Protokół z XI sesji


Protokół Nr XI/2007
z XI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 3 lipca 2007 rokuSesja odbyła się w dniu 3 lipca 2007 roku i trwała od godz. 14.00 do godz. 15.40
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 20 radnych, co stanowi 95,2 %.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji RM.

3. Sprawa przystąpienia do porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w kwestii opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.

4. Sprawa przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

5. Zakończenie


Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia XI sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.

· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny jest radny p. Marian Mikrut, który usprawiedliwił swoją nieobecność.
Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XI sesji, która została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta (Załącznik nr 2 do protokołu). Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są propozycje dotyczące zmian przesłanego projektu porządku obrad.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski zgłosił autopoprawkę do projektu porządku obrad polegającą na wprowadzeniu, jako pkt. 3 „Sprawy przystąpienia do porozumienia z Wojewodą Kujawsko Pomorskim w kwestii przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.” Pozostałe punkty porządku obrad otrzymają o jeden numer wyżej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem innych propozycji przystąpił do realizacji porządku obrad wnioskowanego przez Burmistrza Miasta.Punkt 3. Sprawa przystąpienia do porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w kwestii przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/59/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w kwestii przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. (Załącznik nr 5 do protokołu).Punkt 4. Sprawa przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 6 i nr 7 do protokołu).
Następnie zgłosiła autopoprawki o następującej treści:

- Wydział Spraw Obywatelskich wydał postanowienie na zwrot osobie fizycznej utraconego wynagrodzenia za udział w postępowaniu dotyczącym wymeldowania - kwota 71 zł. – wprowadza się § 3030 w dziale 750, rozdziale 75023 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych; kwota ta ma być przesunięta z § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- Dział 926, Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w paragrafie dotacyjnym – 2820 - w planie była kwota 331.800 zł. przeznaczona na dotacje dla klubów sportowych – autopoprawka dotyczy zmniejszenia kwoty o 1.000 zł. i utworzenie nowego paragrafu - § 3250 – różne stypendia i przeznaczyć tą kwotę dla osoby zajmującej się lekkoatletyką – pana Talkowskiego.

- Dział 926, Rozdział 92605, § 4210 – środki na zakup pucharów – propozycja zwiększenia o 3.000 zł., ponieważ kwota ta nie była zwiększana od lat. Środki zostaną przesunięte z § 2820.

- Uruchomienie rezerwy ogólnej – dział 758, Rozdział 75818, § 4810 – zdjęcie kwoty 20.000 zł. i przeznaczenie na dotację dla Stowarzyszenia – w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – jako zadanie na udzielanie dotacji z przeznaczeniem na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Zostanie utworzony nowy dział 853, rozdział 85395, § 28 20 – dotacja dla stowarzyszenia - kwota 20.000 zł.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski w uzupełnieniu przedmówczyni poinformował, że zgodnie z propozycją radnego p. Giżyńskiego dotyczącą utwardzenia parkingu przed sklepem ABC jest propozycja zdjęcia zadań z załącznika dotyczącego robót publicznych: odcinek chodnika na ulicy Rynkowej i odcinek chodnika na ulicy 22 Stycznia, na łączną kwotę 26 tys. zł. i wprowadzenie nowego zadania: utwardzenie parkingu na ulicy Biskupiej przy sklepie ABC. Środki zostaną przeznaczone na przeniesienie płyt monowskich z działki po terenach PKP, przeznaczonej do sprzedaży.

Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że w dziale 900, rozdział 90004, utrzymanie zieleni, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – zaplanowano zwiększenie o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup dwóch kosiarek. Zaproponował, aby rozważono możliwość uruchomienia ciągnika wraz z oprzyrządowaniem znajdującego się w Ośrodku nad Jeziorem Starogrodzkim.

Radny p. Janowski – stwierdził, że przyjęty budżet miasta był źle przygotowany. Podkreślił, że w dziale 900, rozdział 90002 – na składowisku odpadów komunalnych dochody wystarczają na bieżące wydatki, a brak jest środków na remonty kapitalne. Zasugerował, że remonty kapitalne powinny być zaplanowane na początku roku.
W nawiązaniu do zaproponowanego zwiększenia wydatków o kwotę 70 tys. zł w dziale 900, rozdział 90004, mówca przypomniał, że w styczniu br. twierdził, że proponowana kwota 30 tys. zł. na przygotowanie ośrodka do sezonu turystycznego jest niewystarczająca. Poprosił o wyjaśnienie od kiedy rozpoczyna się sezon nad Jeziorem Starogrodzkim.
Zwracając uwagę na propozycję zwiększenia środków na zakup instrumentów dla orkiestry dętej poprosił o wyjaśnienie, czy w miesiącu styczniu nie było wiadomo, że będzie trzeba zakupić dodatkowe instrumenty.
Propozycja zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 11.000 zł. jest zdaniem mówcy jedynym sensownym zwiększeniem, ponieważ nie można było przewidzieć, jaką ilość psów będzie trzeba umieścić w schronisku.
Nawiązując do propozycji zwiększenia w dziale 754, rozdział 75416 – Straż Miejska, poprosił o wyjaśnienie ile osób było przewiezionych do izby wytrzeźwień na przełomie 2006 roku i ile w pierwszym półroczu roku bieżącego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że podobnie, jak nie można było przewidzieć ilości psów przewożonych do schroniska, tak również nie można było przewidzieć ilości osób nietrzeźwych przewożonych do izby wytrzeźwień. Dodał, że radny otrzyma informacje na temat ilości osób przewiezionych do izby wytrzeźwień.
Nawiązując do propozycji przesunięcia środków na zakup instrumentów dla orkiestry dętej wyjaśnił, ze temat pojawił się niedawno, instrumenty nie uległy zniszczeniu, ale są już „wiekowe”. Dodał, że orkiestra obsługuje wszystkie uroczystości miejskie i zdaniem mówcy powinno się przeznaczyć te środki na zakup instrumentów, tym bardziej, że nie jest to kwota pokrywająca całkowity koszt zakupu instrumentów. Wyjaśniając sprawę środków na przygotowanie ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim, przypomniał, że na poprzedniej sesji omawiał ich przeznaczenie; zatrudnienie ratowników, portierów, stróża nocnego, wyposażenie kąpieliska itp.
Nawiązując do wystąpienia radnego p. Giżyńskiego stwierdził, że znajdujący się na terenie ośrodka ciągnik nadaje się tylko do złomowania, ponieważ koszty jego naprawy byłyby niewspółmiernie wysokie. Dodał, że zaplanowano zakup dwóch kosiarek, z tego jedna z przeznaczeniem na Ośrodek Wypoczynkowy, a druga dla Zieleni Miejskiej, która pomoże w utrzymaniu estetycznego wyglądu miasta.

Radny p. Knap – nawiązując do zaproponowanego zwiększenia w dziale 754, rozdział 75416 – poprosił o wyjaśnienie, czy na przewiezienie osób będzie łącznie przeznaczona kwota 17.000 zł. oraz o informację, ile osób było przewiezionych w I półroczu br.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że dane, o jakie wnioskował przedmówca mogą być przekazane po przerwie.

Radny p. Błażejewicz – poruszając sprawę stypendium dla p. Talkowskiego stwierdził, że jest ono zasadne i należy w przyszłości stworzyć regulamin określający zasady przyznawania stypendium dla sportowców.
Nawiązując do sprawy przełożenia płyt monowskich na parking przy sklepie ABC stwierdził, że położenie płyt monowskich w obrębie murów jest nieporozumieniem. Płyty monowskie zdaniem mówcy nie mogą być utwardzeniem docelowym, ponieważ nie jest to estetyczne. Zaproponował, aby w przyszłości teren utwardzić kostką brukową lub starobrukiem. Zasugerował, że bardzo dobrym przeznaczeniem byłoby wykorzystanie płyt monowskich na ulicę Wybudowanie.
Zgłosił wniosek, aby kwotę 26 tys. zł. proponowaną na utwardzenie parkingu przy sklepie ABC przeznaczyć na remont ulicy Wybudowanie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że są w Chełmnie przykłady ulic, gdzie zakładano materiał trwały pokrywany obecnie polbrukiem lub starobrukiem. Na ulicy Harcerskiej od dawna była położona trelinka i na nią w chwili obecnej jest zakładamy polbruk. Przypomniał, że w II etapie kanalizowania jest uwzględniona ulica Wybudowanie i położone płyt monowskie, musiały by być zdjęte.

Radny p. Wygnański – potwierdził zasadność zaproponowanych zmian, jednakże stwierdził, że wystąpienie radnego p. Janowskiego nie dotyczyło zarzutów do zasadności tych zmian, a jedynie były to zarzuty do sposobu ich planowania. Przypomniał, że budżet miasta był wcześnie uchwalony, aby przetargi można było przeprowadzić na początku roku, a do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono przetargu na ulicę Podgórną. Poprosił o podanie przyczyn jego nie przeprowadzenia.

Radny p. Wrażeń – w nawiązaniu do propozycji położenia płyt monowskich na ulicy Wybudowanie zaproponował, aby umieścić je w taki sposób, aby pozostawić miejsce na wykop pod kanalizację. Zdaniem mówcy istotne jest chociaż częściowe utwardzenie tej ulicy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że przy zakładaniu kanalizacji na ulicy Wybudowanie płyty monowskie przeszkadzałyby przy wykopach. Nawiązując do sprawy przetargu na ulicę Podgórną wyjaśnił, że zmieniła się koncepcja, ponieważ trudno będzie pozyskać firmę, która za 176 tys. zł. zgodzi się położyć wodociąg, a jeszcze trudniej pozyskać firmę, która za 365 tys. zł. wykonana oświetlenie, podbudowę i asfaltowanie. W związku z tym zaproponowano zmianę, aby w roku bieżącym ogłosić przetarg na zwodociągowanie całej ulicy Podgórnej, natomiast w roku przyszłym zostałby ogłoszony przetarg na wykonanie oświetlenia, odwodnienia i asfaltowanie. Roboty zostałyby wykonane w przyszłym roku, a płatność będzie w transzach przez trzy lata.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy skanalizowania ulicy Wybudowanie stwierdził, że firma która będzie prowadziła te roboty będzie zadowolona z ułożenia płyt monowskich, ponieważ w przeciwnym razie koparka będzie musiała być wyciągana. Reasumując stwierdził, że przeznaczenie płyt monowskich na ulicę Wybudowanie jest dobrym pomysłem.

Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie, że o ile nie płyty monowskie, to co można zaproponować na ulicę Wybudowanie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie należy na ulicy Wybudowanie zakładać płyt monowskich, ponieważ będą one utrudnieniem. Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi dodał, że może tylko realizować te zadania, jakie przyjęto w budżecie miasta i odnośnie ulicy Wybudowanie może być tylko wyrównanie i roboty zaplanowane w ramach bieżącego utrzymania ulic, ponieważ żadna inwestycji na tą ulicę nie została uwzględniona w budżecie miasta na rok bieżący.

Radny p. Knap – przypomniał, że członkowie Komisji Bezpieczeństwa jednogłośnie zdecydowali, że przed sklepem ABC powinien być parking. Dodał, że w Chełmnie nie ma parkingu na autokary turystyczne. Podkreślił, że nie ma lepszej podbudowy na parking, jak płyty monowskie. Nawiązując do tematu ulicy Wybudowanie uznał, że najpierw trzeba przygotować całą infrastrukturę.

Radny p. Kordowski - stwierdził, że położenie płyt na parkingu będzie stanem, który pozostanie przez wiele lat. Zdaniem mówcy nawierzchnia powinna być położona docelowo np. z kostki rzędowej. Ponadto pobliska droga jest wykonana z kamienia polnego i połączenie tej drogi z kostką rzędową byłoby dobrym rozwiązaniem.
Przypomniał, że została odkryta część ulicy Podmurnej i w pierwszej kolejności ta ulica powinna być wykonana.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że odkrycie odcinka ulicy Podmurnej było próbą, aby sprawdzić, jak wygląda bruk. Dodał, że konserwator zabytków zobaczył kostkę znajdującą się na terenach po PKP i zaakceptował przełożenie jej na ulicę Podmurną. Zaproponował, aby radni zdecydowali, czy kostką znajdującą się na terenach po PKP utwardzić parking na ulicy Biskupiej, czy też zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Miasta przełożyć ją na ulice przylegające do murów, zrywając asfalt.

Radny p. Wrażeń – poinformował, że mieszkańcy ulicy Wybudowanie otrzymali pismo od Burmistrza Miasta, że ulica Wybudowanie zostanie poszerzona i utwardzona. Poprosił o szacunkową informację ile na terenach po PKP jest płyt, ile metrów kostki brukowej i ile bruku. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, gdzie został położony bruk zdjęty z Kolonii Wilsona.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy pisma przekazanego do mieszkańców ulicy Wybudowanie poinformował, że zgodnie z jego treścią do końca m-ca lipca br. na ulicy Wybudowanie zostaną wykonane prace w ramach bieżącego utrzymania ulic. Dodał, że z jednej tony kamienia brukowego można ułożyć 4 metry kwadratowe powierzchni. Podkreślił, że należy dobrze zaplanować jej przeznaczenie, ponieważ kupno jest bardzo drogie.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Knapa stwierdził, że na parkingu przed ABC nie należy kłaść płyt monowskich tylko w roku przyszłym zaplanować wykonanie tego parkingu z innego materiału.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że o ile kostka ma być przełożona na ulicę Biskupią, to należy zaplanować około 150 tys. zł. na cel.

Radny p. Kordowski – stwierdził, że będzie utrzymywał, aby nie przekładać płyt monowskich na parking, ponieważ pozostanie to na długie lata. Zaproponował, aby rozważyć możliwość połączenia kostki rzędowej z kamieniem polnym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.


- PO PRZERWIE -


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.


Radny p. Giżyński – stwierdził, że będzie kilka wniosków odnośnie wykorzystania płyt i kamienia, jednakże nie wiadomo jakie są ilości. Stwierdził, że radni mogą przegłosować utwardzenie np. terenu przed ABC, a nie wystarczy materiału na zrealizowanie tego wniosku.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – uznał, że o ile omawiany problem zostanie zdjęty z porządku obrad, to miasto straci dwa miesiące wakacyjne, w czasie których można część prac.

Radny p. Ziemecki – zwrócił się z pytaniem, że o ile zapadnie decyzja utwardzenia ulicy Wybudowanie, to na jaki odcinek tej drogi wystarczy płyt oraz czy za kwotę znajdującą się w korekcie budżetu (26 tys. zł.) można przełożyć wszystkie płyty.Burmistrz Miasta p. Kędzierski wyjaśnił, że o ile zostanie zatwierdzona propozycja przełożenia płyt na parking przy ulicy Biskupiej to z proponowanej kwoty 20 tys. zł. zostanie przekazane firmie na podniesienie tych płyt i ich przewiezienie, a 6 tys. zł. pozostanie na materiał tj. podsypkę, piasek itp.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów, podsumowując dyskusję stwierdził, że zgłoszono trzy wnioski;

1. Propozycja Burmistrza Miasta o przełożenie płyt monowskich na parking przed sklepem ABC.

2. Wniosek radnego p. Błażejewicza dotyczący przeznaczenia płyt monowskich na utwardzenie ulicy Wybudowanie.

3. Wniosek radnego p. Kordowskigo dotyczący przeznaczenia proponowanej kwoty 26 tys. zł. na kompleksowy remont ulicy Podmurnej na odcinku od ulicy Grudziądzkiej do ulicy Rycerskiej, płyty z PKP przeznaczyć na ulicę Wybudowanie lub inne miejsce, gdzie wymaga tego konieczność, a ponadto w przyszłorocznym budżecie miasta zabezpieczyć środki na utwardzenie parkingu przy sklepie ABC.

Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że przyjmując do realizacji wniosek zgłoszony przez radnego p. Kordowskiego nie będzie środków na przełożenie płyt z terenu po PKP. Dodał, że intencją Burmistrza Miasta było zabranie tych płyt przed sprzedażą terenu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy potwierdził, że nie sprzeda terenu po PKP wraz płytami, ponieważ mogą one być zagospodarowane.

Radny p. Kordowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówców wycofał wniosek dotyczący przeznaczenia kwoty 26 tys. zł. na remont ulicy Podmurnej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił radcę prawnego o omówienie, jaki będzie sposób głosowania.

Radca Prawny p. Stegienka – zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności będzie głosowany wniosek formalny. Dodał, że wnioski są przyjmowane zwykłą większością głosów, co oznacza, że aby wniosek został przyjęty musi być więcej głosów „za”, aniżeli „przeciw”, a głosy „wstrzymujące” nie są brane pod uwagę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez radnego p. Błażejewicza dotyczący utwardzenia ulicy Wybudowanie.

Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przy 13 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że wniosek zgłoszony przez radnego p. Błażejewicza, w wyniku głosowania, nie uzyskał aprobaty Rady Miasta. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XI/60/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniającej uchwał sprawie budżetu miasta na 2007 rok. (Załącznik nr 8 do protokołu).Punkt 5. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady XI sesji Rady Miasta Chełmna.
Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)

Wytworzył: Marzanna Westfalewska (31 października 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (31 października 2007, 09:59:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1920

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij