Informacja dla mieszkańców miasta Chełmna dotycząca zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych.


Podstawa prawna
Art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 
W związku z zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
 
1)    zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2)    nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
3)    ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji
4)    tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
5)    zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
6)    prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.Obowiązki właścicieli nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina na mocy ustawy.
 
Rady Gmin mogą na podstawie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego przejąć obowiązki:
– w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, uprzątnięcia błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników
– odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami
 
Właściciel (posiadacz, zarządca itd.) nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania tymi odpadami.
Gmina w drodze uchwały zdecyduje, czy przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki letniskowe).
 
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- obsługi administracyjnej tego systemu
Stawkę opłaty ustali rada gminy w drodze uchwały.
Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie zależna od:
· liczby mieszkańców, albo
· powierzchni lokalu mieszkalnego, albo
· zużycia wody, albo
· gospodarstwa domowego

Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będzie zależna od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności.

Rada gminy, w drodze uchwały:
1) dokona wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).
(Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (innymi niż z gospodarstw domowych) liczona jest za pojemnik, jeśli gmina uchwałą przejęła obowiązki odbierania odpadów od właścicieli tych nieruchomości).
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4) wytwarzanie odpadów nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
 
Stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane będzie musiała być niższa.
 
Rada Miasta określi w drodze uchwały (akt prawa miejscowego) termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Uchwała o zakresie usług (art. 6r)
Akt prawa miejscowego określający szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności ilość odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość ich odbierania i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
Uchwała o wzorze deklaracji (art. 6n)
Akt prawa miejscowego określający wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującej objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, informację o terminach i miejscu składania deklaracji, oraz fakultatywnie: wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
 
Fakultatywne uchwały przewidziane nową ustawą:
· Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
· Podział obszaru gminy na sektory (powyżej 10 tys. mieszkańców)
· Przejęcie obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, usuwania śniegu, itd.
 
Terminy składania deklaracji:

Termin złożenia pierwszej deklaracji zostaje określony uchwałą rady gminy. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
Opłata szacunkowa

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 
Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat
Do ponoszenia opłaty zobowiązani są właściciele nieruchomości (definicja ustawowa) a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
 
Pojęcie „mieszkańca"
(Brak definicji w ustawie), istnieje kilkaset aktów prawnych zawierających sformułowanie „mieszkaniec”.
· art. 3 Ustawy o referendum lokalnym - „mieszkaniec" jako osoba stale zamieszkująca na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,

· art. 1 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym - „mieszkańcy" tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową,
· przez mieszkańca w świetle ustawy należy rozumieć osobę zamieszkującą stale, czasowo lub sezonowo na terenie danej gminy
Zamieszkiwanie czasowe (przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego — definicja pobytu czasowego w art. 25 ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności)
 
Zamieszkiwanie sezonowe
 
· ustawa nie definiuje pojęcia zamieszkiwania sezonowego
· brak wskazania limitu czasowego dla określenia „sezonowości" pobytu
· według definicji słownikowej sezon oznacza porę roku, okres dogodny do jakiś działań
· zamieszkiwanie sezonowe nie obejmuje całego roku, ale może być cykliczne
· wzór deklaracji powinien zawierać informacje o sezonowym pobycie danego właściciela ze wskazaniem sezonu.
 
Pojęcie „miejsca zamieszkania"
Brak definicji legalnej w ustawie
·         art. 25 Kodeksu cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
·         art. 25 ust. 1 Ustawy o ewidencji ludności: Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2012 roku do 31.12.2013 roku, od 1.1.2014 skreślony)
·         art. 25 ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności: Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2012 roku do 31.12.2013 roku)
 
Metody naliczania opłat

Sposoby naliczania opłat dla nieruchomości zamieszkałych:
 
metoda 1: stawka x liczba mieszkańców
metoda 2: stawka x ilość zużytej wody z danej nieruchomości
metoda 3: stawka x powierzchnia lokalu mieszkalnego
metoda 4: ujednolicona stawka dla gospodarstwa domowego
 
Sposoby naliczania opłat dla nieruchomości komercyjnych:
metoda 5: stawka za pojemnik x liczba pojemników
 
Sposoby naliczania opłat dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części komercyjnych:
 
metoda 6: suma opłat wyliczona odpowiednio dla zamieszkałej części nieruchomości według jednego z wariantów 1-4 i według metody 5
metoda 7: rada gminy może podjąć stosowną uchwałę jako akt prawa miejscowego: ujednolicony sposób obliczania dla całej nieruchomości według jednej z metod 1-5.
Rada gminy może wybrać, w stosunku do określonego rodzaju nieruchomości (zamieszkałe, komercyjne) wyłącznie jeden z ww. wariantów (niedopuszczalne są warianty mieszane).
· art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy - rada gminy dokona wyboru jednej z określonych w art 6j ust. 1 i 2 metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
· art. 6j ust. 4 ustawy - w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość (zamieszkałą), a w części nieruchomość (komercyjną), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1-3 (metoda 1-4)
 
Obowiązujący system odbierania odpadów na obecnych będzie funkcjonował maksymalnie do 30 czerwca 2013 roku – umowy właścicieli nieruchomości z firmą odbierającą odpady (pomimo iż umowy  z dniem 1 lipca 2013 roku przestaną obowiązywać z mocy prawa zaleca się ich wypowiedzenie z dniem 30.06.2012 r.).
 
Właściciel nieruchomości (posiadacz, zarządca, administrator itd.) zostanie zobowiązany do wypełnienia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podanie informacji dot. właściciela, lokalizacji, ilości osób zamieszkałych, powierzchni użytkowej budynku (na podstawie wzoru deklaracji uchwalonego przez Radę Miasta). Na podstawie deklaracji oraz ich weryfikacji będzie naliczana opłata za odbiór odpadów. W przypadku niezłożenia wymaganej deklaracji wysokość opłaty ustalana będzie w drodze decyzji na podstawie danych gminnych. Wzór deklaracji oraz termin jej składania zostaną uchwalone i podane do publicznej informacji w terminie do 31.12.2012 roku.
 
Od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywał nowy system zbiórki odpadów komunalnych organizowany przez gminę – szczegółowe informacje dot. nowego systemu zostaną przedstawione mieszkańcom na początku 2013 roku. Zmiana systemu wprowadzi inny sposób rozliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych (opłaty naliczane i zbierane przez Urząd Miasta). Firmą odbierającą odpady z terenu miasta będzie firma wyłoniona w drodze przetargu. 
Wysokość opłaty będzie uzależniona od tego, czy odpady będą gromadzone w sposób selektywny czy nie.
Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (28 maja 2012)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (28 maja 2012, 10:59:23)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Grzeszczak (29 listopada 2012, 10:03:37)
Zmieniono: zmiana w treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4633

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij