GM-OŚ

Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska GM-OŚ
pok. nr 103, parter 
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. (56) 677-17-46 - kierownik wydziału
e-mail: roboty_publiczne@chelmno.pl 

Utrzymanie dróg
pok. nr 021 (wejście od dziedzińca)
tel. (56) 677-17-25
tel. (56) 677-17-30
e-mail: roboty_publiczne@chelmno.pl

Roboty publiczne
pok. nr 103 , parter 
tel. (56) 677-17-86
e-mail: roboty_publiczne@chelmno.pl

Zieleń miejska
pok. nr 103 , parter 
tel. (56) 677-17-37
e-mail: zielen@chelmno.pl

Ochrona Środowiska
pok. nr 103 , parter
tel. (56) 677-17-37
e-mail: ochrona_srodowiska@chelmno.pl

Kierownik wydziału: Zygmunt Szuster


Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska należy: 

1) w zakresie zieleni miejskiej:
a) nadzór nad utrzymaniem zieleni w mieście;
b) nadzór nad produkcją roślinną;
c) przygotowanie zakresu robót dla pracowników zieleni;
d) przygotowanie koncepcji zagospodarowania kwietników sezonowych;
e) przeglądy okresowe drzewostanu przyulicznego;
f) przeglądy parków, lasów i skwerów;
g) przygotowanie wniosków o wycięcie drzew na terenach zieleni miejskiej;
h) kontrola nasadzeń zastępczych drzew i krzewów;
i) oględziny drzew w związku z wnioskami o ich usunięcie;
j) koordynacja i nadzór nad akcją zima terenów zieleni;
k) likwidacja szkód po wichurach i ulewach;
l) zlecanie wykonywania przeglądów technicznych obiektów budowlanych zieleni
miejskiej, miejskich placów zbaw, siłowni itd.;
m) utrzymanie i konserwacja miejskich placów zabaw, siłowni itp.;
n) koordynacja zakupów i ich rozliczanie;
o) współpraca z Urzędem Wojewódzkim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych;
p) przeglądy wiosenne i jesienne miejsc pamięci;
q) prowadzenie księgi pochowanych;
r) nadzór i kontrola nad cmentarzem komunalnym;
s) nadzór i koordynacja nad właściwym utrzymaniem pojazdów, sprzętu mechanicznego
i narzędzi;
2) w zakresie opieki nad zwierzętami :
a) przygotowanie programu opieki nad zwierzętami;
b) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt;
c) zaopatrzenie tymczasowego punktu dla zwierząt w karmę i niezbędne materiały;
d) prowadzenie ewidencji psów wyłapanych z terenu miasta;
e) przygotowanie umów związanych z opieką nad zwierzętami;
f) zapewnienie opieki zwierzętom odebranym czasowo właścicielom;
g) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie chorób zakaźnych
zwierząt;
3) w zakresie ochrony środowiska:
a) opracowanie dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska;
b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych i ocenami
oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;
c) prowadzenie spraw związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
dla dokumentów planów i programów;
d) wprowadzanie danych do Bazy Ocen Oddziaływania na Środowisko;
e) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zwierających informacje
o środowisku;
f) przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska;
g) prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których są użytkowane materiały
zwierające azbest i PCB;
h) rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
i) udział w czynnościach kontrolnych na terenie nieruchomości, związanych
z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska;
j) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji na przedsięwzięcia efektywnie
ekologiczne;
k) prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej;
l) nadzór i inwentaryzacja pomników przyrody oraz aktualizacja rejestru Form Ochrony
Przyrody;
m) prowadzenie monitoringu wód i gazu składowiskowego na nieczynnym składowisku
w Uściu;
n) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów;
o) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew;
p) kontrola zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew pod kątem inwestycji związanych
z działalnością gospodarczą;
q) kontrola nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji;
r) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kar za zniszczenie drzew
i usunięcie drzew bez zezwoleń;
s) umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informacji o jakości wody,
4) w zakresie gospodarki odpadami :
a) opracowanie dokumentów strategicznych z zakresu gospodarki odpadami;
b) wydawanie opinii dotyczących wydawania przez Starostę Chełmińskiego zezwoleń na
zbieranie odpadów;
c) wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych;
d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
e) nadawanie podmiotom gospodarczym uprawnień wynikających prowadzonego w/w
wymienionego rejestru i wydawanych zezwoleń w Centralnej Ewidencji
i Informacji o działalności Gospodarczej;
f) sporządzanie rocznej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
g) przygotowanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki komunalnej
miasta;
h) sporządzanie rocznej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
i) prowadzenie ewidencji: odpadów odebranych z terenu miasta, umów na odbiór
odpadów komunalnych, podmiotów, które posiadają zezwolenia na odbiór odpadów i
wpis do rejestru działalności regulowanej zbiorników bezodpływowych;
j) nadzór nad pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów;
k) kontrola rzetelności sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne
i nieczystości ciekłe;
l) prowadzenie postepowań w sprawie wymierzania kar za nierzetelne sprawozdania,
m) udział w czynnościach kontrolnych na terenie nieruchomości, związanych
z gospodarowaniem odpadami;
5) w zakresie gospodarki energetycznej:
a) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego i iluminacji w tym zgłaszanie
awarii, negocjacje umów na konserwację, prowadzenie spraw związanych z budową
nowego oświetlenia;
b) rozliczanie energii zużytej na potrzeby oświetlenia ulicznego, w tym prowadzenie
ewidencji kosztów zużycia energii;
c) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem energii za oświetlenie i iluminacje;
d) przygotowanie oświetlenia świątecznego i prowadzenie nadzoru i rozliczanie kosztów;
e) udział w czynnościach kontrolnych związanych z oświetleniem ulicznym;
f) umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informacji o przerwach
w dostawie energii elektrycznej;
6) w zakresie robót publicznych:
a) organizacja i realizacja robót publicznych;
b) koordynacja i nadzór nad akcją zima na terenie miasta;
c) koordynacja zakupów i ich rozliczanie;
d) nadzór nad należytym stanem oznakowania pionowego i poziomego ulic;
e) nadzór nad należytym stanem nawierzchni chodników i ulic miasta oraz ich okresowy
przegląd;
f) koordynacja i nadzór nad wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni
chodników i ulic;
g) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta;
h) prowadzenie rozliczeń finansowych i materiałowych prowadzonych zadań;
i) przygotowanie dokumentów do zgłoszeń i pozwoleń do Starostwa Powiatowego;
j) nadzór nad właściwym utrzymaniem pojazdów, sprzętu mechanicznego i narzędzi;
k) zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej;
l) koordynacja sprzedaży materiałów rozbiórkowych;
m) likwidacja szkód po wichurach i ulewach;
n) udzielanie informacji dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót
publicznych i prac interwencyjnych;
o) prowadzenie ewidencji:
- osób bezrobotnych ubiegających się o zatrudnienie w ramach robót publicznych,
utrzymania ulic i zieleni miejskiej;
- osób zatrudnionych w ramach robót publicznych;
p) przygotowanie i rozliczanie umów cywilno- prawnych osób zatrudnionych do prac
realizowanych przez wydział;
q) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu;
r) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy zakresie przeciwdziałania bezrobociu:
przygotowanie wniosków o organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych,
przygotowanie wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie staży, prowadzenie
wymaganej dokumentacji związanej z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta osób
bezrobotnych, rozliczanie otrzymanej refundacji na wynagrodzenia;
7) W zakresie obsługi targowisk:
a) nadzór i prowadzenie targowisk znajdujących się na terenie miasta;
b) sporządzanie umów na dzierżawę straganów, rozliczanie opłat targowych;
c) współpraca z instytucjami w związku z imprezami miejskimi;
d) utrzymanie porządku na targowiskach i ich otoczeniu;
8) w zakresie przetargów i obsługi parkingów:
a) organizowanie przetargów na zdania przewidziane do realizacji przez wydział;
b) sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień;
c) współpraca i rozliczenia finansowe z firmą obsługującą strefę płatnego parkowania,
d) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie egzekucji
za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania;
9) w zakresie prowadzenia opłat na umieszczenie w gruncie urządzeń infrastruktury,
ewidencji dróg :
a) wydawanie oświadczeń o własności gruntu i wyrażenie zgody na jego zajęcie;
b) wydawanie zezwoleń na:
- lokalizacje zjazdu drogowego;
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót awaryjnych;
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym;
- zajęcie pasa drogowego miejsc zastrzeżonych (kopert);
- zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności;
- lokalizacje urządzeń w gruncie;
c) przeprowadzenie kontroli zajęcia pasa drogowego;
d) nakładanie kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego;
e) prowadzenie ewidencji dróg gminnych , placów i obiektów mostowych;
f) rozliczanie dotacji celowych inwestycji drogowych z instytucjami;
g) przygotowanie kart obiektów drogowych;
h) współpraca z zarządcami dróg;
i) przeprowadzanie kontroli zajęcia pasa drogowego;
j) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, placów i obiektów mostowych;
k) udział w kontrolach utrzymania i konserwacji rzek oraz wałów
przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmna;
l) wnioskowanie do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie numeru nowym drogom
publicznym lub obiektom mostowym na terenie Chełmna;
m) zlecanie na wykonanie oczyszczania i wykaszania rowów;
n) prowadzenie przeglądów dróg gminnych;
o) wydawanie opinii w sprawie zezwoleń na wprowadzenie lub zmianę linii regularnych,
specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób;
10) w zakresie bhp i p.poż:
a) prowadzenie nadzoru bhp i p.poż. na terenie Urzędu Miasta;
b) przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp,, p.poż. oraz podstawowej samoobrony
cywilnej;
c) przeprowadzanie postepowań powypadkowych pracowników Urzędu oraz osób
poszkodowanych na terenie miasta;
d) wykonywanie kart ocen ryzyka zawodowego;
11) pozostały zakres działań:
a) rozliczanie wydatków i dochodów budżetowych związanych z zadaniami wydziału,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze
decyzji administracyjnych;
c) współpraca z Sądem Rejonowym w Chełmnie w zakresie osób wykonujących
nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne;
d) współpraca z Urzędem Wojewódzkim w sprawie pomocy dla rolników;
e) wydawanie opinii w sprawie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy
wartości użytkowej próchnicznej warstwy gleby w związku ze zmianą decyzji
zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
f) zgłaszanie szkód w mieniu do organów ścigania.

Wytworzył: Przemysław Małkowski (9 maja 2006)
Opublikował: Przemysław Małkowski (9 maja 2006, 10:50:37)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Panek (17 maja 2018, 10:51:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12846

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij