Strona główna   >  Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie zmian dotyczących usuwania drzew i krzewów

14.06.2017


Chełmno, dnia 14.06.2017 r.
KOMUNIKAT
w sprawie zmian dotyczących usuwania drzew i krzewów
 
                Informuję, że w związku z ogłoszeniem Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. (Dz. U. poz. 1074) z dniem 17.06.2017 r. zmieniają się obowiązujące przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. W związku z powyższym zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów nie są wymagane tylko w następujących przypadkach:
1)     krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2)     krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3)     drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a)     80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b)     65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)     50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4)     drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5)     drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6)     drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
7)     drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
8)     drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
9)     drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
10) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
11) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
12) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
13) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
14) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
15) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
16) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a)      jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b)     inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
c)      drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.
UWAGA!!!
                W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Burmistrza Miasta Chełmna zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a)      80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b)     65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c)      50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Komisja wyznaczona przez Burmistrz Miasta Chełmna w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1)     nazwy gatunku drzewa;
2)     obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a)      posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
b)     nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.
 
                Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej Burmistrz w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie tego obowiązku, przerywa bieg terminu, na wniesienie sprzeciwu.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo w przypadku, dokumentów wysyłanych za pomocą środków elektronicznych, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Burmistrz może przed upływem terminu, na zgłoszenie sprzeciwu wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Burmistrz może wnieść sprzeciw w przypadku:
1)     lokalizacji drzewa:
a)      na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b)     na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c)      na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody;
2) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
Burmistrz wnosi sprzeciw:
1)     jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
2)     w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.
 
Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej wyrażającej sprzeciw, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia usunięcie drzew lub krzewów.  

Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski
 


Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (14 czerwca 2017)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (14 czerwca 2017, 13:48:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij