Protokół z XII sesji

Protokół Nr XII /2007
z XII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 11 września 2007 roku


Sesja odbyła się w dniu 11 września 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.00

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 21 radnych, co stanowi 100%

Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miasta

1. Przyjęcie porządku obrad XII sesji RM.
- przegłosowanie poprawek
2. Sprawa zmiany uchwały Nr XXX/313/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 19
grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Walentego Fiałka w Chełmnie

3. Sprawa zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2000 roku
w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej

4. Sprawa zmiany uchwały Nr XXIX/307/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia
5 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Chełmińskiemu Domu Kultury.

5. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2006 rok.

6. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej
budowy dworca PKS, drogi dojazdowej i parkingu”.

7. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej
rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem
Starogrodzkim”
Sprawa przyznania w roku 2007 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków oraz jej wysokości – drugi nabór.

9. Sprawa sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 528/2
położonej w Chełmnie na os. Raszei.

10. Sprawa sprzedaży lokalu użytkowego nr 7, położonego w Chełmnie przy ul.
Rybackiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu z działki nr 287

11. Sprawa wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu
Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na
likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej

12. Sprawa wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

13. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

14. Sprawa utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz
w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 21 października 2007 r.

15. Interpelacje radnych

16. Wolne wnioski i informacje
17. Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XII sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza

-Stwierdzenie quorum


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


- przyjęcie protokołów z X i XI sesji

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołów, protokoły z X i XI sesji uznaje za przyjęte

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Miasta Chełmna


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapytał czy radni maja propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad.
Następnie udzielił głosu Burmistrzowi Miasta

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - poprosił o przyjęcie propozycji zmiany do porządku obrad poprzez dodanie jednego punktu. Poinformował że zaproponowana zmiana jest wynikiem samorozwiązania się sejmu i ogłoszenia na dzień 21 października wyborów parlamentarnych. Wyjaśnił, że obowiązkiem gminy w takim przypadku jest przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów .

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem innych propozycji ,poddał pod głosowanie zaproponowaną przez Burmistrza poprawkę do porządku obrad
Za przyjęciem propozycji głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że radni jednogłośnie przyjęli propozycję rozszerzenia porządku obrad o punkt dotyczący utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Dodał, że punkt ten zostanie omówiony jako piętnasty, a kolejne punkty otrzymają numerację o numer wyższąAd.3. Sprawa zmiany uchwały Nr XXX/313/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia
19 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Walentego Fiałka w ChełmnieBurmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu )
Poinformował, że zmiany w statucie dotyczą li tylko i wyłącznie doprowadzenia zapisów w nim zawartych do obowiązującego stanu prawnego. Jako przykład podał zmianę zapisu np.: zarząd miasta zastąpić słowem burmistrz.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki ( opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu ).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p,. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/61/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/313/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu )Ad.4. Sprawa zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2000
roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi ChełmińskiejBurmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. ( załącznik nr 5 do protokołu )
Dodał, że propozycja zmian spowodowana jest analogicznym powodem jak w przypadku przyjmowania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki ( opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu ).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/62/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej. została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu )Ad.5. Sprawa zmiany uchwały Nr XXIX/307/2000 Rady Miasta Chełmna
z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Chełmińskiemu
Domu Kultury.Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
( załącznik nr 8 do protokołu )
Stwierdził, że w podobnie jak w przypadku poprzednich statutów również zaproponowane zmiany z statucie CHDK mają na celu spowodowanie, aby zapisy w nim zawarte były zgodne z obowiązującym prawem

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki ( opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu ).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/63/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/307/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Chełmińskiemu Domu Kultury została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu )
Ad. 6. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2006 rok.
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr ( stanowi załącznik nr 11 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 12 do protokołu )
Następnie zgłosiła autokorektę do projektu uchwały ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu ( opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu ).
Następnie odczytał pismo Rady Rodziców przy szkole Podstawowej Nr 1 ( stanowi załącznik nr 15 do protokołu )

Radny p. Giżyński – zwracając się do radcy prawnego poprosił o następującą informację dotyczącą stowarzyszenia Sclavinia, a mianowicie miasto dotuje to stowarzyszenie kwotą 7 tys. zł., a jak wynika z posiadanych przez mówcę informacji, Stowarzyszenie nie rozliczyło się do tej pory ze środków zeszłorocznych.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że w ubiegłym roku miasto nie udzielało Sclavinii dotacji, wobec czego nie przedstawiono rozliczenia.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przypomniała, że w roku 2005 przekazano kwotę 7 tys. zł. na stowarzyszenie, natomiast w 2006 roku Zarząd Sclavinii nie wystąpił z wnioskiem o dotację, pomimo, że w planie była zabezpieczona kwota 7 tys. zł. Dodała, że nie było rozliczenia , ponieważ środki nie zostały przekazane


Radny p. Dzikowski jako członek tego stowarzyszenia stwierdził, że zarząd Sclavini ze zdziwieniem przyjął fakt, iż środki dla fundacji nie zostały przekazane, mimo, iż w budżecie takowe były zagwarantowane. Zwrócił uwagę, że miasto jest jednym z trzech podmiotów należących do Sclavinii i jako takie środków nie przekazało.
Kontynuując poinformował, że Stowarzyszenie w roku bieżącym zamierza zakończyć zastój w swojej działalności, są nowe pomysły na których wprowadzenie w życie niezbędne jest przyznanie środków.
W dalszej części wypowiedzi zapytał Skarbnika Miasta, co stało się ze środkami, których w roku ubiegłym Sclavinia nie otrzymała i czy jest szansa, aby otrzymała je w roku bieżącym

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – po raz kolejny stwierdziła, że w roku ubiegłym Zarząd Sclavinii nie złożył wniosku o środki, chociaż były one w planie budżetu zabezpieczone, nie mogły być przekazane. Środki te nie zostały wykorzystane i były jako wolne środki stąd zamiast deficytu za 2006 rok była nadwyżka. Odpowiadając na drugie pytanie poinformowała, że budżet jest roczny, co oznacza, ze środki te nie mogą być przekazane w bieżącym roku

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było , 3 radnych wstrzymało się od głosu

Przewodniczący obrad p,. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2006 rok została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr16 do protokołu )


Ad.7. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-
kosztorysowej budowy dworca PKS, drogi dojazdowej i parkingu”.
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
( stanowi załącznik nr 17 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 18 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie;
- Komisji Budżetu ( opinia stanowi załącznik nr 19 do protokołu ).
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
Środowiska ( opinia stanowi załącznik nr 20 do protokołu )


Radny p. Giżyński – zwracając uwagę na paragraf 2 uchwały i zapis „ kwotę nieprzekraczającą”, w związku z tym, iż jest to uchwała budżetowa zasugerował wykreślenie słowa „ nieprzekraczającą . Zdaniem mówcy w późniejszym terminie zostanie ustalone konkretna kwota


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił autokorektę o wykreślenie słowa „ nieprzekraczającą’ w paragrafie 2 omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było , 1 radny wstrzymał się od głosu

Przewodniczący obrad p,. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej budowy dworca PKS, drogi dojazdowej i parkingu”. została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu )Ad. 8. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano –
kosztorysowej rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego nad
Jeziorem Starogrodzkim”


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 22 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 23 do protokołu ) następnie zgłosił autopoprawke w- w paragrafie 2 wykreśla się słowo „ nieprzekraczajacą”

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie;
- Komisji Budżetu ( opinia stanowi załącznik nr 24 do protokołu ).
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
Środowiska ( opinia stanowi załącznik nr 25 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny głosował przeciw, głosów wstrzymujących nie było .


Przewodniczący obrad p,. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/66/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim” została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu )Ad.9. Sprawa przyznania w roku 2007 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków oraz jej wysokości – drugi nabór.Burmistrz Miasta p. Kędzierski przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 27 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 28 do protokołu )
Przypomniał, że jest to druga tura przyznania dotacji w tym zakresie. Po pierwszej turze została kwota 71.921, 90 zł. Wpłynęło 5 wniosków, w projekcie uchwały proponuje się przyznanie dotacji 3 podmiotom, niemniej jeden podmiot wycofał swoją ofertę. Wobec czego, aby pozostać w zgodzie z obowiązującym regulaminem przyznawania dotacji i zapisem, iż gmina może dofinansować maksymalnie do 50% wartości kosztorysowej zaproponował zwiększenie dotacji dla pozostałych dwóch podmiotów w taki sposób, aby otrzymali dotację do 50% wartości zadania

Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę, że w miesiącu czerwcu Rada Miasta przyznawała dotacje, tymczasem do dnia dzisiejszego w trzech przypadkach prace nie zostały rozpoczęte, a 15 listopada, to obligatoryjny termin dla wnioskodawców na wykorzystanie tych środków.
Kontynuując zasugerował w roku przyszłym zmianę regulaminu przyznawania dotacji w taki sposób, aby z dotacji mogły korzystać inne podmioty, również te, których kamienice nie zostały ujęte w rejestrze zabytków.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - wyjaśnił, że nie można zmienić regulaminu w tym zakresie, bowiem są to środki , które mogą być przeznaczone li tylko i wyłącznie na remonty zabytków wpisanych do rejestru , co jest wymogiem ustawowym

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/67/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie przyznania w roku 2007 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – drugi nabór została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu )Ad.10. Sprawa sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr
528/2 położonej w Chełmnie na os. Raszei.Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 30 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 31 do protokołu )
Następnie poprosił o poprawienie błędu maszynowego jaki wkradł się do projektu uchwały, a mianowicie w paragrafie 1 na Gmina miasta Chełmna zamierza w drodze bezprzetargowej sprzedać p. Henryce Stankiewicz 399/1167 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr
528/2

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 32 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 528/2 położonej w Chełmnie na os. Raszei została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu )


Ad.10. Sprawa sprzedaży lokalu użytkowego nr 7, położonego w Chełmnie przy
ul. Rybackiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu z działki nr 287


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr ( stanowi załącznik nr 34 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 35 do protokołu )Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 36 do protokołu )

Radny p. Giżyński – informując, iż jest za sprzedażą tego lokalu nieprzynoszącego zysków, zaprotestował przeciw informacji zawartej w uzasadnieniu, iż to czy jest tam centralne ogrzewanie, czy nie, nie decyduje i wartości lokalu.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, że w wycenach ujęte były kwoty dotyczące lokali wyposażonych w centralne ogrzewanie, natomiast błąd był wyłącznie w opisie.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 , położonego w Chełmnie przy ul. Rybackiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 287 została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.12 Sprawa wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu
Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr ( stanowi załącznik nr 38do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 39 do protokołu ).
Następnie odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 40 do protokołu )

Radny p. Wrażeń – nie zgodził się z uzasadnieniem Przewodniczącego Rady twierdząc, iż mieszkańcy naszego miasta jadąc do szpitala dotychczas w jednym szpitalu wykonywali wszystkie badania, a teraz mimo, iż opieka medyczna będzie zapewniona, pacjenci będą musieli jeździć do kilku szpitali.


Radny p. Mikrut – jako członek Komisji wydającej opinie pozytywną do projektu uchwały poinformował, iż zadał sobie trud, aby dokładnie sprawdzić temat.
Wyjaśnił, że obecnie stabilizuje się rynek usług medycznych i wszystkie jednostki i szpitale składają określone oferty, mają zapisane w Statutach jakie mają przychodnie , jakich specjalistów. Narodowy Fundusz przydziela środki i zawiera kontrakty jedynie z najlepiej przygotowanymi jednostkami. W przypadku, gdy dany szpital nie ma przyznanych środków na dane zadanie i nie prowadzi usług w danym zakresie, wówczas porządkując statut likwiduje zapisy niezgodne z zadaniami wykonywanymi w tej placówce.
Dodał, że chełmiński szpital nie ma i nigdy nie miał żadnych relacji z tamtym szpitalem, nasi pacjenci nie są i nie będą tam kierowani.

Radny p. Ziemecki – nie zgodził się z wypowiedzią radnego Wrażnia zwracając uwagę, że to pracownicy szpitala, jako fachowcy muszą podjąć decyzję sami. Poparł wypowiedź przedmówcy , iż należy ułatwić szpitalowi realizację zamierzonych zadań

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw głosował 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/70 /2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu )


Ad. 13. Sprawa wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 42do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 42 do protokołu ).

Radca prawny p. Stegienka – poinformował, iż w dniu 7 września otrzymał wezwanie do usunięcia braków formalnych wniesionej skargi, poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed sądami administracyjnymi, a także nadesłanie uchwały podjętej w związku ze złożeniem skargi do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze. Dodał, że o ile radni zgadzają się z zapisami zawartymi w skardze prosi o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.


Radny p. Wygnański – poprosił o wyjaśnienie, czy skarga została już wniesiona, a Rada ma dopiero przyjąć uchwałę o jej wniesieniu. W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że swego czasu Komisja Budżetu, której przewodniczy optowała za jednym odznaczeniem , wyrażając zadowolenie , że wojewoda jest tego samego zdania.

Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że zgodnie z orzecznictwem NSA uchwała , o której mowa może być przyjęta przez organ stanowiący post faktum .

Radny p. Ziemecki – poprosił o informację jakie koszty z tego tytułu poniesie miasto w przypadku przegranej oraz czy wówczas Rada będzie musiała podejmować nowy regulamin w tym zakresie.

Radca prawny p. Stegienka – poinformował , że jest to wyłącznie koszt wniesienia skargi w wysokości 300 zł. oraz ewentualnie koszt zastępstwa procesowego w wysokości 120 zł.
Odpowiadając na pytanie drugie wyjaśnił, że w takim przypadku należałoby przyjąć nowy regulamin.

Radny p. Jurczak – poprosił o informację, czy Chełmno jest jedynym miastem, które proponuje dwa wyróżnienia

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że Chełmno nie jest jedynym miastem, które proponuje dwa wyróżnienia i wzorowało się na innych miastach, gdzie nadzór nie kwestionował zasadności przyznawania dwóch wyróżnień. Zdaniem mówcy warto doprowadzić do tego, aby zakwestionowana przez nadzór uchwała weszła w życie. Poprosił o podjęcie uchwały.

Radca prawny p. Stegienka – dodał, że do dnia dzisiejszego orzecznictwo nie zajmowało się rozstrzyganiem spraw w zakresie przyznawania odznaczeń, co oznacza , iż złożenie przedmiotowej skargi zobliguje sąd administracyjnych do wypowiedzenia się na temat kwestii, która nie została rozstrzygnięta. Zwrócił uwagę na zapis paragrafu 3 skargi ,gdzie wskazano ok. 50 różnych miast , które wyróżniały dwa rodzaje honorowego obywatelstwa.
Zwrócił uwagę, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego opublikowanych jest 7 uchwał z różnych miast mówiących o nadawaniu zarówno tytułów honorowy jak i zasłużony, te dwa tytułu zawarte są zawsze w jednej uchwale. Jako przykład podał miasto Włocławek.

Radny p. Giżyński - wyrażając opinię, iż warto podjąć działania, aby sąd zadecydował czy uchwała, o której mowa będzie obowiązywała poprosił o informacje, czy uchwała, która będzie , w przypadku przegranej pociągała skutki finansowe, nie powinna mieć kontrasygnaty skarbnika miasta.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że w budżecie Pani Sekretarz posiada środki m.in. na koszty sądowe i administracyjne.

Radny p. Błażejewicz – poprosił radcę prawnego o podanie jak długo w przybliżeniu trwało będzie rozstrzygnięcie sprawy.


Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że Bydgoski Sąd Administracyjny wyznacza terminy posiedzeń zazwyczaj po 5-6 miesiącach. Dodał, że zawsze jest to jedno posiedzenie, na którym następuje rozstrzygnięcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw głosował 1 radny, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/71 /2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu )Ad.14. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 44 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 45 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
- Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 46 do protokołu ),
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
Środowiska ( opinia stanowi załącznik nr 47 do protokołu )


Radna p. Neumann - wskazując na załącznik nr 3 poinformowała, że członkowie Komisji Rewizyjnej zastanawiali się nad budynkiem po Ojarze.
Stwierdziła, iż w związku z tym , że Rada ma podjąć decyzję nad przekształceniem tego budynku pod funkcje mieszkalne, nasuwa się pytanie czy, skoro obecnie pomieszczenia w tym budynki zajmowane są przez Spółdzielnię Odnowa oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie lepiej zostawić tam funkcje administracyjno biurowe

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - poinformował, że Spółdzielnia „Odnowa” jest świadoma tego, że pomieszczenia otrzymała maksymalnie na półtora roku, co zresztą jest na prośbę Prezesa Jakubowskiego. Dodał, że umowa jest korzystna dla obu stron – Spółdzielnia „Odnowa” ma niższe koszty związane z wynajmem pomieszczeń, a miasto wpływy z tytułu dzierżawy nie zajętego budynku. Poinformował że również Stowarzyszenie Ludzie ludziom będzie również wynajmowało tam pomieszczenia , niemniej obie te instytucje wiedzą, iż będzie to na okres maksymalnie półtora roku, ponieważ tyle mniej więcej zajmie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.
Jeśli chodzi o MKRPA poinformował, że są to inne pomieszczenia z osobnym wejściem, co oznacza, że świetlica może nadal tam funkcjonować.
Kontynuując stwierdził, że być może nawet po zmianie planu zagospodarowania miasto nie będzie miało środków na wykonanie tam mieszkań, wówczas będzie można przedłużyć umowy. Kontynuując stwierdził, że nie można hołubić podmiotu w nieskończoność, ponieważ w mieście jest wiele firm zatrudniających ludzi. Zdaniem mówcy opieka miasta jest niezbędna, ale na początku działalności, a następnie musi tak pracować, aby stać się normalną firmą przynoszącą zysk.

Radny p. Ziemecki – zasugerował podejście kompleksowe w stosunku do budynku przy ul. Kamionka 3, a mianowicie należy rozważyć czy koszt adaptacji tego budynku na mieszkania nie będzie wyższy od postawienia nowego budynku, ponadto należy wziąć pod uwagę to , że w sąsiedztwie tego pomieszczenia są murowane magazyny , wiata oraz stolarnia.
Zasugerował zagospodarowanie tego terenu poprzez przeniesienie magazynów z ul. Biskupiej i uporządkowanie tamtejszego terenu wiedząc, że wkrótce powstanie tam hala sportowa . Złożył wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały załącznika nr 3 .

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - wyjaśnił, co następuje – na dzień dzisiejszy w budynku przy ul. Kamionka 3 jest funkcja administracyjna, za budynkiem jest stolarnia i obiekty wynajmowane przez Pana Paczkowskiego. Zapytał, czy wniosek przedmówcy ma na celu odebranie panu Paczkowskiemu tych budynków i oddanie ich Spółdzielni „Odnowa” na produkcję. Zdaniem mówcy przeznaczenie tego terenu pod produkcję nie jest najlepszym wyjściem z uwagi na uciążliwość jakie z tego tytułu nastąpiłyby dla okolicznych mieszkańców. Po raz kolejny zasugerował, aby zrobić tam mieszkania

Radny p. Ziemecki – wyjaśnił że nie zamierzał proponować wyrzucania Pana Paczkowskiego, a raczej rozszerzenie możliwości dla innych podmiotów, tak aby wszystkie pomieszczenia i cały teren był zagospodarowany, co będzie znacznie trudniejsze gdy powstaną tam mieszkania.

Radny p. Błażejewicz - poprosił o wyjaśnienie zapisu zawartego w uzasadnieniu, a mianowicie, że zostało złożonych 8 wniosków, z których 6 rozpatrzono pozytywnie i dwa negatywnie Zwracając uwagę, iż opisano wnioski rozparzone pozytywnie poprosił o przedstawienie nie przyjętych wniosków ze wskazaniem powodu ich odrzucenia.
Wracając do sprawy budynku przy ul. Kamionka 3 zapytał czy zmiana funkcji ma polegać na przekształceniu funkcji budynku tylko pod mieszkalną czy też o rozszerzenie jego funkcji i dopisanie funkcji mieszkalne. Zdaniem mówcy w tym drugim przypadku można by bardziej elastycznie podejść do zagospodarowania tego budynku.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - wyjaśnił, co następuje – dwa odrzucone wnioski, nie zostały przyjęte ponieważ dotyczyły zmiany w planie. Przypomniał, że aby zmienić plan zagospodarowania zmiany muszą być zgodne ze studium uwarunkowań, które zostało uchwalone w 1999 roku. Wnioski te mogą zostać uwzględniony przy uchwalaniu studium, co nastąpi pod koniec bieżącego roku.Kontynuując uznał za zasadną propozycję radnego Błażejewicza odnośnie rozszerzenia funkcji budynku przy Komionce o funkcje mieszkalne, niemniej należy sprawdzić czy byłoby to zgodne z prawem. Zasugerował przerwę w obradach w celu wyjaśnienia powyższego.

Radny p. Wrażeń stwierdził cyt.: „ Pan, który był u nas na komisji , mamy tutaj mapki, mało wiele się orientujemy co , gdzie, jak. I pan ,tutaj akurat mam mapkę o gazowni mówił nam, że mieszkalnictwo w tym obszarze zajętym, zakreślonym tą grubą linią, bo on jeszcze nie wie jak pan urbanista zadecyduje. Pan burmistrz odnośnie jednego , konkretnego budynku przedstawił nam temat mieszkalnictwo i w pozostałych sprawach było tak samo, Mariana Buczka, gdzie ma być sklep, Młyńska jest też obszar więcej zarezerwowany pod handel. Teraz następna sprawa to jest taka dotycząca tych wniosków ośmiu jak tu pisze. Panie Burmistrzu tyle , co ja się orientuję, to złożonych było ich cztery, a jeden wniosek , to żeśmy razem ., wspólnie składali. Odpowiedzi, Panie Burmistrzu, takie same odpowiedzi dostało trzech ludzi. Jeden wnioskodawca nie ma go i nie ma i nie mogłem dotrzeć do niego. Odpowiedź do jednego wniosku to była 5.7.2007, odpowiedź do drugiego wniosku 5.7.2007 i trzeci tak samo 5.7.2007 i jeszcze jest czwarty wniosek, który po prostu ta Pani wyjechała i nie ma . To są już cztery wnioski. Ci ludzie przed podjęciem, przed uchwaleniem planu, który był uchwalony, wdrożony w życie 18.12.2006 roku. Ci ludzie, te cztery podmioty tak samo składały wnioski i zostały odrzucone. A następny wniosek, Panie Burmistrzu to jest taki- Chełmno, dnia 13 grudnia 2006 uwzględniając jednakże Pański wniosek informuję, iż przy najbliższej zmianie planu zaproponuję przeznaczenie wnioskowanego gruntu do zabudowy z przeznaczeniem na działki budowlane. To jest działeczka nr 139 Wybudowanie. Z tym wnioskiem byłem u Pana Burmistrza. Pan Burmistrz ,mówi o dobrze załatwimy tą sprawę. Poszedłem do Pana, który prowadzi te wnioski, mniejsza o to jak się nazywa i mówię, czy powtórzyć ten wniosek. Nie wszystko jest aktualne, wszystko będzie załatwione. I teraz nie wiem Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący , co z tym fantem zrobimy. Należy ludziom pomagać, należy studium , plany zmieniać, żeby to nasze miasto się rozwijało. Nie jestem przeciwny tym zmianom, które dzisiaj tu podejmiemy, jestem za tym, żeby tych zmian było więcej. Żeby nasi mieszkańcy, naszego miasta mogli się rozwija,. W tym jednym przypadku, od jednego podmiotu, ten Pan już wystąpił na drogę , wszczął procedurę budowlaną. Sprawa runęła u pana konserwatora, bo Pan konserwator sobie nie pozwolił, nie dał czasu przyjechać i zobaczyć jak ten teren wygląda i napisał temu Panu takie dziwne rzeczy, że zasłoni panoramę miasta Chełmna i tak dalej architektonicznie bardzo bogate. Z daleka, z fotela opisał sprawę. Ten Pan odwołał się do Ministerstwa Kultury. Odpowiedź zupełnie inna, że można się pobudować, że to nie przeszkadza, że nie zasłoni panoramy miasta Chełmna , że nie ma żadnych tam innych sprzeciwów. Pan Burmistrz odpisuje tam w tych pismach, że hałas. Panie Burmistrzu ja też nie mogę spać w nocy, też jest hałas. Każdego wola jest taka, jak podejmuje budowę i wie gdzie chce się budować, niech się buduje, on będzie sam mieszkał z tym hałasem. Tym bardziej Pan Burmistrz odpisuje w piśmie, że musi drogę pobudować. Ci mieszkańcy drogi, na te działki dają własne drogi, że urząd miasta nie jest zobowiązany tych dróg utrzymać, ani wykupić ani nic zrobić. Jeszcze przed uchwaleniem tych planów, ten pan miał urbanistę z Grudziądza na tej działce, bo i taka sprawa musiała być. Pan Urbanista wydał ocenę pozytywną. Dlaczego my robimy tak na poprzek ludziom” koniec cytatu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - stwierdził, że nie zamierza występować w roli rzecznika Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wyjaśniać na jakiej podstawie wydał opinię, jak również nie czuje się upoważniony do oceny tej opinii.
Kontynuując wrócił do wypowiedzi przedmówcy, iż ludzie są świadomi kupując działkę, że nie ma tam drogi, wodociągu , kanalizacji itd., Przyznał, że to prawda dodając, że są również świadomi jakie obowiązki spoczywają na gminie . Wyjaśnił, że gmina sprzedając działkę za kwotę 20 czy 25 tys. musi liczyć się z tym, iż zaczną napływać wnioski o drogę itd., co oznacza, że wydać gmina będzie musiała kilkakrotnie więcej. Zdaniem mówcy nie jest to dobry interes. W związku z powyższym nie można mieć gwarancji, że mieszkaniec, który pobuduje dom przy jedynce za jakiś czas nie wystąpi z wnioskiem o wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych.
Kontynuując wyraził ubolewanie, iż członek komisji rewizyjnej ma tak wiele pytań i wątpliwości, a komisja ta nie wydała do sesji ani jednej opinii.

Radny p. Giżyński – jako przewodniczący Komisji Rewizyjne stwierdził, że na komisji podczas analizy materiałów jej członkowie omawiali m.in. sprawę działki, o której mówił Pan Wrażeń.
Następnie zwrócił uwagę, że aby Spółdzielnię „Odnowa” przestać hołubić trzeba ją najpierw zacząć hołubić. Zasugerował przyjrzenie się w jaki sposób miasto Świecie wspiera podobną spółdzielnię. Natomiast przeznaczenie budynku na Kamionce, gdzie w pobliżu znajduje się warsztat, na mieszkania, zdaniem mówcy prędzej czy później spowoduje konflikty. Zwrócił również uwagę, że budżet miasta Chełmna nie jest tak wielki i mogą być trudności z jednoczesnym sfinansowaniem adaptacji pomieszczeń w budynku po Ojarze na mieszkania oraz budowania bloku mieszkalnego. Zdaniem mówcy należy rozpocząć i pobudować blok mieszkalny i nie adaptować pomieszczeń na Kamionce.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że nie będzie dyskutował na temat hołubienia Spółdzielni „Odnowa”, chociaż zdaniem mówcy gdyby Pan Radny wiedział kto jest jej organem założycielskim zapewne nie robiłby mówcy takich wyrzutów oraz nie zastanawiał kto tę spółdzielnię winien hołubić , a także czy burmistrz faktycznie jej nie hołubi.
Odnośnie budynku komunalnego poinformował, że proces inwestycyjny związany z jego budową został rozpoczęty. Do15 grudnia firma ma obowiązek złożenia dokumentacji technicznej, co oznacza , że w roku przyszłym przy planowaniu budżetu Rada otrzyma propozycję z jakich środków, za jaką kwotę budynek ma być sfinansowany. Podtrzymał prośbę o ogłoszenie przerwy w obradach, ponieważ propozycja Radnego Błażejewicza jest naprawdę mądra i logiczna, ponieważ im więcej funkcji tym większa możliwość manewru.

Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza stwierdził cyt: to są tereny prywatne, mówimy cały czas o terenach prywatnych. Wnioskodawcy udostępniają dojazd. Nabywający działkę krewny, czy nie krewny , córka, czy syn będzie miał w księdze wieczystej dojazd od ulicy Wilsona. Wracając do tematu kanalizacji, jest druga nitka dołem pociągnięta od E-1, że nie ma problemu z włączeniem się do kanalizacji, z energetyką też nie ma problemu, a budynki wysunięte na Zakolu są jeszcze bliżej od budynków proponowanych. Pan Urbanista z Grudziądza jak był, określił to, że nie ma sprzeciwu.I panie Burmistrzu nikt do tutejszego urzędu nie będzie chodził ,żeby Pan tam robił drogę, bo kupujący działkę kupuje i drogę. Cześć osiedla Wilsona jest w ten sposób podzielona. Mieszkańcy między sobą podzielili, pobudowały się drogi i każdy ma udział w drodze i nikt do urzędu nie będzie przychodził. Panie Burmistrzu a Pan pisz, że Pan musi drogę wybudować, nie wszyscy chcą”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski ad vocem – stwierdził, że urbanista z Grudziądza nie jest autorytetem mimo, iż z pewnością jest doskonałym fachowcem, i nie on będzie decydował o tym , co się będzie w tym mieście budowało. Zwracając się do przedmówcy przypomniał, że jako radny przyjmował plan zagospodarowania a obecnie, skoro ma tak wiele wniosków winien był złożyć je przed sesją, wówczas ta ponad godzinna dyskusja na sesji nie miałaby miejsca

Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt.” Panie Burmistrzu, u Pana w gabinecie byłem z tym wnioskiem, z tą odpowiedzią, którą otrzymałem u Pana. Poszedłem jeszcze do tego działu gdzie są przyjmowane wnioski, przedłożyłem to i co, uważałem , że sprawa będzie załatwiona”

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie

Przewodniczący obrad stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego jest tak obszernym dokumentem , iż nikt nie jest w stanie zapamiętać wszystkich zawartych w nim zapisów. W związku z powyższym odczytał fragment planu mówiący o tym jakie funkcje są w tym budynku przewidziane: „ teren C30Up plan ustala przeznaczenie podstawowe, tereny obiektów usługowych i produkcyjnych – hurtownie, rzemiosło, handel, administracja. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające usługi oświatowo – wychowawcze. Dopuszczalne obiekty i urządzenia towarzyszące- budynki gospodarcze, garaże, inne budynki i urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania funkcji podstawowej. Charakter działań – adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy i wymiany budynków i urządzeń w ramach wydzielonych terenów, zgodnie z paragrafem 9 ust.4 i ust. 9 pkt 1 ppkt CE, pkt 3, 4 oraz ust. 12 pkt 2. Przestrzenna adaptacja w zakresie określonym również obiektu wpisanego do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oznaczonego na rysunku w planie. Warunki urbanistyczne- obsługa komunikacyjna, linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu , stanowiącym załącznik”.
Po konsultacji ze specjalistą od zagospodarowania przestrzennego, aby nie rezygnować z funkcji mieszkaniowej poinformował, że można wpisać rozszerzenie funkcji o jeszcze kilka, niemniej zdaniem mówcy nie jest to zasadne na dzisiejszej sesji, ponieważ Rada nie uchwala planu zagospodarowania, a jedynie ma podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany to znaczy, że Rada ma podjąć decyzję na jakim terenie należy dokonać zmian w planie zagospodarowania.Dopiero po podjęcie tej uchwały materiały trafią do urbanisty, który określi, czy można tam wprowadzić funkcje mieszkaniowe, następnie dokumenty po raz kolejny sprawa trafią pod obrady sesji i Rada zadecyduje, czy mają tam być mieszkania czy też nie.

Radny p. Ziemecki – wyrażając ubolewanie , iż to bardzo obszerne wyjaśnienie nie padło wcześniej, stwierdził, że wycofuje swój wniosek.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 48 do protokołu )Ad. 15. Sprawa utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie
śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października
2007 r.Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 49 do protokołu )wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 50 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p,. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomoc społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 51 do protokołu )
Ad. 16. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrkowski – stwierdził, że do dnia sesji nikt z radnych nie złożył interpelacji.

Ad.17. Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - przypominając, że na okres wakacji radni zawiesili pełnienie dyżurów w biurze rady poinformował, że po dyskusji z liderami klubów ustalono, iż będąc otwarci na problemy mieszkańców, wszyscy radni będą do dyspozycji i na życzenie będą spotykali się z każdym mieszkańcem, w każdej sprawie. W biurze Rady będzie wyłożony zeszyt, w którym mieszkańcy będą mogli za pisywać się na spotkania z dowolnym radnym.
Następnie , informując, iż Burmistrz Miasta zgodnie z obowiązującym terminem złożył informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku , poprosił, aby wszyscy radni po sesji odebrali z biura Rady swoje egzemplarze.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypominając, że od 15 września w mieście będzie gościła delegacja z partnerskiego miasta Hann Munden wraz z tamtejszym chórem poinformował, iż występy chórów odbędą się w kościele Piotra i Pawła na ul. Wodnej, a nie jak podano w zaproszeniach w kościele pofranciszkańskim, w którym rozpoczęto już prace remontowe. Zaprosił zebranych do wzięcia udziału we wszystkich imprezach zorganizowanych z okazji przyjazdu delegacji niemieckiej. Zaprosił również do wspólnego złożenia kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza w dniu 17 września br.


Radny p. Wrażeń – stwierdził, że podziękowania należą się Burmistrzowi miasta za częściowe poprawienie warunków mieszkańcom Wybudowania. W imieniu mieszkańców ul. Łąkowej wyraził nadzieję, iż do końca bieżącego roku również i ta ulica zostanie utwardzona.
W dalszej części wypowiedzi , wskazując na drogę od os. Skłodowskiej w kierunku os. Raszei, która została wyłożona białym tłuczniem, stwierdził, że chodzenie tą droga obecnie jest bardzo niewygodne i szczególnie kłopotliwe dla kobiet chodzących w butach na obcasach oraz kobiet z wózkami dziecięcymi.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podziękował w imieniu swego zastępy za pochwały dotyczące ul. Wybudowanie obiecując jednocześnie, iż dołoży starań, aby jeszcze do końca roku zrobić ul.Łąkową
Odnośnie przejścia stwierdził, że jest przekonany, iż zasadne było wyłożenie tej drogi tłuczniem, ponieważ uprzednio było tam błoto i kałuże, co znacznie bardziej utrudniało przejście. Kontynuując stwierdził, że problem tej drogi wkrótce zostanie rozwiązany , ponieważ 31 października odbędzie się licytacja, a jest to teren, które miasto zamierza zbyć za cenę wywoławczą 6.430 tys. zł.Radny p. Kordowski –poinformował, że sprawa dymiącego komina z piekarni przy ul. Polnej została rozwiązana . Zdaniem mówcy zakończyło się utrudnienie z tym związane, ponieważ jak wynika z pisma Prezesa w czerwcu dokonano modernizacji pieca piekarniczego, co zminimalizowało emisję dymu. W imieniu mieszkańców tej okolicy podziękował prezesowi za podjęcie skutecznych działań
Zwracając się do Burmistrza przypomniał, iż na jednej z poprzednich sesji zwracał się o nazwanie parku Chełmińskim Parkiem Pamięci i Tolerancji
Następnie w związku z ogłoszeniem na dzień 21 października terminu wyborów parlamentarnych zaproponował, aby p. Przewodniczący zorganizował spotkanie liderów wszystkich klubów wspólnie być może z Przewodniczącym Rady Powiatu celem podjęcia działań i dojścia do porozumienia w sprawie wysunięcia wspólnego kandydata reprezentującego nasze miasto w sejmie. Zdaniem mówcy byłoby to dla miasta i powiatu bardzo korzystne.
Zwracając się do Burmistrza wyraził ubolewanie nad złym stanem elewacji chełmińskich kamienic. Zwrócił uwagę, że na starówce sklepy usytuowane w zabytkowych Kamienicach, są zamykane, a w ich miejsce otwiera się nowe sklepy, wówczas nowy właściciel dokonuje malowania elewacji tylko wokół własnego sklepu, co jeszcze uwypukla stan zniszczenia pozostałej części budynku. Zasugerował administracyjne działania ograniczające dokonywania takich częściowych remontów

Radny p. Mikrut – zwracając uwagę na byłą hurtownie przy ul. Gorczyckiego. Uprzednio teren ten była zabezpieczony, strzeżony, obecnie budynek został kompletnie zdewastowany, jest to miejsce spotkań dzieci i młodzieży i grozi wypadkiem. Zasugerował wystąpienie do właściciela o uprzątnięcie terenu.

Radna p. Neumann – poinformowała, że przy ul. Osnowskiej zjazd w kierunku osiedla Nad Browiną gdzie podczas opadów deszczu woda gromadzi się, a z braku odpływu powstają olbrzymie kałuże, co utrudnia zarówno przejazd jak i przejście pieszym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przypomniał radnym, że w biurze Rady znajduje się zeszyt, w którym rani mogą zapisywać swoje wnioski nie czekając do dnia sesji, co pozwoli na wcześniejsze interwencje odpowiednich służb.

Radny p. Dzikowski – poinformował że był pierwszym radnym , który poprosił o zeszyt do wpisywania wniosków, pomimo , iż upłynęły dwa miesiące od propozycji założenia takiego zeszytu. Dodał, że po wpisie reakcja Burmistrza była natychmiastowa.
Zdaniem mówcy trudno dać wiarę, iż wszyscy radni zapomnieli o tym zeszycie i można domniemać , że chodzi raczej o wystąpienia publiczne

Radny p. Wrażeń – zaproponował założenie w biurze Rady drugiego zeszytu dla mieszkańców naszego miasta.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że jeśli mieszkaniec bardzo będzie chciał może skorzystać z tego samego zeszytu, niemniej po to są radni, aby reprezentowali interesy mieszkańców, a społeczeństwo po to radnych wybiera i na nich głosuje.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień;
- wniosek radnej Neumann – odpowiednie służby urzędu sprawdzą , co jest powodem, że woda we wskazanym miejscu tworzy kałuże podczas ulewy,
- odpowiadając rademu Mikrutowi – stwierdził, że wystosuje pismo do właściciela terenu w tej sprawie.
Kontynuując poprosił radnych o korzystanie z zeszytu informując, że przyspieszy to i znacznie usprawni usuwanie wskazanych przez radnych nieprawidłowości.
Poinformował zebranych , że pomysłodawcą założenia zeszytu jest radny Mikrut, a mówca uznając pomysł za słuszny stara się go realizować .
Złożył obietnicę, informując o koleżeńskiej umowie z pracownikami biura rady, iż niezwłocznie przekażą mówcy wnioski, że będą one realizowane bezzwłocznie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował radnych, że do biura wpłynęło pismo ZUA Ojar dotyczące zaległości czynszowych , oraz umorzeń ( pismo stanowi załącznik nr do protokołu )

Ad. 18. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie
Protokołowała: Przewodniczył:

( Danuta Derebcka ) ( Waldemar Piotrowski )


Wytworzył: Marzanna Westfalewska (31 października 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (31 października 2007, 10:09:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1872

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij