SM

Straż Miejska SM
pok. nr 016, wejście od podwórza
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. (56) 676-16-69
tel. (56) 677-17-57
e-mail: komenda_strazy_miejskiej@chelmno.pl

Komendant: pełniący obowiązki Zbigniew Świdlikiewicz
Z-ca komendanta:

Do głównego zakresu działań Straży Miejskiej działającej w oparciu o ustawę  o strażach gminnych i regulamin organizacyjny straży miejskiej  należy:

1. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych  z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
2. prowadzenie dotyczących zgromadzeń  publicznych,
3. współdziałanie z organami policji,
4. kontrola przestrzegania przepisów wynikających z uchwał Rady i zarządzeń organów Gminy dotyczących ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
5. współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej administracji ogólnej oraz wyspecjalizowanymi organami kontroli, także stowarzyszeniami, w zakresie działania,  których leży ochrona przyrody, zabytków, miejsc pamięci narodowej itp

Straż Miejska w Chełmnie powołana została do życia z dniem 01 lipca 1991r. na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmna Nr 2/91 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Chełmnie.

Uprawnienia i obowiązki

Obecnie Straż Miejska działa na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) i podlega Burmistrzowi m. Chełmna

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Podstawowy katalog zadań dla straży miejskich określony został w ustawie o strażach gminnych (art. 11 ustawy o strażach gminnych) i obejmuje w szczególności:

 • ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, oraz innych miejsc zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Zadania Straży Miejskiej realizowane są m.in. poprzez:

 • stałe patrole na ulicach i osiedlach,
 • ciągła realizacja zgłaszanych interwencji,
 • utrzymywanie stałej łączności między jednostkami policji a straży miejskiej,
 • koordynowanie rozmieszczenia służb straży z uwzględnianiem występujących zagrożeń,
 • wspólne z policją organizowanie i prowadzenie służb i działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
 • zabezpieczanie uroczystości państwowych i samorządowych,
 • zabezpieczanie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez samorząd,
 • zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy itp. przed dostępem osób postronnych,
 • realizacja programów : " Bezpieczne Chełmno ", "Bezpieczna droga do szkoły ",
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych w szkołach podstawowych,
 • informowanie odnośnych służb i instytucji o zaobserwowanych zagrożeniach bądź nieprawidłowościach, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji (m.in. przez straż miejską),

Obowiązki strażnika

"przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
"poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
"podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
"zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
"stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
"wykonywania zadań terminowo, sprawnie i bezstronnie z poszanowaniem godności osobistej oraz zgodnie z przepisami prawa,
"zaznajomienie się z przepisami obowiązującymi w Straży Miejskiej i przestrzeganie ich w codziennej pracy,
"zachowanie drogi służbowej w obiegu dokumentów w Straży Miejskiej,
"przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
"dbanie o dobro zakładu pracy,
"zachowanie w tajemnicy danych osobowych, udostępnionych przy wykonywaniu czynności służbowych.

Uprawnienia strażnika

"udzielanie pouczeń,
"legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
"ujęcie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia,
"nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
"dokonywanie czynności sprawdzających, kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu, oskarżanie przed Sądem i wnoszenie środków odwoławczych,
"usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów,
"stosowanie środków przymusu bezpośredniego:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obronnych,
 • kajdanki,
 • pałka obronna wielofunkcyjna, pies obronny.

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

 • art. 54, 55, 64, 67 § 2, art. 75 § 1, art. 77-79, art. 80 § 1 pkt 1 i 5, art. 81, art. 82 § 2, art. 89, 98, 99 § 1, art. 100, 102, 108, 112, 117, 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.2));
 • art. 431 ust. 1, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372);
 • art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 248, z późn. zm.3));
 • art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.4));
 • art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.5));
 • art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, z późn. zm.6));
 • aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny.

Dolną granicą grzywny w postępowaniu mandatowym jest kwota 20 zł, a górną 500 zł, z wyjątkiem gdy, o ile czyn sprawcy wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ( art.9 § 1 k.w. ) i wszystkie one są poddane postępowaniu mandatowemu górna wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym dopuszczona jest do wysokości 1.000 zł

Strażnicy straży gminnych mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, 90, 91, 92 § 1, art. 94, 95, 96 § 1 pkt 2 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 i Nr 26, poz. 230).

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, nakładanych w drodze mandatu karnego, określa załącznik ( nr 1) do rozporządzenia . Za czyny inne niż wymienione w załączniku, kwalifikowane jako wykroczenie z art. 88, 90, 91, 92 § 1, art. 94, 97 lub 98 Kodeksu Wykroczeń, grzywnę w drodze mandatu karnego nakłada się w wysokości do 50 zł.W wypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego sprawcy przypisywane są jednocześnie punkty karne odpowiadające tym naruszeniom ( Dz.U. Nr 236, poz.1998 z 2002r z p. zm. )Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art.97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny w wskazanym terminie i miejscu. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Mandat karny uiszczany w gotówce (nakładany w stosunku do osób bez stałego miejsca zamieszkania i obcokrajowców ) staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu, a grzywna nałożona mandatem karnym zaocznym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu (art.98 § 3 i 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ).Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ).
Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym
jako wykroczenie na wniosek ukaranego złożony do Sądu, który obejmuje swoim obszarem działania miejsce nałożenia grzywny, w terminie nieprzekraczającym 7 dni licząc od daty uprawomocnienia się mandatu karnego.

Wytworzył: Przemysław Małkowski (9 maja 2006)
Opublikował: Przemysław Małkowski (9 maja 2006, 11:10:08)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (21 stycznia 2013, 10:32:37)
Zmieniono: zmiana regulaminu orgznizacyjnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11911

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij