Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIASTA CHEŁMNA  >  2018

Uchwała nr XLIV/249/2018
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem rejestrującym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203), Rada Miasta Chełmna uchwala, co następuje:§ 1.  Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji  niepublicznym placówkom
       wychowania przedszkolnego i szkołom, dla których Gmina Miasto Chełmno jest
       organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
       pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte
       we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin
       przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
       rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno
       -wychowawczych oraz termin  i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
 
§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
       1)  dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową udzieloną z budżetu
            Gminy Miasto Chełmno dla placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły,
            dla której Gmina Miasto Chełmno  jest organem rejestrującym;
       2)  Burmistrzu Miasta - należy przez to rozumieć Burmistrza  Miasta Chełmna,
            który jest organem uprawnionym do udzielania, rozliczania i kontroli dotacji
            udzielonych z budżetu Gminy Miasta Chełmna.
       3)  symbolach przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego – należy przez
            to rozumieć wagi przypisane uczniom objętym kształceniem specjalnym
            w przepisach w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji
            ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy.
 
§ 3. 1.  Niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom, dotacji
           udziela Burmistrz Miasta  na wniosek złożony przez organ prowadzący   
           w terminie wynikającym z ustawy z dnia 27 października 2017 r.
           o finansowaniu zadań oświatowych, zawierający informacje o planowanej
           liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów
           lub wychowanków.
 
        2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący sporządza odrębnie
            dla każdej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły.
 
§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 zawiera informacje o:
          1)     organie prowadzącym i sposobie jego reprezentacji;
          2)     placówce wychowania przedszkolnego, szkole, w tym dane adresowe
                  jej siedziby, a także innych lokalizacji prowadzenia zadań oświatowych;
          3)     planowanej liczbie uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem
                  specjalnym z uwzględnieniem symboli przypisanych kategoriom
                  kształcenia specjalnego;
          4)     planowanej liczbie wychowanków internatu, jeżeli takie zadanie
                  szkoła planuje prowadzić;
          5)     planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
                  jeżeli takie zadanie jednostka planuje realizować;
          6)     planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
                  jeżeli takie zadanie jednostka planuje realizować;
          7)     rachunku bankowym należącym do placówki wychowania przedszkolnego,
                  szkoły, placówki lub odpowiednio zespołu szkół lub placówek, wskazanym
                  do przekazywania dotacji udzielonej na jednostkę, której wniosek dotyczy.
 
       2. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego lub szkołę
           zobowiązany jest pisemnie poinformować Burmistrza Miasta, o zmianie
           danych zawartych we wniosku, o którym mowa  w ust. 1 pkt 1,2 i 7,
           w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 
        3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1   stanowi załącznik
            nr 1 do niniejszej  Uchwały.
 
§ 5.  Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej części dotacji dla danej placówki
       wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki jest informacja o faktycznej
       liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub
       wychowanków.
 
§ 6. 1. Do dnia 5 każdego miesiąca, organ prowadzący placówkę wychowania
          przedszkolnego lub szkołę podaje informację o faktycznej liczbie:
          1)     dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
          2)     uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym:
                  a)     uczniów objętych kształceniem specjalnym w wychowaniu
                          przedszkolnym ze wskazaniem symboli przypisanych kategoriom
                          kształcenia specjalnego oraz uczniów objętych kształceniem
                          specjalnym nie realizujących obowiązku przedszkolnego;
                  b)     uczniów objętych kształceniem specjalnym w wychowaniu
                          przedszkolnym ze wskazaniem symboli przypisanych kategoriom
                          kształcenia specjalnego oraz uczniów objętych kształceniem
                          specjalnym realizujących obowiązek przedszkolny;
          3)     uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
                  poza placówką wychowania przedszkolnego;
          4)     uczniów objętych kształceniem w szkole, w tym uczniów objętych
                  kształceniem specjalnym w szkole ze wskazaniem symboli przypisanych
                  kategoriom kształcenia specjalnego;
          5)     uczniów realizujących odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek
                  nauki poza szkołą;
          6)     wychowanków internatu;
 
       2. Informację, o której mowa w ust. 1 organ prowadzący podaje na podstawie
          dokumentacji przebiegu nauczania, w tym organizacji kształcenia specjalnego,
          zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju.
 
      3. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego z informacją,
          o której mowa w ust. 1 dodatkowo przekazuje informację o uczniach,
          którzy w danym miesiącu uczęszczają do dotowanej placówki wychowania
          przedszkolnego, ale nie są mieszkańcami Chełmna, a jednocześnie nie są
          uczniami objętymi kształceniem specjalnym i nie są uczniami realizującymi
          obowiązek przedszkolny.
 
      4. Dodatkowa informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera dane o miejscu
          zamieszkania tego ucznia ustalone na podstawie oświadczenia rodziców
          o miejscu zamieszkania.
 
      5. Wzór druku informacji, o których mowa w ust. 1 i 3,  zawierających dane
          niezbędne dla prawidłowego ustalenia należnej wysokości dotacji oraz
          prawidłowego ustalenia jednostki zobowiązanej do zwrotu kosztów udzielonej
          dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§ 7. 1. Organ prowadzący sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej
          na prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i przedstawia je
          Burmistrzowi Miasta,  w terminie  Do dnia 20  stycznia roku następującego
          po roku udzielenia dotacji.
 
      2. Zakres danych zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji obejmuje
          informacje umożliwiające ustalenie czy  wydatki poniesione z dotacji są zgodne
          z katalogiem wydatków określonych w art. 35 ustawy – o finansowaniu zadań
          oświatowych.
 
       3. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 załącza się zestawienie wydatków
          poniesionych z dotacji w roku budżetowym, którego dotyczy rozliczenie,
          z podziałem na:

          1) wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne
              od wynagrodzeń, z podziałem na:
              a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli;
              b)     wynagrodzenia i pochodne od pracowników administracji i obsługi;
              c)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora;

          2) wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których
              mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;

          3) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
              o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy - o finansowaniu zadań
              oświatowych ;

          4) wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego i zajęcia
              rewalidacyjno-wychowawcze o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy
              – o finansowaniu zadań oświatowych;

          5) wydatki bieżące inne niż określone w punktach 1-4.
 
       4. Zestawienie wydatków o którym mowa w ust. 3 zawiera wykaz wszystkich
           wydatków składających się na sumę rozliczenia dotacji ogółem
           z przyporządkowaniem ich do poszczególnych kategorii wydatków 
           wymienionych w ust. 3 pkt 1-5 z podaniem kwoty  wydatku oraz nazwy
           i numeru dowodu księgowego.
 
       5. Wzór druku rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały
 
       6. Burmistrz Miasta  ma prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień do
           złożonych przez organ prowadzący rozliczenia dotacji.
 
       7. Burmistrz Miasta zatwierdza prawidłowo złożone rozliczenie dotacji,
           w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia  oraz żądanych wyjaśnień
           i  informacji.
 
§ 8. 1.  W przypadku, gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie
           trwania roku budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący
           tę jednostkę powiadamia Burmistrz Miasta o zakończeniu jej działalności
           i  w  terminie 30 dni  od dnia  otrzymania  ostatniej  części  dotacji 
           przekazuje mu rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym, w którym
           jednostka dotowana zakończyła działalność.
 
       2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, na który została udzielona
           dotacja organ prowadzący jednostkę dotowaną przekazał ją do prowadzenia
           innemu podmiotowi, w terminie 30 od dnia jej przekazania powiadamia
           Burmistrza Miasta  i przedstawia rozliczenie dotacji otrzymanej do dnia
           przekazania prowadzenia tej jednostki innemu podmiotowi.
 
       3.  W przypadkach określonym w ust. 1 i 2 do rozliczenia pobranej dotacji
            stosuje się odpowiednio zapisy §  7.
 
§ 9. 1.  Burmistrz Miasta jest organem uprawnionym do kontroli prawidłowości
           pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu  Gminy Miasta
           Chełmna.
 
       2. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji odnosi się do
           ustalenia:
           1) czy dotacja została pobrana należnie/nienależnie;
           2) czy dotacja została pobrana w należnej wysokości/nadmiernej
               wysokości;
           3) czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem/
               niezgodnie z przeznaczeniem.
 
       3.  Kontrola prawidłowości pobrania dotacji obejmuje weryfikację danych
           podanych we wniosku, o którym mowa w § 4 uchwały, który był podstawą
           udzielenia dotacji oraz danych podanych w miesięcznych informacjach
           zgodnie z § 6 uchwały, które były podstawą przekazania dotacji.
 
       4.  Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje weryfikację
           wydatków poniesionych z dotacji i ustalenie ich zgodności lub niezgodności
           z przepisami ustawy, a także odnosi się do ustalenia rzetelności dokumentacji    
           identyfikującej poniesione wydatki.
 
§ 10.1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez  Burmistrza Miasta
          zwane dalej „kontrolerami”.
 
       2. Osoby upoważnione do kontroli powiadamiają organ prowadzący jednostkę
          dotowaną zamiarze przeprowadzenia kontroli w terminie  5 dni do dnia
          planowanej kontroli.
 
       3. Burmistrz Miasta ma prawo do zlecenia kontroli w trybie natychmiastowym
           z pominięciem terminu o którym mowa w ust. 2, jeśli czynności kontrolne
           są niezbędne dla zabezpieczenia dowodów stanowiących podstawę
           wykluczenia pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości.
 
       4. Kontrola rozpoczyna się w chwili okazania upoważnienia do przeprowadzenia
           kontroli, które zawiera:

           1)  imię i nazwisko osoby lub osób przeprowadzających kontrolę;
           2)  nazwę kontrolowanej placówki wychowania przedszkolnego,
                szkoły lub placówki;
           3)  program kontroli;
           4)  przewidywany czas trwania kontroli.
 
       5. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerom warunków
           niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym niezwłocznego
           przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania wyjaśnień
           oraz w miarę możliwości do udostępnienia oddzielnego pomieszczenia
           umożliwiającego sprawne przeprowadzenie czynności kontrolnych.
 
        6. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontrolerowi warunków
           niezbędnych  do przeprowadzenia kontroli, organ prowadzący dostarcza
           żądane przez kontrolerów dokumenty na adres wskazany przez
           Burmistrza Miasta.
 
        7. Kontroler może żądać wydania kopii dokumentów poświadczonych za
            zgodność z oryginałem oraz udzielenia wyjaśnień na piśmie.
 
§ 11.1.  Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który doręcza się
           osobie reprezentującej organ prowadzący, a jego kopię osobie kierującej
           kontrolowaną placówką wychowania przedszkolnego, szkołą lub placówką.
 
        2. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do organu prowadzącego kierowane
            jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może określać stwierdzone
            nieprawidłowości w pobraniu i wykorzystaniu dotacji oraz zawierać
            wyliczenie dotacji pobranej nienależnie w nadmiernej wysokości
            albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 
        3. Od wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od jego otrzymania, organ
            prowadzący przedszkole lub szkołę może zgłosić pisemne zastrzeżenia do
            Burmistrza Miasta. Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie
            zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym.
 
        4. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrz Miasta powiadamia organ
            prowadzący przedszkole lub  szkołę w terminie 14 dni od dnia otrzymania
            zastrzeżeń.
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 13. Traci moc Uchwała nr XVI/94/2015r.  Rady Miasta Chełmna z dnia
        28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
        i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy
        Miasta Chełmna dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
        i innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez podmioty inne
        niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Chełmno
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
        Urzędowym Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
zalacznik (15kB) word
zalacznik (16kB) word
zalacznik (17kB) word
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 677 z dnia 2018-02-07

Opublikował: Marzanna Westfalewska (7 lutego 2018, 13:56:17)

Ostatnia zmiana: Marzanna Westfalewska (8 lutego 2018, 12:00:26)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij