przez radnego p. Wrażenia poinformował, że radny otrzyma informację, czy Gmina poniosła koszty związane ze sprawami sądowymi.
Poinformował, że otrzymał informację, iż PKP posiada zgodę na rozliczenie się z miastem za długi – ścieżka w kierunku Stolna.
Dodał, że został rozstrzygnięty przetarg na okna w Szkole Podstawowej nr 1, ponadto przy tej szkole wykonano boisko do piłki siatkowej.
Nie rozstrzygnięto przetargu na dokumentację Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim, zostanie ogłoszony kolejny. Na ulicy Podgórnej dobiega ją końca prace związane z założeniem wodociągu. Trwają prace na alejach 3-go Maja.
Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta poprosił o zorganizowanie spotkania wszystkich radnych, na którym zostaną omówione wnioski do budżetu miasta na 2008 rok. Poinformował, że zmieniła się sytuacja odnośnie wniosków o środki unijne. Zadania dotyczące rewitalizacji zabytków miasta Chełmna muszą być podzielone na dwie osie, z czego jedna będzie wynikała z ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna.
Międzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla powiatu świeckiego i chełmińskiego – projekt znalazł się na liście podstawowej priorytetu 2 tj. ochrona powierzchni ziemi.
Wniosek dotyczący rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej dla miasta Chełmna – miasto musiało zgłosić się do programu ogólnokrajowego i zostało ujęte na liście rezerwowej.
Nawiązując do sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego poinformował, że kwota 20 mln. zł. dotyczy zabytków tj. mury, klasztor oraz wspólnie ze Starostwem Powiatowym uwzględniono Zespół Szkół nr 1.
Dodał, że Marszałek Województwa podjął decyzję, że obwodnica będzie dofinansowana w 50%.

Radny p. Gzella – zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie na placu zabaw konstrukcji stalowej, która miała służyć dzieciom do jazdy na rolkach, a służy wyłącznie do tego, aby dzieci spadały z tej konstrukcji.

Radna p. Neumann – nawiązując do zwiększonych wydatków na poszczególne inwestycje, poprosiła o wyjaśnienie, czy budżet miasta udźwignie ich koszty i czy wszystkie inwestycje będą mogły być realizowane. Zasugerowała, że nie można zadłużyć miasta w taki sposób, aby nie móc wykonać żadnego ruchu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówczyni stwierdził, że są to obawy z którymi mówca żyje od czasu, kiedy uzyskał informację o stopniach dofinansowania. Sytuacja miasta w zakresie zadłużenia na chwilę obecną jest wzorowa. Stwierdził, że będzie prawdopodobnie taka sytuacja, że będą prowadzone negocjacje zarówno z Zarządem Województwa, jak i ze Starostwem Powiatowym w zakresie czasookresu inwestycji.

Radna p. Neumann – zwróciła uwagę, że środki ze sprzedaży działki przy ulicy Dworcowej miały być przeznaczone na zagospodarowanie tego terenu.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że o sposobie wydatkowania środków zdecyduje Rada Miasta.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie warto dzielić pieniędzy, których jeszcze nie ma.
Przypomniał, że w roku ubiegłym składał wniosek o oznakowanie ścieżki rowerowej na ulicy Dworcowej, na który otrzymał odpowiedź, że z chwilą zakończenie remontu tej ulicy zostanie wprowadzone oznakowanie. Dodał, że pomimo okresu jesiennego dużo dzieci jeździ rowerami i należy to oznakowanie wprowadzić jak najszybciej.
Następnie nawiązał do wcześniejszego wniosku dotyczącego drzew rosnących na terenie budynku na ulicy Dominikańskiej.
Nawiązując do sprawy przejścia dla pieszych na ulicy Dworcowej, na którym jest duże „wybrzuszenie”. Przypomniał, że w m-cu sierpniu br. wniosek tej treści złożył radny p. Dzikowski i sprawa nie została załatwiona. Dodał, że w chwili obecnej jest remontowana droga wojewódzka i należy zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o naprawę tego miejsca, aby nie dopuścić do jakiegoś wypadku.
Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy kamień znajdujący się na terenie działki przy ulicy Dworcowej, przewidzianej do sprzedaży zostanie w całości wywieziony do dnia przetargu.
Nawiązując do sprawy petycji mieszkańców Osiedla Skłodowskiej dotyczącej spalanych materiałów przez mieszkańców Osiedla nad Browiną, stwierdził, że domy znajdujące się bezpośrednio przy Osiedlu Skłodowskiej posiadają gaz, jednakże wiele osób szuka innych środków ogrzewania np. miałowe, które powoduje duże zadymienie. Przypomniał, że wspólnie z Burmistrzem Miasta czynili wiele starań, aby mieszkańcy tego terenu mieli założony gaz, jednakże przystąpienia do tej inwestycji przez Zakład Gazowniczy jest uzależnione od ilości osób, którzy będą odbiorcami gazu. Na dzień dzisiejszy jest zbyt mało wniosków i Zakład Gazowniczy nie jest zainteresowany inwestycją. Dodał, że z uwagi na wysokie koszty gazu ludzie boją się inwestowania w ogrzewanie ekologiczne.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński odpowiadając przedmówcy stwierdził, że oznakowanie ścieżki rowerowej zostanie wykonane.
Nawiązując do sprawy drzew na terenie posesji przy ulicy Dominikańskiej przypomniał, że jest to teren prywatny, jednakże ogrodzenie zostało założone na koszt miasta i również drzewa zostaną usunięte przez pracowników zieleni miejskiej, ponieważ właściciel tego terenu przebywa poza granicami kraju.
Sprawa przejścia dla pieszych na ulicy Dwrocowej – wyjaśnił, że sprawa ciągnie się od m-ca sierpnia, a ponieważ jest to droga wojewódzka Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg obiecał, że miejsce to zostanie naprawione w chwili, gdy rozpocznie się remont Alei 3-go Maja. Dodał, że zarówno w tej sprawie, jak i w sprawie skradzionego lustra na ulicy Toruńskiej, mówca codziennie interweniuje.
Przetarg na tereny po PKP odbędzie się 31 października br. i kamień, który pozostał na działce przewidzianej do sprzedaży zostanie do końca usunięty.
Sprawa gazu na działkach kolejowych – na około 180 domków zgłoszono 32 wnioski, inicjatywą Urzędu Miasta było, aby w cały planowany zakres włączyć mieszkańców ulicy Szosa Grudziądzka. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Szosy Grudziądzkiej. Przedstawiciel Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy zaproponował, aby zaczekać do końca m-ca października br. Mówca wraz z Burmistrzem Miasta chce przekonać przedstawicieli Zakładu Gazowniczego, aby przynajmniej częściowo zrobić Szosę Grudziądzką i ulicę Wiśniową.
Nawiązując do wniosku radnego p. Gzelli wyjaśnił, że konstrukcja na placu zabaw jest środkiem trwałym i mówca sprawdzi stopień amortyzacji.

Radny p. Błażejewicz – poruszając sprawę budynku na ulicy Dominikańskiej stwierdził, że na wniosek radnego p. Kordowskiego było wymienione ogrodzenie, a obecnie pracownicy zieleni miejskiej będą usuwali drzewa i zasugerował, aby spisywać koszty, którymi zostanie obciążony właściciel.
Nawiązując do sprawy częściowego podłączania gazu stwierdził, że jest to dobry pomysł i może on zmobilizować pozostałych mieszkańców do złożenia wniosku i rozpoczęcia tej inwestycji.

Radny p. Wrażeń – zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta dotyczącym usytuowania ulicy Łąkowej. Dodał, że w czasie wakacji zostało zasypanych około 20% dziur, a pozostało 80%.
Następnie przypomniał, że na terenie ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim było wycięte bardzo dużo drzew i Burmistrz Miasta poinformował mówcę, że uzyskał dużą ilość drewna do wykorzystania na ławki itp. Dodał, że naprzeciwko Urzędu Miasta – na parkingu jest ławeczka wokół drzewa. Zgłosił wniosek, aby z tych wyciętych drzew odbudować wspomnianą ławeczkę.
Następnie poruszył sprawę korzystania ze składowiska odpadów w Świeciu. Stwierdził, że mieszkańcy stwierdzili, że składowanie odpadów podrożało, a odbiór śmieci od mieszkańców podrożał o 100 %. Poprosił o wyjaśnienie, czy na SKO w Osnowie będzie podobna sytuacja.

Burmistrz Miasta p. Jagodziński – nawiązując do sprawy ulicy Łąkowej przypomniał, że przebiega ona od ulicy Kilińskiego do ulicy Panieńskiej wzdłuż ujęć wody, a jej druga część przebiega od ujęć wody do ulicy Ogrodowej. Dodał, że ulica Łąkowa na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Panieńskiej -wszystkie dziury zostały załatane. Natomiast drugi odcinek drogi został naprawiony w 90%. Dodał, że najprościej jest rzucić hasło typu Łąkowa, typu Wybudowanie, a nie wszystko można wykonać w ramach bieżącego utrzymania ulic. Nawiązując do sprawy ławki na postumencie wokół drzewa przy parkingu stwierdził, że zostanie uzupełnione w ciągu 14 dni.
Wyjaśniając sprawę składowania odpadów komunalnych poinformował, że od dnia 1 stycznia 2008 r. opłata za składowanie w całym kraju wzrośnie o 400%, co będzie miało przełożenie na koszty ponoszone przez poszczególnych mieszkańców.

Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie w jakich dniach była zrobiona ulica Łąkowa. Dodał, że dwa tygodnie temu był taki sam stan ten ulicy, jaki był.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wystąpień radnego p. Wrażenia stwierdził, że nie będzie tak w corocznych budżetach, że zostanie rzucone hasło „ulica Wybudowanie” i zaraz zostanie ono wykonane. Następnie hasło „ulica Łąkowa” i jest wykonane. Obecnie radny zawnioskował o ławkę na parkingu i Burmistrz p. Jagodziński stwierdził, że będzie wykonana w ciągu 14 dni. Mówca stwierdził, że najpierw musi sprawdzić czy jest drewno, stolarz itp. To nie jest obietnica, to jest tylko ewentualność. Zwracają się do radnego p. Wrażenia przypomniał, że nie ma robót bez kosztowych i roboty nie będą w taki sposób wykonywane.
Radny p. Wrażeń – temat ulicy Łąkowej został wywołany w grudniu i do dnia dzisiejszego nie dotrzymano obietnicy o jej wykonaniu.

Radny p. Giżyński – zgłosił wniosek dotyczący naprawy muru oporowego na ulicy Kwaitowej, który zdaniem mówcy powinien być naprawiony w ramach gwarancji przez wykonawcę .

Radna p. Boruszewska – podziękowała Burmistrzowi Miasta i wnioskodawcom za umieszczenie tablicy na bramce, upamiętniającej 29 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. W imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o umieszczenie na tej tablicy daty jej zamieszczenia lub też rocznicy pontyfikatu.

Radny p. Ziemecki – nawiązując do sprawy podwyższenia stawki bazowej za czynsz w mieszkaniach komunalnych do kwoty 4,17 zł./m2, co stanowi średni wzrost 24%. Zwrócił się pytaniem czy podana kwota stanowi 2% wskaźnika przeliczeniowego podanego przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego i czy wzrost musiał być tak wysoki.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że radny p. Ziemecki otrzyma pisemną odpowiedź na zadane pytanie.
Następnie zaapelował do radnych o szczegółową analizę projektów uchwał okołobudżetowych, które będą omawiane na sesji Rady Miasta w dniu 13 listopada br., ponieważ każde obniżenie podatków skutkuje zmniejszonym wpływem do budżetu miasta.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski przypomniał, że w biurze Rady Miasta znajduje się zeszyt wniosków radnych, który umożliwia załatwienie szeregu spraw w terminie wcześniejszym.
Punkt 14. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady II sesji Rady Miasta Chełmna.


Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)Wytworzył: Marzanna Westfalewska (23 października 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (26 listopada 2007, 11:08:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2401

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij