Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3-2.2019.MM
wartość: przekarcza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  10:00UWAGA !

Zapytanie Wykonawcy z wyjaśnieniami Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 17.07.2019r.
- poniżej plik do pobrania:

================================================================
09/07/2019    S130    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Chełmno: Roboty instalacyjne elektryczne

2019/S 130-318388

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno
86-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
Tel.: +48 566771754
E-mail: ti@chelmno.pl
Faks: +48 566771774
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.chelmno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”.

Numer referencyjny: TI.271.3-2.2019.MM
II.1.2)Główny kod CPV
45310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

8.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik 5 i 6, w skład której wchodzi:

1. Część opisowa dokumentacji z projektowo kosztorysowej załączonymi do niej zestawieniami;

2. Mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia;

3. STMiD i BiOZ;

4. Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny;

Etap I – realizacja w roku 2019/2020 (od zawarcia umowy do 29.6.2020 roku)

Etap II – od dnia 1.6.2021 do dnia 31.8.2021 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
45316100
45316000
45316110
45300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Miasta Chełmno

II.2.4)Opis zamówienia:

Etap I – realizacja w latach 2019/2020

— Wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych i parkowych na słupach i ścianach budynków w ilości 1 523 (z wyłączeniem opraw ozdobnych, parkowych na Rynku 63 szt., ul. Grudziądzkiej 14 szt. oraz ścieżki pod murami 32 szt.) szt. na oprawy LED o mocach zgodnie z zestawieniem, oprawy wyposażone w indywidualny przekaźnik sterujący czasem załączeń redukcją mocy w oprawie, zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową

— W 2019 r. wymiana oświetlenia wyłącznie po za obrębem zespołu staromiejskiego

— W 2020 r wymiana oświetlenia w obrębie zespołu staromiejskiego (centrum miasta) z wyłączeniem oświetlenia określonego do realizacji w II etapie tj. w 2021 r.

— Wymiana wysięgników słupowych oraz ozdobnych na ścianach budynków, zabezpieczeń oraz przewodów zasilających w wysięgnikach, zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową

— Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejących słupach w ilości 34 szt. w miejscach wskazanych w zestawieniu, zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową

— Montaż sterowników systemu sterowania i zarządzania oświetleniem wyposażonych w system lokalizacji GPS z możliwością przesyłania danych drogą GPRS wraz z oprogramowaniem. System gromadzi i przesyła do jednostki zarządzającej zdarzenia i nieprawidłowości pracy dla każdej skonfigurowanej grupy opraw oświetlenia lub indywidualnie dla każdej oprawy. Z uwagi na specyficzną konfigurację systemu sterowania oświetleniem w mieście montaż jednostek centralnych zostanie wykonany tylko w wskazanych na mapie systemu skrzynkach sterujących w ilości 23 szt., zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową. Redukcja mocy opraw następowałaby w godzinach mniejszego ruchu ulicznego tj. w godzinach dostosowanych dla poszczególnych pór roku od poziomu 23:00-05:00, w okresie letnim

— Zamawiający wymaga, aby system sterowania nie generował żadnych dodatkowych kosztów związanych z licencjami, uruchomieniem, konfiguracją oraz szkoleniem pracowników do jego obsługi. Dostęp do systemu musi być bezpłatny. Serwery gromadzące bieżące i archiwalne informacje dotyczące pracy instalacji oświetleniowej muszą gwarantować bezpieczeństwo zapisanych danych technicznych. Dostawca systemu potwierdzi oświadczeniem, że serwerownia stosuje zestaw efektywnych zasad i procedur bezpieczeństwa gwarantujących całkowite bezpieczeństwo zapisanych danych w zakresie niepowołanego dostępu podmiotów / osób nieupoważnionych oraz przed ich fizycznym zniszczeniem, Oświadczenie, o którym mowa należy załączyć w terminie składania ofert wraz z ofertą

— Montaż urządzeń kompensacji mocy biernej do istniejących skrzynek sterujących w ilości 43 szt. (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nieprzekraczania ponad umownego poboru energii biernej;

Etap II - realizacja w roku 2021

— Wymiana opraw ozdobnych na ścianach budynków i parkowych na słupach w ilości 109 szt.

• ul. Rynek 63 szt,

• ul. Grudziądzka 14 szt,

• ścieżka pod murami 32 szt.

8.1.2.3 Zakres zadania przewiduje: roboty elektroenergetyczne demontażowe opraw i wysięgników, roboty elektroenergetyczne montażowe opraw i wysięgników, prace pomiarowe i regulacyjne. Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na słupów lub linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, a także pomiary natężenia oświetlenia w ilości 200 pomiarów, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pomiary winny potwierdzić osiągnięcie założeń normatywnych dla danej kategorii drogi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.03.04.00-04-001/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 1 dostawę o wartości wynoszącej co najmniej 200 000,00 PLN brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia) polegające m.in. na modernizacji lub wykonaniu oświetlenia zewnętrznego ze sterowaniem.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. Osoba to musi okazać się minimum 5-letnim doświadczeniem oraz posiadać aktualny wpis do właściwej Izby.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.8.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1, woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP)

Stosownie do § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) informuję, że w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

Płyta CD,

Płyta DVD,

Nośnik USB,

Dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2019

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318388-2019:TEXT:PL:HTML


Pliki do pobrania:

Odpowiada za treść: Komisja przetargowa
Opublikował: Marek Mackowski (9 lipca 2019, 09:35:19)

Ostatnia zmiana: Paweł Dąbrowski (19 lipca 2019, 13:10:50)
Zmieniono: Wyjaśnienie do treści SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij