Org. dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z m. zamieszk. do przedszkola, szkoły lub ośrodka


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełmna -Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, pok. nr 302 tel. (0-56) 677-17-59

Podstawa prawna
1. Art. 30 ust. 1 i ust.2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a i  art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 
Bezpłatny  transport i opiekę w czasie przewozu lub  zwrot  kosztów przejazdu wraz z opiekunem zapewnia się:
1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a- ustawy o systemie oświaty, do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
2) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b - ustawy o systemie oświaty do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia, 
3) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7- ustawy o systemie, a także dzieciom  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 
Organizacja  transportu przez Gminę  lub zwrot kosztów  przejazdu dziecka niepełnosprawnego odbywa się:
-  na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub dyrektora placówki, w której przebywa dziecko przy zachowaniu zasad oszczędności i racjonalnego gospodarowania środkami transportu, złożony w terminie do dnia 20 sierpnia każdego roku.

Do wniosku należy załączyć:
a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
b) aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie art.71b   ust. 3 ustawy  o systemie oświaty, 
c) skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół            i ośrodków specjalnych).
d) potwierdzenie przyjęcia dziecka  do przedszkola,  szkoły lub ośrodka wydane przez dyrektora lub osobę upoważnioną
e) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dowodu osobistego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego dziecka (dokumentu potwierdzającego ustanowienie opieki nad dzieckiem),
           
W przypadku wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia dodatkowo należy załączyć
a) pisemne upoważnienie dla opiekuna od rodziców/opiekunów prawnych, dyrektora placówki, w której przebywa  uczeń niepełnosprawny do realizacji dowożenia,
b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,  którym realizowany będzie dowóz,
c) kserokopię  polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NW, którym realizowany będzie dowóz.
 
Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu;
- w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem osobowym wysokość ta jest obliczona jako iloczyn podwójnej odległości  z  miejsca zamieszkania ucznia do szkoły, stawki  0,5214 zł za km i liczby dni dowozu ucznia do szkoły w miesiącu rozliczeniowym.
 
Dodatkowe informacje
- dowozy wykonywane są na trasie dom - przedszkole, szkoła lub ośrodek, a odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a przedszkolem, szkołą lub ośrodkiem jest rozumiana jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
- za dni nieobecności ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.
- liczba dni obecności dziecka  musi być poświadczona podpisem dyrektora placówki lub osoby przez niego upoważnionej.
-zwrot kosztów przejazdu  następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmna  a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego lub dyrektorem placówki, w której przebywa dziecko i  po przedstawieniu   oświadczeniu  w sprawie rozliczenia przejazdów.
 
Wnioski  o zapewnienie  transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły organizowany przez Gminę i wnioski o zwrot kosztów przejazdu  ucznia niepełnosprawnego oraz  rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych organizowany przez rodziców lub opiekunów można pobierać w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta (parter) lub w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji (pokój nr 302), gdzie można uzyskać też szczegółowe informacje, nr tel. (056)  677 17 19 lub (056)  677 17 59.
 
 
Załączniki:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. (40kB) pdf
2. Wniosek o zapewnienie transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły organizowany przez Gminę. (21kB) pdf
3. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły (23kB) pdf
4. Wzór umowy wraz z oświadczeniem w sprawie rozliczenia przejazdów. (33kB) pdf

Wytworzył: Magdalena Ludwikowska (12 sierpnia 2013)
Opublikował: Magdalena Ludwikowska (12 sierpnia 2013, 11:06:55)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (13 sierpnia 2013, 14:39:49)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5023

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij